ตะลึง ! ศูนย์นอกที่ตั้ง ไม่ผ่านประเมิน 37 หลักสูตร


ผลรายงานประเมินศูนย์นอกที่ตั้ง ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.พบมีหลักสูตรผ่านการประเมิน 10 หลักสูตรจากทั้งหมด 47 หลักสูตร ขณะที่ยังมีบางหลักสูตรไม่ผ่านและต้องปรับปรุง กกอ.ให้ สกอ.แจ้งมหา’ลัยทำหนังสือทักท้วงกลับภายใน 30วัน พร้อมอนุมัติหลักการต่อไปให้หลักสูตรที่เปิดศูนย์นอกที่ตั้งต้องผ่านการประเมินก่อน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยตรวจประเมิน 13 สถาบัน 47 หลักสูตร 18 ศูนย์ โดยพบว่ามีทั้งสถาบันที่ผ่านการประเมิน และไม่ผ่านการประเมิน รวมถึงต้องปรับปรุง ซึ่งสถาบันที่ผ่านการประเมินโดยไม่มีข้อสงสัย ซึ่งที่ประชุม กกอ. รับทราบและให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนั้น มี 6 สถาบัน 10 หลักสูตร 6 ศูนย์ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฐมวัย ศูนย์นครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.), หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาจัดการสารสนเทศ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต, หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ,หลักสูตรวทบ.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ของม.ศิลปากร, หลักสูตรวทบ. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์บุรีรัมย์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์ตำบลเมืองเก่าขอนแก่น มรภ.เลย, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนา, หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสาขารัฐศาสตร์ ศูนย์สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า สำหรับที่ไม่ผ่านประเมินพบว่า มี 10. สถาบัน. 23 หลักสูตร 13 ศูนย์. และที่ต้องปรับปรุงมี 6 สถาบัน 14 หลักสูตร ศูนย์ 6 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก สถาบันที่เปิดสอนนอกที่ตั้งอาจมีหลายหลักสูตรและหลายศูนย์ จึงทำให้ผลการประเมินมีทั้งผู้ผ่าน ไม่ผ่าน และต้องปรังปรุง ดังนั้นกกอ.มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)แจ้งข้อมูลไปที่มหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยทักท้วงข้อเท็จจริงกลับมาที่ สกอ. ภายใน 30 วัน หลังจากนั้นจะเสนอ กกอ.อีกครั้งก่อนจะเผยแพร่แก่สาธารณะชนต่อไป.

"กกอ.ยังได้อนุมัติหลักการหลักสูตรที่จะเปิดที่ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหรือเปิดการเรียนการสอน ต้องมีการพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านก่อน และถ้าหลักสูตรไม่ผ่านการประเมินหรือต้องปรับปรุงให้มีการทักท้วงต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานของ กกอ. ได้เลยโดยไม่ต้องเสน อกกอ. อย่างไรก็ตามในปี 2555 สกอ. ตั้งเป้าที่จะต้องตรวจประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 67 สถาบัน 661หลักสูตร 313 ศูนย์" รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว

ที่มาข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 11 มิถุนายน 2555

    เรื่อง : ข่าวการศึกษา
    เข้าชม : 536
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155