ระเบียบ ว่าด้วยการใช้รถ การเก็บรักษาและการซ่อมแซมบำรุงรักษารถสหกรณ์ 2543 (เชียงใหม่)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ว่าด้วยด้วยการใช้รถ การเก็บรักษา
และการซ่อมแซมบำรุงรักษารถสหกรณ์

พ.ศ.2543

..............................................

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 70(19) และข้อ 94(11) แห่งข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2542 ที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2543 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษาและการซ่อมแซมบำรุง รักษารถสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้รถ การเก็บ รักษา และการซ่อมแซมบำรุงรักษารถสหกรณ์ พ.ศ.2543"
   
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2543 เป็นต้นไป
   
ข้อ 3.

ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้รถ การเก็บรักษา และการซ่อมแซมบำรุงรักษารถสหกรณ์ พ.ศ.2537 บรรดาระเบียบและคำสั่งอื่นใๆ ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

   
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
   
 
 • "สำนักงาน" หมายถึง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "ผู้ขอใช้รถ" หมายถึง หมายถึง กรรมการ เจ้าพนักงานสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
 • "พนักงานขับรถ" หมายถึง พนักงานขับรถของสำนักงาน
 • "ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "พนักงาน" หมายถึง พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หรือ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากสหกรณ์
ข้อ 5. การใช้รถสหกรณ์ให้ใช้เฉพาะงานสหกรณ์หรืองานอื่นตามที่เห็นสมควรโดยให้ผู้จัดการหรือ ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตใช้รถ
   
  ในกรณีมีความจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องใช้รถสหกรณ์ให้ผู้ขอใช้เสนอรายงานเหตุผล และความจำเป็น ผ่านพนักงานผู้รับผิดชอบตามลำดับจนถึงผู้อนุญาต ทั้งนี้ผู้ขอใช้รถจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมัน เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) รวมทั้งหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้ขอใช้รถจะต้องรับผิดชอบเป็นการ ส่วนตัวทั้งสิ้น ผู้ขอใช้รถจะต้องเสนอรายงานเหตุผลความจำเป็นผ่านพนักงานผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาลำดับตาม จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตตามแบบขอใช้รถให้ใช้แบบตามข้อ 3
   
ข้อ 6. การขอใช้รถไปงานสหกรณ์ ผู้ขอใช้รถจะต้องเขียนใบขออนุญาตให้ใช้รถสหกรณ์ ตามแบบข้อ 3 ของ ระเบียบสหกรณ์ โดยให้ผ่านพนักงานผู้รับผิดชอบและให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นรับรองทุกครั้ง
   
ข้อ 7. การขอใช้รถสหกรณ์ไปงานสหกรณ์ต่างจังหวัด จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ เสียก่อน
 
ข้อ 8. การใช้รถสหกรณ์ไปงานสหกรณ์ให้ใช้เส้นทางตรงมุ่งถึงจุดหมายเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการประหยัด เชื้อเพลิง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นจริงๆ
   
  ให้พนักงานและพนักงานขับรถจัดทำบัญชีการใช้รถของสำนักงาน โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิงให้จัดทำบัญชีรายละเอียดพร้อมกับหลักฐานแสดงการเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงกับระยะทางของรถแต่ละคัน
   
   
ข้อ 9. ให้ใช้รถสหกรณ์ในวันปฏิบัติงานตามปกติ นับแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการเป็นกรณีพิเศษ
   
ข้อ 10. เมื่อเสร็จการปฏิบัติงาน หรือเลิกเวลาปฏิบัติงาน พนักงานขับรถจะต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพปกติก่อนนำรถมาเก็บไว้ในที่จอดรถของสำนักงาน ในกรณีมีความจำเป็นจะต้องนำรถสหกรณ์ไปเก็บสถานที่อื่นเป็นครั้งคราว จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ
   
ข้อ 11. รถสหกรณ์ทุกคัน ให้จัดทำเครื่องหมายหรือตราของสำนักงานสหกรณ์ติดไว้ข้างรถทั้งสองข้าง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่ายี่สิบเซ็นติเมตร
   
ข้อ 12. ให้พนักงานจัดทำบัญชีแสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายจ่ายโอนรถสหกรณ์ไว้เป็น หลักฐานตามแบบ 1 หรือแบบ 2 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้รถการเก็บรักษา และการซ่อมแซมบำรุงรักษารถสหกรณ์ พ.ศ.2543
   
ข้อ 13. ในแต่ละปีงบประมาณให้พนักงานสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของพนักงานตรวจสอบ และรายงาน ให้ประธานกรรมการทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
   
ข้อ 14. ให้พนักงานจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถสหกรณ์ประจำรถแต่ละคันตามแบบ 4 ของระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัดว่าด้วยการใช้รถ การเก็บรักษา และการซ่อมแซมบำรุงรถสหกรณ์ พ.ศ.2543
   
ข้อ 15. ในกรณีที่รถสหกรณ์ประสบอุบัติเหตุ ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึง ประธานกรรมการตามแบบรายงานแบบ 5 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัดว่าด้วยการใช้รถ การเก็บรักษา และการซ่อมแซมบำรุงรถสหกรณ์ พร้อมทั้งแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีไว้เป็นหลักฐาน
   
ข้อ 16. ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถที่จะดูแลรักษาที่ตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขับ หากรถ สหกรณ์ชำรุดเสียหาย ใช้การไม่ได้เพราะเหตุใช้งานตามปกติหรือเหตุอื่น ให้พนักงานขับรถรีบรายงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ผู้จัดการประธานกรรมการให้ประธานกรรมการตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร ตรวจสมรรถภาพเพื่อดำเนินการซ่อมต่อไป
   
ข้อ 17. ให้พนักงานจัดทำสมุดแสดงการซ่อมแซมบำรุงสหกรณ์ แต่ละคันตามแบบ 6 หากระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการใช้รถ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรักษาสหกรณ์ พ.ศ.2543
   
ข้อ 18. การบำรุงรักษาสหกรณ์ เช่น การล้างอัดฉีด การเติมหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรคน้ำมันหล่อลื่น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง หรือวัสดุอื่นๆ อันจำเป็นต้องกระทำเป็นครั้งคราวตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ ให้พนักงาน ดำเนินการขออนุมัติต่อผู้จัดการ
   
ข้อ 19. พนักงานขับยรถต้องตรวจสอบสภาพของรถสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดีก่อนนำออกไปใช้ปฏิบัติงาน ประจำวันเป็นประจำทุกครั้ง
   
ข้อ 20. รถสหกรณ์ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อการนี้
   
ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1645
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155