ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | ข่าวการศึกษา
   

สทศ.ยันเลื่อนปฏิทินแอดมิชชัน 57 ไม่มีปัญหา
   
หัวข้อ :
การต่อวงจรไฟฟ้า (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
วงจรไฟฟ้า คือ เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร การต่อวงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ คือ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์มาต่อเรียงสลับขั้วกัน หรือนำหลอดไฟมาต่อเรียงกัน การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยนำขั้วบวกของเซลล์แต่ละเซลล์มาต่อรวมกัน นำปลายขั้วลบมาต่อรวมกัน หรือนำหลอดไฟแต่ละหลอดต่อเข้ากับแบตเตอรี่ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม โดยนำหลักการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานมาผสมผสานกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสมได้


 2. ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม ได้อย่างถูกกต้อง


สาระการเรียนรู้ :

การต่อวงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ ดังนี้

 1. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม คือ การนำเซลล์ไฟฟ้าเซลล์เดียวหรือหลายๆ เซลล์มาต่อเรียงกัน โดยให้ขั้วบวกต่อกับขั้วลบ แล้วนำสายไฟและหลอดไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้า) มาต่อเป็นวงจร อนึ่ง การต่อแบบอนุกรมอาจใช้หลอดไฟฟ้าหลายๆ ดวงมาต่อเรียงกัน ดังภาพ


 2. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน คือ การนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์มาต่อ โดยนำปลายขั้วบวกมาต่อรวมกัน และนำปลายขั้วลบมาต่อรวมกัน โดยใช้สายไฟ เพื่อต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าให้ครบวงจร อนึ่ง การต่อแบบขนานอาจใช้หลอดไฟหลายดวง มาต่อขนานกัน ดังภาพ


 3. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม คือ การนำหลักการต่อวงจรไฟฟ้ามาต่ออนุกรมและแบบขนานมาผสมผสานกัน โดยการนำเซลล์ไฟฟ้ามาต่ออนุกรมตามแถว แล้วจึงนำทุกแถวมาต่อแบบขนาน ดังภาพ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. จากการทดลองต่อวงจรไฟฟ้า จากอุปกรณ์ที่ครูนำมาทดลองให้ดูในชั่วโมงที่ผ่านมา คือ หลอดไฟ สายไฟ ถ่านไฟฉาย นั้นครูอธิบายได้ว่า การที่หลอดไฟสว่างเมื่อต่อเข้ากับก้อนถ่าน เพราะกระแสไฟฟ้าจากถ่านไหลผ่านสายไฟฟ้า (แหล่งกำเนิดไฟฟ้า) ไปที่ตัวนำไฟฟ้าไปยังหลอดไฟ ทำให้หลอดไฟสว่าง

 2. จากนั้นนักเรียนฟังครูอธิบายต่อไปเรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ว่า การต่อวงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ คือ

  • การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อแบบอนุกรม ได้แก่ ไฟกระพริบที่ติดตามต้นไม้โดยทั่วไป จะติดและดับพร้อมกันทุกดวง เราไม่สามารถเลือกเปิดหรือปิดดวงใดดวงหนึ่งได้

  • การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

  • การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม

 3. นักเรียนดูภาพตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ พร้อมทั้งฟังคำอธิบายจากครู (ครูอาจนำอุปกรณ์ มาให้นักเรียนทดลองต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ ก็ได้ ถ้ามีอุปกรณ์) 4. ครูต่อวงจรไฟฟ้าทั้งสามแบบให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง แล้วให้ตัวแทนนักเรียน 2-3 คนออกมาต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ ให้เพื่อนๆ ในชั้นดู


 5. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามในประเด็น

  • การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน แตกต่างจากการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม อย่างไร

  • การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม เป็นการต่อวงจรรูปแบบใด

   นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ

 6. นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรมเรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ให้ถูกต้อง ส่งครู


 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องวางจรไฟฟ้า ว่า วงจรไฟฟ้า คือ เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร การต่อวงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ คือ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์มาต่อเรียงสลับขั้วกัน หรือนำหลอดไฟมาต่อเรียงกัน การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยนำขั้วบวกของเซลล์แต่ละเซลล์มาต่อรวมกัน นำปลายขั้วลบมาต่อรวมกัน หรือนำหลอดไฟแต่ละหลอดต่อเข้ากับแบตเตอรี่ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม โดยนำหลักการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานมาผสมผสานกัน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้า


 2. ใบกิจกรรมเรื่อง การต่อวงจรไฟฟ่า


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมตอบคำถาม, ทดลอง
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม 2 .........................................................


ที่มาข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 2 กรกฎาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 280 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved