ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ (ลพบุรี)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์
พ.ศ.2547
______________


เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามข้อบังคับข้อ 65 72 79(8)(11)
และข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 และครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 จึงได้กำหนด
ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2546 ไว้
ดังนี้


ข้อ 1.
ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พ.ศ.2546"
 
ข้อ 2.
ให้ถือใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2546
 
ข้อ 3.
ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัดว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2545
 
ข้อ 4.
ในระเบียบนี้
 
 
 • "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
 • "ผู้แทนสมาชิก" หมายถึง สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งตามข้อบังคับ
 • "กรรมการ" หมายถึง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด
 • "เลือกตั้ง" หมายถึง การที่ผู้แทนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่
 • "สรรหา" หมายถึง การที่สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ซึ่งจะเป็ฯกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
 • "เจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหา" หมายถึง สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินการสรรหา ผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการ
 • "เจ้าหน้าที่นับคะแนน" หมายถึง สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์แต่งตั้งให้มีหน้าที่นับคะแนนบัตรสรรหา ตามหน่วยที่สหกรณ์กำหนด
 • "หน่วยสรรหา" หมายถึง สถานที่ที่สหกรณ์กำหนดให้ทำการลงคะแนนสรรหาผู้ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการ
 • "หน่วย" หมายถึง โรงเรียน สถาบันการศึกษา สำนักงาน ที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้
 • "โรงเรียน สถาบันการศึกษา สำนักงาน" หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ข้อ 5.
คณะกรรมการมีจำนวน 15 คนประกอบด้วย
 
 
 1. ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน
 2. กรรมการ จำนวน 14 คน
ข้อ 6.
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหากรรมการได้แบ่งหน่วยไว้ดังนี้
 
 
 • หน่วยที่ 1 เลือกกรรมการได้ 2 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลพบุรี
 • หน่วยที่ 2 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านหมี่
 • หน่วยที่ 3 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโคกสำโรง
 • หน่วยที่ 4 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชัยบาดาล
 • หน่วยที่ 5 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพัฒนานิคม และสำนักงานประถมศึกษาอำเภอ
  ท่าหลวง
 • หน่วยที่ 6 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองม่วง สำนักงานประถมศึกษาอำเภอ
  โคกเจริญ และสำนักงานประถมศึกษาอำเภอสระโบสถ
 • หน่วยที่ 7 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าวุ้ง สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าวุ้ง
  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยา โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมโรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยาคม โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา
 • หน่วยที่ 8 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำสนธิ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอลำสนธิ
  โรงเรียนหนองรีวิืิทยา สำนักงานประถมศึกษาอำเภอชััััััยบาดาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม สำนักงานศึกษา
  ธิการอำเภอท่าหลวงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสามัคคีวิทยา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
 • หน่วยที่ 9 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักพัฒนา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6 สำนักงาน
  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุุร ข้าราชการบำนาญสามัญศึกษาส่วนกลาง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย โรงเรียน
  พระนารายณ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา โรงเรียนดงตาลวิทยา โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา โรงเรียนศึกษาพิเศษ
 • หน่วยที่ 10 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ข้าราชการบำนาญสำนักงานการประถม
  ศึกษาอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี ศูนย์พละศึกษาและกีฬา ศึกษานิเทศก์กรมสามัญ
  ศึกษา โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา โรงเรียนวินิตศึกษา โรงเรียนกำจรวิทย์ โรงเรียนบำรุงศึกษา โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา โรงเ่รียน
  กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง โรงเรียนวรพิทยา โรงเรียนบัณฑิตศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี
  โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้ โรงเรียนวรกิจพิทยา
 • หน่วยที่ 11 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่สมาชิกสังกัดสถาบันราชภัฎเทพสตรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สหกรณ์
  ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด พิพิธภัณฑสถาน สมเด็จพระนารายณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน วิทยาลัย
  สารพัดช่างลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ สมาชิกที่ส่งเงิน
 • หน่วยที่ 12 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่ สมาชิกสังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านหมี่ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาโรงเรียนปิยะบุตร์
  โรงเรียนบางกะพี้ปานเลิศวิทยา โรงเรียนบ้านชีวิทยาเทศบาลเมืองบ้านหมี่โรงเรียนพระวรสารโรงเรียนรัตนศึกษา โรงเรียนสุเทพวิทยา
  สำนักงานศึกษาธิการ-อำเภอโคกสำโรง-โีรงเรียนโคกสำโีรงวิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเทศบาลตำบล-โคกสำโรง -โรงเรียน
  ศรีแก้วอนุกูล โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
 • หน่วยที่ 13 เลือกกรรมการได้ 1 คน ได้แก่ สมาชิกสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโคกเจริญ
  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โรงเรียนยางรากวิทยา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพัฒนานิคม โรงเรียนพัฒนานิคม โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
  โรงเรียนขุนรามวิทยา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสระโบสถ์ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพัฒนานิคม
  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 โรงเรียนยงค์สุรีศึกษา โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา โรงเรียนทองทาบพิทยา
  โรงเรียนวิไลวิทยา
 
ในกรณียุบรวมสำนักงานให้สมาชิกที่ถูกยุบรวมสังกัดหน่วยเดิมไปก่อนแล้วให้ึคณะกรรมการ กำหนดหน่วยสังกัด ให้กับสมาชิกที่ถูกยุบรวม หรือ
สำนักงานที่ตั้งใหม่นั้น เข้าสังกัดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง ตามระเบียบนี้ก และให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 65 (2)
 
ข้อ 7.
โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือสำนักงาน แต่ละแห่งจะมีการสรรหาผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการในขณะเดียวกันเกิน 1 คน มิได้
 
ข้อ 8.
คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
 
 1. เป็้นผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับ
 2. เป็นผู้ำไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ 72 วรรคท้าย
 3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ข้อ 9.
ที่มาของคณะกรรมการ กำหนดดังนี้
 
 
 1. ประธานกรรมการ เลีอกตั้งโดยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกหน่วยในที่ประชุมใหญ่
 2. กรรมการ สรรหาโดยสมาชิกสหกรณ์ของแต่ละหน่วยแล้วเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ข้อ 10.
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเลือกตั้งและการสรรหา
 
 
 1. ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี ให้สหกรณ์ประกาศจำนวนคณะกรรมการที่จะต้องดำเนินการเลือกตั้ง และสรรหาให้ทราบทั่วกัน
 2. ให้สหกรณ์เป็นผู้กำหนดรายละเอียดด วัน เวลา สถานที่ ในการรับสมัครและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่นับคะแนน
  โดยดำเนินการสรรหาก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง
 3. วิธีการรับสมัครเป็นคณะกรรมการ มีดังนี้

  3.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตามข้อ 9 (1) ให้ยื่นในสมัครโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน

  3.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตามข้อ 9 (2) ให้ยื่นในสมัครโดยมีสมาชิกในหน่วยของตนเอง รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน และให้สมัคร
  เข้ารับการสรรหาได้เฉพาะในหน่วยที่ตนสังกัดอยู่

  ผู้สมัครตามข้อ (3.1) และ (3.2) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

  3.3 ผู้สมัครคนหนึ่งๆ จะสมัครเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

 4. การตรวจสอบคุณสมบัติให้สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
  การเลือกจั้งประธานกรรมการและหรือสรรหากรรมการ แล้วปิดประกาศไว้ ณ สหกรณ์และหน่วยสรรหาก่อนวันทำการสรรหาไม่น้อยกว่า 10 วัน
 5. การกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลืือกตั้งตามข้อ 9 (1) และสรรหาตามข้อ 9 (2) ให้สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
  สหกรณ์เป็นผู้กำหนดหมายเลขตามลำดับก่อนหลัง ถ้ามาสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีจับสลาก
 6. ผู้สมัครคนใดไม่มีชื่อในประกาศตามข้อ 10 (4) อาจร้องขอต่อสหกรณ์ให้เพิ่มชื่อในประกาศ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 11.
ผู้แทนสมาชิกในคราวที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น จึงจะมีสิทธิสมัครเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
 
ข้อ 12.
วิธีดำเนินการสรรหา ให้ดำเนินการดังนี้
 
 
 1. การเลือกตั้งประธานกรรมการและการสรรหากรรมการให้ดำเนินการโดยวิธีลับ
 2. ให้ประธานกรรมการ หรือประธานชั่วคราวในที่ประชุมใหญ่เป็นประธานเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
 3. ให้ประธานประจำหน่วยสำำหาส่่่่่่่่งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาให้สหกรณ์เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เลือกผู้ที่เหมาะสมคนหนึ่่งเป็นประธาน
 4. หากประธานประจำหน่วยสรรหาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกในหน่วยนั้น เลือกผู้ทีเ่หมาะสมคนหนึ่งเป็นประธาน
 5. การดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ มติ คณะกรรมการให้ที่ประชุมประจำหน่วยสรรหา
  เป็นผู้ตัดสินโดยเสียงข้างมากของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม
 6. หน่วยใดที่ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการ ตามที่ กำหนดไว้ ให้ถือว่า ผู้สมัครนั้นได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
  โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ข้อ 12(3)
 7. หน่วยใดที่มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการไม่ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อ 6 ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นได้รับการสรรหา
  เป็นกรรมการและกรรมการที่เหลือของหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ข้อ 10
 8. ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายของจำนวนกรรมการที่พึงมีในหน่วยให้ใช้วิธีจับสลาก
ข้อ 13.
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้ดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงตามข้อบังคับและระเบียบนี้แล้ว ให้คณะกรรมการประชุมกัน
   
 
ในวันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งนั้น เพื่อดำเนินการเลือกรองประธานกรรมการ เลขานุการ หรือตำแหน่งอื่นใด ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 
ข้อ 14.
ห้ามผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 10 กระทำการให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 
 
กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการสรรหา ให้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานกรรมการ ภายใน 3 วัน หลังจากวันประกาศผล
การเลือกตั้งและให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน หาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
 
 
คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวน ตั้งจากคณะกรรมการและสมาชิกฝ่ายละเท่าๆกัน
 
ข้อ 15.
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 2196
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155