ยอดครูผู้มีอุดมการณ์


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ 2555


กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 6 พ.ศ.2555 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องให้ครูที่มีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ทั้งปฏิบัติตนและงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ รวมทั้งผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ใฝ่รู้ และรู้คิดได้อย่างรวดเร็วดำเนินงานจนประสบความสำเร็จและพัฒนาการศึกษาของประเทศในสภาพของชุมชนสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความยากลำบาก มีภัยคุกคามทางสังคม ความมั่นคงของชาติ ซึ่งรางวัลนี้ได้มอบให้กับ ครูจูหลิง ปงกันมูล เป็นรายแรก ในปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาคราชการและเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ชุมชนและสังคมมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาภัยสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานและเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ แบ่งเป็นภาคละหนึ่งคน ซึ่งได้รับรางวัลเป็นเงินสดสามแสนบาท เข็มเสมาทองคำ โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ในวันครูที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เรามารู้จัก “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ปี 2555 ดังนี้


เดิมเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2548 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 220 กิโลเมตร การเดินทางต้องลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชุมชนมีทั้งชาวไทยพื้นเมือง ลาว มอญ พม่า แขก ชาวไทยภูเขา และผู้หลบหนีเข้าเมือง ชุมชนส่วนใหญ่ทำไร่ รับจ้างหาของป่า มีฐานะยากจน ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากกว่าการส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษา ทำให้มีปัญหานักเรียนออกกลางคัน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันและเป็นการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนจึงได้คิดค้นนวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษารูปแบบสามประสบโมเดล มีการวางแผนสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตัวแทนนักเรียน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น และจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันลดลง


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ภาคกลาง

นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูเมื่อปี พ.ศ.2537 ที่โรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ห่างจากตัวอำเภออุ้มผาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 - 4 วัน โดยต้องเดินเท้าเท่านั้น ปี พ.ศ.2551 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง ห่างจากชายแดนไทยพม่า 10 กิโลเมตร มีนักเรียนทั้งหมด 327 คน เป็นนักเรียนไร้สัญชาติ 60 คน ซึ่งตามผู้ปกครองมารับจ้างในฝั่งไทย และเป็นนักเรียนพักนอน 60 คน (เป็นนักเรียนบ้านไกล ไกลสุด 140 กิโลเมตร) การเดินทางมาเรียนยังคงใช้การเดินเท้ามาเรียน โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนนับถือศาสนาพุทธและคริสต์ พื้นที่นี้มักมีการสู้รบกันระหว่างกองกำลังต่างชาติ ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และความมั่นคงภายในหมู่บ้าน โรงเรียนได้จัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน จนได้รับการยอมรับจากชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้ได้รับรางวัลการประกวดปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ (ปี พ.ศ.2554) และได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อเรื่อง “การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ปี 2553


ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ภาคเหนือ

ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีนักเรียนทั้งหมด 480 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนเป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กพิการเรียนร่วม 99 คน เด็กขยายโอกาส 116 คน นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ จนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี เป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีการริเริ่มจัดระบบศูนย์ปฐมวัยต้นแบบในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา EQ , IQ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญา ริเริ่มจัดระบบการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ริเริ่มให้มีพิธีกรน้อยประจำทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สามารถนำเสนอบรรยายสรุปกิจกรรมในห้องเรียนตนเองได้ ส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1เริ่มบรรจุครั้งแรกในตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนอนุบาลปัตตานีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง 35 ปี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนไทยพุทธร้อยละ 68 อิสลามร้อยละ 31 และคริสต์ร้อยละ 1 ชุมชนมีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการก่อการร้ายและความมั่นคงของชาติ นายบุญสม ทองศรีพราย เป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับโรงเรียนและนักเรียนจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการ ยึดหลักการเป็นผู้บริหารแบบผู้นำแห่งการเป็นผู้นำ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของข้าราชการครู ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูในการที่จะอบรมดูแลสั่งสอนเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป

ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ภาคใต้

นายบุญสม ทองศรีพราย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1มีครูจำนวนมากมายที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเสียสละ และที่สำคัญคือมีความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม แบ่งครึ่งชีวิตให้กับตนเองและสังคม เป็นต้นแบบที่ดีของสังคม รวมทั้งสร้างค่านิยมให้สังคม อันเป็นที่เรียกขานในสังคมว่าการเป็นครูด้วย “ จิตวิญญาณครู ” ขอขอบคุณ และขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อเด็กและเยาวชนไทย และเพื่อการศึกษาของชาติ.....

ที่มาข้อมูล : กรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร นักประชาสัมพันธ์ สพฐ.
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2555

    เรื่อง : ห้องพักครู
    เข้าชม : 2502
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155