ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสหกรณ์ 2549 (เชียงใหม่)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสหกรณ์
พ.ศ.2543
..............................................

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 70(19) และข้อ 94(11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2542 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2549 ได้กำหนดระเบียบว่า ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสหกรณ์ พ.ศ.2549"
   
ข้อ 2.

ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป

   
ข้อ 3.

ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

   
ข้อ 4.   ในระเบียบนี้
   
  "พนักงานสหกรณ์" หมายความว่า พนักงานตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จำกัด
"มหาวิทยาลัย"
หมายความว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่อ อย่างอื่นในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
"สถานศึกษาของทางราชการ"
หมายความว่า
   
 
 1. มหาวิทยาลัย
 2. วิทยาลัยในกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
 3. โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 4. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการอื่นหรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
  "สถานศึกษา" หมายความว่า
   
 
 1. วิทยาลัยเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยเอกชน ซึ่งจัดหลักสูตร ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า แยกต่างหากจากปริญญาตรี
 2. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ แต่ไม่รวมถึงโรงเรียน ราษฎร์ ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตร ของโรงเรียนเอง และโรงเรียน การศึกษาพิเศษ
  "เงินบำรุงการศึกษา" หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจ้าสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด หรือองค์การของรัฐบาล
   
  "เงินค่าเล่าเรียน" หมายความว่า เงินค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ "บุตร" หมายความว่า บุตรชอบ ด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีและไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมของผู้อื่น และบุตรที่มีรายได้ของตนเอง และอยู่ในฐานะที่จะจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองได้
   
  "รายได้" หมายความว่า เงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
   
  "ปีการศึกษา" หมายความว่า ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทบวง มหาวิทยาลัย ส่วนราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ องค์การ ของรัฐบาล
   
ข้อ 5. 

พนักงานสหกรณ์มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้เว้นแต่ผู้ที่มีคู่สมรสซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

   
ข้อ 6.  พนักงานสหกรณ์ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใด ได้ใช้สิทธิตาม ระเบียบนี้โดยทุจริตให้หมดสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามระเบียบนี้ตลอดไป และให้ ดำเนินทางวินัยอีกส่วนหนึ่ง  
   
ข้อ 7.  การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้
   
 
 1. บุตรที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่าและ หลักสูตรนั้น แยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรีให้ได้รับเงินบำรุง การศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินอัตรา ของแต่ละประเภทตามที่ กระทรวง การคลังกำหนด
 2. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับ อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้น แยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเรียนครึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่ได้จ่าย ไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง ของอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจากทบวงมหาวิทยาลัย
ข้อ 8.  ให้พนักงานสหกรณ์ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามแบบท้ายระเบียบนี้พร้อมกับหลักฐานการ รับเงินของสถานศึกษาต่อผู้จัดการสหกรณ์เพื่อตรวจพิจารณา เมื่อผู้จัดการสหกรณ์ตรวจพิจารณาเห็นว่า พนักงานผู้นั้นมีสิทธิเบิกได้ ชอบตามระเบียบนี้ แล้วให้เสนอ ประธานกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน เมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการสหกรณ์ โดยแสดงไว้ในรายงานการประชุมประจำเดือน
   
ข้อ 9.  เมื่อผู้จัดการได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้ว ให้เขียนข้อความ หรือ ประทับตรา มีข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว" ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ
   
ข้อ 10.  ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 896
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155