ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ลพบุรี) หน้า 2


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ.2547
______________


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) เพื่อให้การบริการเงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและบรรลุวัตถุประสงค์ของ ข้อบังคับแห่งสหกรณ์นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ไว้ดังนี้

 
หมวดที่ 5 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
   
ข้อ 31.

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น เพื่อให้การลงทุนประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้

ข้อ 32.

สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 31 ต้องเสนอคำขอกู้ต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้จำนวนเงินทุนซึ่งตนจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน

 
ข้อ 33.

สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องเสนอหลักฐานให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนทั้งหมดซึ่งต้องการในการลงทุนประกอบอาชีพที่ตนจะกระทำนั้น

   
ข้อ 34.

สหกรณ์จะมอบอำนาจให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่น ตามที่เห็นสมควรและทำรายงานเกี่ยวกับคำขอกู้พิเศษ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิก ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ

ข้อ 35.

จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท

   
หมวดที่ 6 หลักประกันสำหรับเงินกู้
   
ข้อ 36.
การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
   
ข้อ 37.
หลักประกันสำหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 
 
 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทำให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ให้ใช้เงินค่าหุ้นที่มีอยู่ ค้ำประกัน
 2. เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญครั้งนั้น โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้ง ก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจำนวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์หลังจากหักเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 8.2 แล้ว ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

  ถ้าเงินกู้สามัญครั้งนั้น โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดีมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

  37.2.1 มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร อย่างน้อยคนหนึ่งค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญครั้งนั้น ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญครั้งก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องค้ำประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญครั้งใหม่นั้นทั้งหมด

  เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำประกันมากกว่า คนหนึ่งได้

  สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้

  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้เกินกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้

  เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า ไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

  การที่สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะสาเหตุใดๆ ไม่เป็นสาเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการ ค้ำประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน

  37.2.2 มีอสังหาริมทรัพย์อันปลดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการ จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละหกสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นและอสังหาริมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งจะใช้ค้ำประกันผู้กู้ได้เพียงรายเดียว

  37.2.3 มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ เห็นสมควรจำนำไว้เป็นประกัน โดยจำนวนเงินส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น

  37.3 เงินกู้พิเศษ ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจำนวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก

  ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวไว้เกี่ยวกับหลักประกัน สำหรับเงินกู้สามัญในข้อ 37.2.2 หรือข้อ 37.2.3 ข้างต้นนี้
หมวดที่ 7 เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
   
ข้อ 38. เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้นั้น ให้กำหนดไว้ ดังนี้
   
 
 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 8.1 ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมไม่เกินหกงวด แต่ละงวดส่งคืนเงินต้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งในหกของเงินกู้ ยกเว้นงวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนเงินต้น ที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยให้ส่งคืนในวันสิ้นเดือนถัดไปจนครบ

  สำหรับการชำระคืนเงินงวดชำระหนี้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามข้อ 8.2 กำหนดชำระภายในระยะเวลาสิบสองเดือน ชำระดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน หากสมาชิกต้องการชำระต้นเงินจะต้องนำเงินสดมาชำระด้วยตนเองที่สหกรณ์

  กรณีสมาชิกขอกู้เงินไม่เต็มวงเงินกู้และหากมีความประสงค์จะขอกู้ใหม่ให้เต็มวงเงินกู้ให้หักลบกลบหนี้ได้

 2. เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวด รายเดือนเดือนละเท่าๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้าย พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการตาม สมควรแก่ฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ให้มีกำหนดไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้ รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
 3. เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษส่งคืนเงินกู้เป็นงวด รายเดือนเท่ากัน เว้นแต่งวดสุดท้ายพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของ ผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกินสองร้อยงวด ทั้งนี้โดย
  ไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก

  เงินงวดชำระหนี้นั้น ให้ส่งชำระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ข้อ 39. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
 

ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ ยกเว้นสมาชิกที่กู้หลังวันที่ 10 ของเดือนให้หักเงินงวดชำระหนี้งวดแรกพร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนถัดไป

 

กรณีสมาชิกข้าราชการบำนาญที่เบิกจ่ายเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง ที่กู้หลังวันที่ 1 ของเดือน ให้หักเงินงวดชำระหนี้งวดแรกพร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนถัดไป

 
หมวดที่ 8 ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 40. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดให้เหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น แล้วประกาศอัตราดอกเบี้ยให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 41.

ดอกเบี้ยนั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ

 
หมวดที่ 9 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
 
ข้อ 42. ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
 
ข้อ 43. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาถือข้อต้นเป็นสำคัญ ในลำดับแรกและจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
 
 
 1. เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
 2. เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
 3. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
 4. เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามครั้งสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 44. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทำหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
   
ข้อ 45. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ำประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอน ขอย้าย หรือลาออกจากราชการ หรือจากงานประจำตามข้อ 31(3) ที่กำหนดในข้อบังคับ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบทันทีเมื่อได้รับคำสั่งนั้น และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงจะขอลาออกจากสหกรณ์ได้
   
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2547ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1775
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155