ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินเป็นค่ารับรอง (ลพบุรี)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง
พ.ศ.2545

______________


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) เพื่อประโยชน์ในด้านความสัมพันธ์และในกิจการของสหกรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับแห่งสหกรณ์นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเป็นค่ารับรองไว้ ดังนี้

ข้อ 1.
ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเป็นค่ารับรอง พ.ศ.2545"
ข้อ 2.

ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป

 
ข้อ 3. ให้ยิกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเป็นค่ารับรอง พ.ศ.2540 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 รวมถึงบรรดามติคณะกรรมการ ประกาศ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยการจ่ายเงินเป็นค่ารับรอง พ.ศ.2545 นี้แทนทั้งฉบับ
 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
 
 • "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
 • "ประธานกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีจำกัด
 • "ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีจำกัด
 • "ค่ารับรอง" หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายเพื่อเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองนั้น
 • "ใบสำคัญ" หมายถึง ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน รวมตลอดถึงใบรับรองการจ่ายเงินของผู้จ่าย ในกรณีที่ไม่อาจเรียกใบสำคัญรับเงิน ได้ จะโดยประเพณียินยอม หรือโดยเหตุขัดข้องอื่นใดก็ตาม
 • "คณะกรรมการดำเนินการ" หมายถึงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
ข้อ 5.

ให้ประธานกรรมการดำเนินการ รักษาการตามระเบียบนี้

 
หมวด 1 บทความทั่วไป
   
ข้อ 6.

ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบนี้

 

การเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ดำเนินการเป็นรายๆ ไป

 
ข้อ 7. การขออนุมัติและหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ตลอดจนใบสำคัญ หรือใบรับรองการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ประธานกรรมการดำเนินการกำหนด
 
 
หมวด 2 ค่ารับรองในการประชุม
 
ข้อ 8.  การประชุมที่จะเบิกค่ารับรองตามระเบียบนี้ได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   
  เป็นการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้เข้าร่วมประชุม และ เป็นการประชุมที่เกี่ยวกับกิจการ หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
   
ข้อ 9. ค่ารับรองในการประชุมให้เบิกค่าเครื่องดื่ม และอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 50 บาท
   
  ในกรณีที่มีการประชุมตลอดวัน ทั้งในเวลาก่อน 12.00 น. และหลัง 13.00 น. ถึงแม้ว่าจะเป็นการประชุมในเรื่องเดียวกันให้ถือเป็นการประชุม 2 ครั้ง
   
  ในกรณีที่มีการประชุมตลอดวัน ให้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันได้ในอัตราไม่เกินคนละ 100 บาท
   
 
หมวด 3 ค่ารับรองในการจัดประชุมสัมมนา และการจัดงานพิธีการสำคัญ
 
ข้อ 10. ค่ารับรองในการจัดงานร่วมพิธีสำคัญของสหกรณ์ ให้เบิกได้เฉพาะเครื่องดื่ม และอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีการในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 50 บาท
   
ข้อ 11. ค่ารับรองในการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินค่ารับรองนอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้จัดทำเป็นโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการดำเนินการ
   
ข้อ 12. ค่ารับรองในการจัดการพิธีสำคัญที่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่ารับรองมากกว่าที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 10 จัดทำเป็นโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการดำเนินการ
   
หมวด 4 ค่ารับรองบุคคลภายนอก
 
ข้อ 13. เมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยม หรือมาติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ในด้านความสัมพันธ์และในกิจการของสหกรณ์ ให้เบิกค่าเครื่องดื่มและอาหารสำหรับรับรองบุคคลภายนอกรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมในการรับรองด้วย ในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 50 บาท ต่อครั้ง
 

ในกรณีมีความจำเป็นต้องเลี้ยงอาหารด้วย ให้เบิกจ่ายค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้

   
 
 • ค่าอาหารเช้าอัตราคนละไม่เกิน 100 บาท
 • ค่าอาหารกลางวัน อัตราคนละไม่เกิน 250 บาท
 • ค่าอาหารเย็น อัตราคนละไม่เกิน 300 บาท
ข้อ 14. การเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงหรือร่วมจัดเลี้ยง เพื่อสนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ ให้เบิกค่ารับรองได้คราวละไม่เกิน 5 , 000 บาท สำหรับการเบิกจ่ายที่เกิน 5, 000 บาท ให้เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการดำเนินการ
   
 
หมวด 5 การซื้อของขวัญ พวงมาลัย หรือกระเช้าดอกไม้
   
ข้อ 15. ในกรณีที่เป็นการสมควรและเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์จะให้ผู้จัดการพิจารณาจัดซื้อของขวัญให้กับผู้ประกอบคุณความดี หรือทำประโยชน์แก่สหกรณ์ ตลอดจนผู้มีเกียรติอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยขออนุมัติต่อประธานกรรมการ เป็นคราวๆ ไป
   
 
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545
   
 

( นายสุรัจ ประภาสวัสดิ์)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1828
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155