ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด มีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้


ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2546
ระเบียบ ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
ระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกผู้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุหรือถึงแก่กรรม
ระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาต่อ
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตรวจและการจำนองหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกันเงินกู้พิเศษ
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตรวจและการจำนองหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกันเงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนจัดตั้งสำนักงานของสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินเป็นค่ารับรอง
ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์
ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบ ว่าด้วยการทำการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บ รักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ระเบียบ ว่าด้วยการประนอมหนี้
ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์
หลักเกณฑ์และข้อกำหนด ว่าด้วยการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 7801
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155