เพลงนกกาเหว่า
  เจ้านก (หน่อยแน่ะ) กาเหว่าเอย ชะเอ่ยเอย เจ้านกกาเหว่าเอย

ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก แม่กา (หน่อยแน่ะ) ก็หลงรัก ชะเอ่ยเอย แม่กา แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทร

คาบข้าว (หน่อยแน่ะ) เอามาเผื่อ ชะเอ่ยเอย คาบข้าว คาบข้าวมาเผื่อ คาบเอาเหยื่อ เอาเหยื่อมาป้อน

ถนอมไว้ (หน่อยแน่ะ) ให้รังน้อย ชะเอ่ยเอย ถนอมไว้ ถนอมไว้ในรังนอน ป้อนเหยื่อ ป้อนเหยื่อมาให้กิน ฯลฯ