เล่าเรื่อง โรงเรียน EP


จุดเริ่มต้นของ EP

นับแต่สังคมโลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้และโลกแห่งสากล และไทยกำลังขับเคลื่อนสังคมเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างพลเมืองแห่งอนาคตของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสร้างให้เป็นผู้มีความรู้ในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงยิ่งต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีจุดเริ่มต้นจากการที่พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนร่วมมือกับสถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ All for Education ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพและให้มีทางเลือกมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุญาตให้โรงเรียนเอกชน 2 - 3 แห่งดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในช่วงปี 2538 จากนั้นในปี 2541 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาที่มีศักยภาพได้นำร่องจัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งขณะนั้นยังใช้หลักสูตร 2521 และ 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) ผลที่ได้รับ คือ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจจึงให้การสนับสนุนให้ดำเนินโครงการนี้มากขึ้น

นโยบายเกี่ยวกับโรงเรียน EP

จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนนั้นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 23 (4) ที่ระบุให้เน้นทักษะด้านภาษาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ จึงนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่โรงเรียนจัดการศึกษาให้ตอบสนองตามนโยบาย โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นบางวิชาและนักเรียนในห้องเรียนประเภทนี้ต้องเรียนเนื้อหาเดียวกับนักเรียนในห้องเรียนปกติซึ่งสอนด้วยภาษาไทยในปี 2544 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งที่ วก 1065/2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544 เรื่อง ให้ใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งสองภาค ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับหลักการ/จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า English Program – EP มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

  1. เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อื่นๆ เพิ่มเติมรวมทั้งการประกอบอาชีพในอนาคต

  2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ มีจิตสำนึกต่อตนเองและชุมชน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  3. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  4. เป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอื่นๆ
วิธีการดำเนินงานโครงการโรงเรียน EP

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโรงเรียน EP

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เป็นการเน้นการจัดการเรียนการสอนในห้อง รวมทั้งเรียนวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดที่ต้องการเปิดห้องเรียน EP/MEP หรือต้องการขออนุมัติดำเนินโครงการ EP ต้องรู้หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีข้อปฏิบัติของการเปิดห้องเรียน EP ตามเกณฑ์หลายประการ

ประการแรก

โรงเรียนที่มีความพร้อม และประสงค์ที่จะเปิดห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องส่งแบบแสดงความจำนงขอรับการประเมินโดยเสนอโครงการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละระดับ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมฯ โรงเรียนที่ขอรับการประเมินในเบื้องต้นก่อน โดยประเมินภาพรวมเป็นรายด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการรับนักเรียน ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการ จากนั้นจึงส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประการที่สอง

โรงเรียนใดที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ต้องจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาภาษาอังกฤษภายใน 2 ปี หากพ้นจากนี้ถือว่าโครงการสิ้นสุด และในกรณีที่โรงเรียนใดดำเนินการแล้ว หากประสงค์จะหยุดดำเนินการด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ปกครองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนชั้นสุดท้ายที่รับเข้าเรียนในโครงการนี้

ประการที่สาม

โรงเรียนต้องมีแผนพัฒนาครูภาษาอังกฤษทั้งกลุ่มที่สอนเป็นภาษาไทยและกลุ่มที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูภาษาอังกฤษสามารถสอนภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา

ประการที่สี่

โรงเรียนต้องจัดตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานโครงการ โดยเน้นคุณภาพในด้านคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำปีรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ

ประการที่ห้า

การเปิดห้องเรียน EP สามารถเปิดสอนได้ทุกระดับตามหลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมงขึ้นไปต่อหนึ่งสัปดาห์ หรือจัดไม่น้อยกว่า 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ คือ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประการสุดท้าย

โรงเรียนต้องสามารถหาครูต่างชาติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และรับมาสอนโดยทำตามหลักเกณฑ์ หรือหากโรงเรียนใดมีครูต่างชาติอยู่แล้ว ให้ดำเนินการเรื่องครูต่างชาติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ โรงเรียนที่ขอรับการประเมินความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียน EP ต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับการประเมิน และแสดงให้คณะกรรมการประเมินเห็นชัดแจ้งว่า โรงเรียนมีความพร้อมที่จะเปิดห้องเรียน EP หากได้รับการอนุมัติความพร้อมในที่นี้หมายถึงโรงเรียนมีแผนการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการรับนักเรียน ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ และด้านบริหารจัดการ

ความพร้อมของโรงเรียน EP.. จะต้องประเมินด้านใดบ้าง

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ EP เพื่อขอรับการประเมินความพร้อมฯ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะประเมินโรงเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด โดยพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านบุคลากร

แนวคิดของผู้บริหาร วิสัยทัศน์ เกี่ยวกับโครงการ EP มีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และวิธีที่ทำให้บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเข้าใจโครงการนี้ เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งสนับสนุนและร่วมมือผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายโรงเรียนมีครูต่างชาติหรือมีแผนจัดหา ครูต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของโครงการหรือไม่ มีครูผู้สอนในโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ และที่สำคัญคือผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะประสานงานทั้งหมดในโครงการได้อย่างดี

ด้านการรับนักเรียน

โรงเรียนต้องมีแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น สำรวจความต้องการ การประชาสัมพันธ์โครงการ การคัดเลือกนักเรียน รวมทั้งการจัดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

สิ่งที่สำคัญสำหรับโครงการ คือ ต้องสรรหารายได้เข้าโครงการ เนื่องจากห้องเรียนควรมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรมีแผนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ให้เหมาะสมกับแผนการใช้จ่ายของโครงการ

ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนต้องจัดทำหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือหลักสูตรโครงการ EP สำหรับครูต่างชาติและจัดทำแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งต้องจัดหาหนังสือเรียนทั้งไทยและอังกฤษตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ครบทุกวิชา ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ด้านอาคารสถานที่

มีห้องเรียนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำหรับจัดเป็นห้องเรียน EP และมีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน โดยไม่กระทบกับห้องเรียนปกติในที่นี้ หมายถึง โรงเรียนต้องมีห้องเรียนปฏิบัติอื่นๆ ด้วย เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ฯลฯ และมีอุปกรณ์เพียงพอ เหมาะสม และสามารถเอื้อให้นักเรียนห้องปกติได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วย

ด้านบริหารจัดการ

หากโรงเรียนมีปัจจัยด้านต่างๆ เอื้อให้เปิดห้องเรียน EP สมบูรณ์แล้ว สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบริหารจัดการโครงการ โรงเรียน EP จะต้องมีโครงสร้างการบริหารโครงการในรูปแบบคณะบุคคล กำหนดหน้าที่ที่ชัดเจน และไม่ซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ โดยมีหัวหน้าโครงการเป็นผู้บริหารโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program - EP/ Mini English Program – MEP)
โครงสร้างการบริหารโครงการโรงเรียนสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนับเป็นประเด็นหลัก ซึ่งโรงเรียนที่ประสงค์จะเปิดห้องเรียน EP/MEP ควรดำเนินการเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศขึ้นบัญชีเป็นโรงเรียน EP ในปีนั้นๆ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของแต่ละด้าน ยังมีรายละเอียดและวิธีการอีกมากมาย ที่โรงเรียนที่ประสงค์จะเปิดห้องเรียน EP ควรศึกษาให้เข้าใจ หากต้องการเตรียมที่จะเป็นโรงเรียน EP อาจต้องวางแผนและจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่าห้องเรียนพิเศษ ซึ่งคล้ายกับวางรากฐานเพื่อเตรียมตัวเปิดเป็นห้องเรียน EP ในปีถัดไปนั่นเอง

เอกสารอ้างอิง :

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด

Online - http://englishprogramblog.blogspot.com/2011/02/englishprogram_25.html

Online - http://www.me.go.th/5typeSchool/school_ng_next.html

ที่มาข้อมูล : ชุติกาญจน์ บุญญะธิติสุข นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2555

    เรื่อง : ห้องพักครู
    เข้าชม : 18383
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155