แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอแนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่องแนวทางปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ ดังนี้

 1. ขอบเขตการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน


 2. ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน


 3. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน


 4. รูปแบบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

  แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอรูปแบบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้


  ข้อเสนอแนะ

  • สถานศึกษาส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบที่ 1 คือ บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


  • การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ควรประเมินในห้องเรียนตามปกติเป็นดีที่สุด


  • หากประเมินโดยใช้เวลานอกห้องเรียน ควรมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานกลุ่มที่สะท้อนความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นพิเศษ


  • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินเป็นครั้งๆ แล้วนำผลมาสรุปรวม โดยควรแบ่งระยะเวลาสรุปเป็นช่วงๆ

 5. ตัวอย่าง การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

  รูปแบบที่ 1

  บูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  วิธีการ

  1. ในแต่ละรายวิชาให้วิเคราะห์/ตรวจสอบว่าตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ใดบ้าง หากไม่มีให้นำตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเข้าไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้วิชานั้น


  2. นำหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้


  3. ประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้


  4. นำผลการประเมินรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ เป็นผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นรายงาน


  5. นำผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปผลการประเมินในภาพรวม โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือค่าเฉลี่ย (Mean)

  ขั้นตอนดำเนินการ รูปแบบที่ 1

  ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

  รหัสวิชา ............ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4


  ขั้นตอนที่ 2 นำหน่วยดารเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการประเมิน ควรดำเนินการดังนี้

  • ศึกษาขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน


  • เลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม


  • วางแผนร่วมกันว่าจะให้มีการประเมินผลและรายงานกี่ครั้ง


  • เลือกรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา


  • กำหนดระดับคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมิน 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน เพื่อใช้ในการตัดสินผลรายปี (ระดับประถมศึกษา) รายภาค (ระดับมัธยมศึกษา) และจบการศึกษาแต่ละระดับ

  ขั้นตอนที่ 4 นำผลการประเมินของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาสรุปเป็นผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นรายวิชา โดยมีแนวทางการสรุปผลดังนี้

  • การสรุปผลการประเมินให้สรุปจากหน่วยการเรียนรู้ เป็นรายตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดสรุปเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือค่าเฉลี่ย (Mean)


  • การสรุปผลการประเมินในแต่ละรายวิชา ให้นำผลการประเมินรายตัวชี้วัด ทั้ง 5 ตัวชี้วัดสรุปเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือค่าเฉลี่ย (Mean)


  • สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในแต่ละรายวิชาโดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือค่าเฉลี่ย (Mean)

  ขั้นตอนที่ 5 นำผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทั้ง 8 กลุ่มทสาระ สรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือค่าเฉลี่ย (Me an)

 6. การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

  การรายงานการประเมินเป็นสิ่งสำคัญ ครูหรือผู้รับผิดชอบควรดำเนินการอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรูปแบบรายงานขึ้นอยู่กับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวางแผนร่วมกันของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ว่าจะจัดให้มีการรายงานกี่ครั้ง ทั้งนี้ ครู/ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาขอบเขตของตัวชี้วัดการประเมินก่อนจึงจะช่วยให้เลือกวิธีการที่จะใช้ในการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ แปละเขียนได้อย่างเหมาะสม
โดย สุภาวดี ตรีรัตน์

ที่มาข้อมูล : วารสารวิชาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2553, กระทรวงศึกษาธิการ

  เรื่อง : ห้องพักครู
  เข้าชม : 122069
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155