ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 2550 (เชียงใหม่)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ.2550
..............................................อาศัยอำนาจตามความในข้อ 70(19) และข้อ 94(5)  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ.2550 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2550  เมื่อวันที่ 29  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2550 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550"
   
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2550 เป็นต้นไป
   
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2543 บรรดาระเบียบและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
   
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ คำว่า
   
 • "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "รองประธาน"หมายถึง ประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "กรรมการ" หมายถึง จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 • "พนักงานการเงิน" หมายถึง พนักงานของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับจ่าย   และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
 • "เงินสดในมือ" หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปน์ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ ที่สำนักงาน ฃ สหกรณ์เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
 • "เอกสารแทนตัวเงิน" หมายถึง เช็ค ธนาณัติ พันธบัตร หุ้น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ข้อ 5.

สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์

   
ข้อ 6.

ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

   
ข้อ 7.

ในกรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน ให้รองผู้จัดการหรือพนักงานอื่นตามที่ คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 6

   
ข้อ 8.

การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสำคัญประกอบครบถ้วนและจะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 
 

หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน

   
ข้อ 9.

ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยให้สำเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี

   
ข้อ 10.

ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงิน เรียงตามลำดับกันไปทุกฉบับให้สหกรณ์์จัดทำทะเบียบคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้พนักงานผู้ใดไปใช้เมื่อไร

   
 

การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจำนวนที่เหมาะสมและจำเป็นกับสภาพธุรกิจของสหกรณ์ โดยให้เบิกตามลำดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและให้หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ได้

   
ข้อ 11.

ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติมจำนวนเงินหรือชื่อผู้ชำระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใด ลงรายการ ผิดพลาดก็ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวนแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับ หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น ทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน

   
 

สำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกำกับไว้และให้เย็บติดไว้ในเล่ม โดยมีสำเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ

   
ข้อ 12.

ให้สหกรณ์เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและ เมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดารก็ได้

   
ข้อ 13.

ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานของสหกรณ์ทำหน้าที่ควบคุมจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้และเล่มที่ยังไม่ใช้ไม่หมดไว้ในที่ปลอดภัย

   
 
หมวด 2
การรับเงิน
   
ข้อ 14.

สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินโดยปรกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำและมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการ รับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้

   
ข้อ 15.

การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็น เอกสารตัวเงิน หรือรับเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ทางสถาบันการเงินได้

   
ข้อ 16. ในกรณีจำเป็นที่จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารรับรอง
   
 

ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันออกเช็คและ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้

   
 

ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ทางสถาบันการเงิน ให้ตรวจสอบเงินที่รับโอนโดยถือเอาวันที่ที่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่ได้รับเงิน

   
ข้อ 17.

ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ 16 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่าเป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กำหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า " ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้รับเงินตาม เช็คนั้นแล้ว"  และให้จัดทำเป็นทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็คที่ถึงกำหนดให้นำฝากธนาคารทันที

   
 

ในกรณีรับเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ทางสถาบันการเงิน ให้ออกใบเสร็จรับเงินตั้งแต่วันที่ที่ได้รับเงินโอน เข้าบัญชีถูกต้องเรียบร้อย และให้จัดทำทะเบียนควบคุมการโอนไว้เป็นหลักฐานในการควบคุมและตรวจสอบ

   
ข้อ 18.

เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 15 ให้นำฝากธนาคาร เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนำไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน ก็ให้ดำเนินการได้ทันที

   
 

ในกรณีที่ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด และแจ้งให้ประธาน กรรมการหรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ และให้รีบนำเข้าฝากธนาคารในเวลาเริ่มทำการของวันทำการถัดไปทันที

   
 

เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจนำฝากธนาคารได้ทันในวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย

   
ข้อ 19.

กรณีเงินนำฝากธนาคารมีจำนวนเกินอำนาจเก็บรักษาของผู้จัดการ หรือธนาคารอยู่ห่างไกลหรือกรณีที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนำฝากธนาคาร ให้ผู้จัดการประสานงานกับธนาคารมารับเงินที่สหกรณ์ สำหรับกรณีการนำฝาก ธนาคารหรือโอนเงินกู้หรือการนำฝากเงินอื่นใดในกิจการของสหกรณ์ในจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อวันให้พนักงานที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนำฝากธนาคาร แต่ถ้าหากเงินที่ต้องการนำฝากเพื่อการดังกล่าวนี้มีจำนวนเกินกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อวัน ให้ผู้จัดการหรือพนักงานการเงินคนใดคนหนึ่งที่ผู้จัดการมอบหมายร่วมกับพนักงานตำรวจและพนักงานขับรถเป็นผู้รับผิดชอบนำฝากธนาคาร

   
 
หมวด 3
การจ่ายเงิน
   
ข้อ 20.

การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็นไปโดยถูกต้องตาม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

   
ข้อ 21.

การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

   
ข้อ 22.

หลักฐานการเงินนอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

   
 

ในกรณีที่จ่ายเงินโดยการโอนเงินทางสถาบันการเงินให้ใช้เอกสารการโอนเงินของสถาบันการเงินหรือ เอกสารที่สหกรณ์กำหนดเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน

   
ข้อ 23. หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการต่อไปนี้
   
  ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
ง. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
   
ข้อ 24.

ให้พนักงานการเงินประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" และลงลายมือชื่อกำกับการจ่ายพร้อม วัน เดือน ปี ไว้ใน หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

   
ข้อ 25.

การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทำได้ดังนี้

   
 
 1. การจ่ายเงินที่ต้องจ่ายเป็นประจำ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการและพนักงานของสหกรณ์ค่าสาธารณูปโภค เงินกู้ฉุกเฉิน เงินที่สมาชิกมาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กำหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
 2. การจ่ายเงินเป็นจำนวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือพนักงานสหกรณ์   หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเช็ค  ยกเว้นถ้าผู้รับประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสดหรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้ก็ให้จ่ายเป็นเงินสด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 3. การจ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้โอนเข้าบัญชีชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเท่านั้น โดยถือเอาวันที่ที่โอนเงินเข้าบัญชีเป็นวันที่จ่ายเงินของสหกรณ์
ข้อ 26. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้งผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสำคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงิน ลงนามผู้รับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
   
  ในกรณีจ่ายเงินโดยการโอนเข้าบัญชีชื่อผู้มีสิทธิรับเงินทางสถาบันการเงินให้ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีตามแบบของสถาบันการเงินหรือตามแบบของสหกรณ์กำหนดเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้พนักงานจัดทำทะเบียนควบคุมหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบ
   
ข้อ 27. การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงินในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงินต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือให้บุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อรับรอง
   
ข้อ 28. การจ่ายเช็คตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า "ผู้ถือ" ออก
   
ข้อ 29 การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสำคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็คชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจำนวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดทำเอกสารและผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้นเมื่อควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และควรติดต่อ ให้ผู้มารับไปโดยเร็วที่สุด
   
ข้อ 30 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา "ยกเลิก" ในเอกสาร ที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา "ยกเลิก" พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิก และลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกำกับไว้ด้วย
   
ข้อ 31 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอื่นๆ เพื่อนำมาใช้จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์ ให้ผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่แทน ทำบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการถอนเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
   
 
หมวด 4
การเก็บรักษาและเอกสารสำคัญ
   
ข้อ 32

เมื่อสิ้นเวลาทำการตามข้อ 5 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 6 ตรวจสอบรายการ เงินสดในสมุดบัญชีเปรียบ เทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจำทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลาย มือชื่อกำกับไว้ในสมุดบัญชีด้วย

   
ข้อ 33 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น ให้เก็บรักษา ไว้ในตู้นิรภัย ของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
   
ข้อ 34

ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับ การเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ

   
ข้อ 35 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินคงเหลือ และ เอกสารการเงินอื่นๆ ให้ถูกต้อง
   
ข้อ 36 ให้ผู้จัดการ จัดให้มีการทำบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณี เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการจ่ายเงินเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน
   
ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
   
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2550

ลงชื่อ สวัสดิ์ อินแถลง
(นายสวัสดิ์ อินแถลง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 934
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155