ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.) กาฬสินธุ์


ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)
พ.ศ.2543

....................................


โดยที่เป็นการเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2538 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 66(9) 81(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2543 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกไว้ดังนี้

้ข้อ 1.
ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกพ.ศ.2543 มีชื่อย่อว่า "ก.ช.ค.""
   
ข้อ 2. ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2543 เป็นต้นไป
   
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2538
   
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
   
 • "กองทุน" หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่จัดไว้เพื่อใช้สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกตามระเบียบนี้
 • "ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 • "คณะกรรมการดำเนินการ" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 • "สหกรณ์" หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 • "สมาชิก" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 • "ผู้จัดการ" หมายถึงผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ข้อ 5.   ให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในทุกกรณี
การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   
 
 1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการ 40,000 บาท
 2. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 5 ปีถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการ 60,000 บาท
 3. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 10 ปีถึง 15ปี ให้ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการ 80,000 บาท
 4. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ เกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการ 100,000 บาท
  การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเท่านั้น
   
   เงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิการ หรือทายาทของผู้ถึงแก่กรรมจะได้รับ ตามข้อ 5(1)-(4) สหกรณ์จะหักไว้ร้อยละหนึ่งเพื่อสมทบเข้ากองทุน
 
ข้อ 6.
กองทุนอาจได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินต่อไปนี้
 
 1. จากการจัดสรรงบประมาณประจำปีของสหกรณ์
 2. จากาการบริจาค หรือเงินทุนสาธารณะประโยชน์ของสหกรณ์
 3. จากดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของกองทุน
ข้อ 7.
วัตถุประสงค์ ให้นำเงินกองทุนมาเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไม่ว่ากรณีใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ในข้อ 5 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 
เงินสวัสดิการนี้ เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด สหกรณ์ชอบที่จะชำระหนี้ เงินกู้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมได้ส่วนเงินที่เหลือจะจ่ายให้แก่บุคคลทีสมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิการต่อไป
 
เงินสวัสดิการไม่ถือว่าเป็นมรดกของสมาชิกมาถึงแก่กรรม การพิจารณาของคณะกรรมกาถือว่าสิ้นสุด
 
ข้อ 8.
ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นคณะกรรมการกองทุน โดยมีผู้จัดการเป็นเหรัญญิกและมีอำนาจบริการกองทุนให้เป็นตามระเบียบนี้
 
ข้อ 9.
เงินกองทุนที่นำฝากไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประเภทเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์
การถอนเงินฝากจะต้องลงลายมือชื่อประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งไมน้อยกว่าสองคน
 
ข้อ 10.
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือได้มีโดยวิธีใดเพื่อเป็นคนของกองทุนนี้จะต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับทรัพย์สินโดยมีรายมือชื่อของประธาน หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย
 
ข้อ 11.
การอนุมัติการจ่ายเงิน เป็นอำนาจของประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 
ข้อ 12.
หลักฐานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนการอนุมัติการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์โดยอนุโลม
 
ข้อ 13.
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการหรือผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบการเงิน การบัญชีของกองทุนแล้วเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกๆ 6 เดือน
 
ข้อ 14.
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัดรายงานฐานะการเงินของกองทุนต่อที่ประชุมใหญ่พร้อมกับรายงานกิจการของสหกรณ์ประจำปีด้วย
 
ข้อ 15.
วิธีการปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยอนุโลม
 
ข้อ 16.
กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ถ้ามีมติยกเลิกโดยคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทรัพย์สินของกองทุนให้ตกเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 
ข้อ 17.
ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2543

(นายสันทัด อินทริกานนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

ที่มาข้อมูล : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 634
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155