เทคนิคการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)เทคนิคการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)


ความหมาย วิธีสอนแบบนี้เป็นการสอนที่เริ่มจากภาพรวมลงมาสู่รายละเอียด ตรงกันข้ามกับการสอนแบบอุปนัยที่เริ่มจากรายละเอียดขึ้นไปสู่ภาพรวม โดยวิธีนิรนัยนี้จะนำกฎหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว มาให้นักเรียนวิเคราะห์เพื่อหาหลักฐานหรือเหตุผลในการพิสูจน์ยืนยันว่ากฎนั้นเป็นความจริง

จุดมุ่งหมาย ของวิธีการสอนแบบนิรนัย เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุมีผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นจริงเสียก่อน และเพื่อให้เด็กรู้จักใช้กฎ สูตร และหลักเกณฑ์ต่างๆ ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน

ขั้นตอนในการสอนแบบนิรนัย มีดังนี้

 1. ขั้นอธิบายปัญหา คือ การระบุสิ่งที่จะสอนในแง่ของปัญหา เพื่อยั่วยุให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะหาคำตอบ โดยปัญหาจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริงของชีวิต และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก


 2. ขั้นอธิบายข้อสรุป คือ การนำเอาข้อสรุป กฎ หรือนิยาม ที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวมาอธิบายให้นักเรียน โดยต้องนำมาอธิบายหลายๆ กฎ เพื่อให้นักเรียนได้เลือกใช้


 3. ขั้นตกลงใจ เป็นขั้นที่นักเรียนจะเลือกข้อสรุป กฎ หรือนิยามที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว


 4. ขั้นพิสูจน์ หรือขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นที่สรุปกฎหรือนิยามที่ได้เลือกใช้นั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ โดยการปรึกษาครู ค้นคว้าจากตำราต่างๆ และจากการทดลอง ข้อสรุปที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงจึงจะเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้เทคนิคการสอนแบบนิรนัย มีดังนี้

ข้อดี

 1. เป็นวิธีสอนที่ง่ายกว่าการสอนแบบอุปนัย เหมาะสมที่จะใช้สอนเนื้อหาวิชาง่ายๆ จะสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจความหมายได้ดี


 2. ฝึกนักเรียนให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นจริงเสียก่อน
ข้อจำกัด

 1. สามารถใช้ทำการสอนได้เฉพาะในบางเนื้อหาที่ไม่ยากนัก เพราะปัญหาที่ซับซ้อนเกินไปจะทำให้เด็กนักเรียนไม่สามารถเลือกใช้กฎหรือนิยามที่ถูกต้องมาใช้แก้ปัญหาได้


 2. เป็นการสอนที่ผู้เรียนจะไม่ได้เกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเอง เพราะผู้สอนจะเป็นคนกำหนดความคิดรวบยอดให้

ที่มาข้อมูล : ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก
เทคนิคการสอน โดย รศ.สุพิน บุญชูวงศ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

  เรื่อง : Tips & Tricks
  เข้าชม : 21729
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155