ลักษณะคำถามของข้อสอบปรนัยข้อสอบแบบปรนัยเป็นข้อสอบที่มีคำถามจำเพาะเจาะจง ตรวจให้คะแนนตรงกัน มีคำสั่ง วิธีการปฏิบัติ และวิธีการตรวจให้คะแนนชัดเจน ข้อสอบแบบปรนัยที่นิยมใช้มี 4 ประเภท คือ

  1. แบบถูกผิด (True - False)

  2. แบบเติมคำ (Completion)

  3. แบบจับคู่ (Matching)

  4. แบบเลือกตอบ (Multiple Choices)

ลักษณะคำถามของข้อสอบปรนัย


การวัดเชิงพฤติกรรม หลักการเขียนข้อสอบ
1. ข้อสอบแบบถูกผิด
(True - False)
- ข้อความจะต้องมีความหมายชัดเจนไม่กำกวม
- ข้อความที่กำหนดให้ต้องตัดสินได้ว่าถูกหรือผิดจริงและเป็นสากล
- แต่ละข้อคำถามควรถามจุดสำคัญเพียงเรื่องเดียว
- ไม่ควรสร้างข้อคำถามในเชิงปฏิเสธซ้อน เพราะจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจผิด
- ควรหลีกเลี่ยงการลอกข้อความจากหนังสือตำราเรียนโดยตรง เพราะจะส่งเสริมการเรียนแบบท่องจำ
- หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เป็นเครื่องชี้แนะคำตอบ หรือช่วยให้คำตอบถูกหรือผิดเด่นชัดขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเดาคำตอบ
- ข้อความที่ถามทุกข้อควรมีความยาวใกล้เคียงกัน
- อย่าวางข้อถูกและข้อผิดเป็นระบบ เพราะจะทำให้ผู้เรียนเดาคำตอบได้
- ควรให้มีข้อถูกและข้อผิดพอๆ กัน คือมีข้อความถูกประมาณร้อยละ 40 - 60 ของข้อสอบทั้งหมด
2. ข้อสอบแบบเติมคำ
(Completion)
- เขียนคำถามได้เฉพาะเจาะจง ให้ตอบเพียงคำตอบเดียว
- เขียนคำถามให้ผู้ตอบตอบได้สั้นที่สุดเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการให้คะแนน
- ควรให้เติมส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น
- เว้นช่องว่างให้เติมท้ายประโยค
- เว้นช่องว่างที่จะเติมเท่ากันทุกช่อง
- คำตอบที่เป็นตัวเลข ถ้ามีหน่วยควรระบุหน่วยที่ต้องการให้ตอบ
- ไม่ควรลอกข้อความจากตำรา แล้วตัดข้อความบางตอนออก เพื่อให้ผู้ตอบเติมให้สมบูรณ์ เพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนแบบท่องจำ และข้อความที่ลอกมาไม่ชัดเจนในตัวเอง ทำให้ข้อสอบข้อนั้นมีความกำกวมได้

ตัวอย่าง : ข้อสอบแบบเติมคำ

ผู้แต่งหนังสือพระอภัยมณีคือ............
ยุงลายเป็นพาหะของโรค.................
3. ข้อสอบแบบจับคู่
(Matching)
- เขียนคำชี้แจงให้ชัดเจน จะให้จับคู่ได้เพียงตัวเลือกเดียว หรืออาจจับคู่ได้หลายตัวเลือก
- เนื้อหาวิชาที่จะนำมาออกข้อสอบแบบจับคู่ควรเป็นแบบเอกพันธ์ นั่นคือ ถามในเรื่องเดียวกัน

ตัวอย่าง : ข้อสอบแบบจับคู่

............. 1. สงคราม 9 ทัพ......................ก. รัชกาลที่ 1
............. 2. การเลิกทาส.........................ข. รัชกาลที่ 4
............. 3. สนธิสัญญาเบาว์ริง.................ค. รัชกาลที่ 5
4. ข้อสอบแบบเลือกตอบ
(Multiple Choices)
1. แบบคำถามโดด (Single Question) ลักษณะของคำถามจะถามเรื่องเดียวโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวพันกับข้ออื่นๆ เป็นคำถามที่เจาะจงชัดเจน สร้างง่าย มีความสมบูรณ์ในตัว
- คำตอบที่ดีที่สุด คือ ให้ผู้เรียนหาคำตอบที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุด เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
- ชนิดให้เรียงลำดับ การเรียงลำดับในที่นี้อาจให้เรียงลำดับเรื่องราว เวลา คุณลักษณะ และเหตุผล
- ชนิดคำตอบรวม คำถามนี้ดัดแปลงมาจากคำถามแบบไม่จำกัดคำตอบ ซึ่งเป็นปัญหาในการตรวจและประเมินประสิทธิภาพในการวัดอยู่มาก ทำให้กลายมาเป็นรูปแบบคำถามอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งวัดได้ตรงตามความมุ่งหมายของแบบทดสอบ

2. แบบตัวเลือกคงที่ (Constant Choice) คือแทนที่จะถามเป็นรายข้อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็รวมเนื้อหาของบางเรื่อง บทตอนที่เป็นพวกเดียวกัน สกุลเดียวกัน เข้าด้วยกันแล้วตั้งคำถามเป็นชุด

ตัวอย่าง : ข้อสอบแบบเลือกตอบ

1 + 2 = ?
...ก. 1
...ข. 2
...ค. 3
...ง. 4


ข้อดีและข้อเสียของข้อสอบปรนัย


รูปแบบคำถาม ข้อดี ข้อเสีย
แบบถูกผิด 1. เหมาะกับการวัดพฤติกรรมความรู้ - ความจำ
2. สร้างง่าย ตรวจง่าย และมีความเป็นปรนัยในการตรวจสูง
3. ใช้ทดสอบได้กับทุกวิชา
4. ผู้ตอบใช้เวลาทำน้อย
1. โอกาสที่เดาถูกมีมาก
2. วัดพฤติกรรมระดับสูงไม่ได้
3. ไม่สามารถวินิจฉัยสภาพการเรียนได้
4. มีค่าอำนาจจำแนกต่ำ
แบบเติมคำ 1. เหมาะกับพฤติกรรมความรู้ - ความจำ
2. เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาทักษะการคำนวณ
3. เดาคำตอบได้ยาก
1. ไม่เหมาะกับการวัดพฤติกรรมระดับสูง
2. ยากในการเขียนให้ได้คำตอบเดียว
3. ถ้าใช้บ่อยๆ ผู้เรียนจะมุ่งแต่ท่องจำ
แบบจับคู่ 1. เหมาะสำหรับความรู้ - ความจำที่มีเนื้อหาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
2. สามารถวัดพฤติกรรมระดับความเข้าใจ และการนำไปใช้ได้ เช่น การอ่านสัญลักษณ์ การจับคู่ระหว่างกฏเกณฑ์กับปรากฏการณ์
3. ประหยัดเวลาในการอ่านข้อสอบ ทำให้สามารถออกข้อสอบได้หลายข้อ
1. ใช้วัดพฤติกรรมระดับการสังเคราะห์ และการประเมินค่าไม่ได้
2. ยากที่จะหาเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกัน
3. โอกาสเดาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร.ชนาธิป พรกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    เรื่อง : Tips & Tricks
    เข้าชม : 49789
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155