ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (กาฬสินธุ์)


ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
พ.ศ.2543
....................................

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 56 กำหนดให้ สหกรณ์ใดมีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ให้มีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ จึงให้มีการกำหนดระเบียบว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 53, 54, 55, 56,66และ81 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2543 จึงกำหนดระเบียบวาระว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกไว้ดังต่อไปนี้

้ข้อ 1.
ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2543"
 
ข้อ 2.
ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2543 เป็นต้นไป
 
ข้อ 3.
ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2542
 
ข้อ 4.
ในระเบียบนี้
 
 • "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 • "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 • "สมาชิก" หมายถึง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
 • "ผู้แทนสมาชิก" หมายถึง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
 • "ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 • "ข้อบังคับ" หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
 • "หน่วยการเลือกตั้ง" หมายถึง กลุ่มโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางราชการทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของสมาชิก
 • "คณะกรรมการเลือกตั้ง" หมายถึง คณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งเพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
*ข้อ 5.
จำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนดโดยคิดตามสัดส่วนของจำนวนสมาชิก จำนวนผู้แทนสมาชิกทุกหน่วยรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแต่ไม่เกินสี่ร้อยคน
การกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปดังนี้
 
 1. สมาชิกสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ให้ถือกลุ่มโรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้ง สำหรับสมาชิกที่ปฏิบัติงานในสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ-กิ่งอำเภอสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญและสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำในสังกัด ให้ถือว่าสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดเป็นหน่วยเลือกตั้ง
 2. สมาชิกสังกัดกรมสามัญศึกษา ให้รวมโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอเป็นหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง สำหรับสมาชิกสังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดและข้าราชการบำนาญลูกจ้างประจำสังกัด ให้ถือสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเป็นหน่วยเลือกตั้ง
 3. สมาชิกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้รวมเป็นหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง
 4. สมาชิกสังกัดกรมอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 5. สมาชิกสังกัดกรมศิลปากร ให้ถือเป็นหน่วยเลือกตั้ง
 6. สมาชิกสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้ถือเป็นหน่วยเลือกตั้ง
 7. สมาชิกสังกัดเทศบาล ให้รวมเป็นหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง
 8. สมาชิกสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลให้ถือเป็นหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง
 9. สำหรับสมาชิกหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากข้อ 1-9 ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 6.
ให้สหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่น้อยกว่า 15 วัน
 
วิธีการเลือกตั้งให้เลือกตั้งโดยทางตรงและทางลับ
 
ข้อ 7.
วัน เวลา สถานที่และแนวปฏิบัติในการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด
 
ข้อ 8.
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์สังกัดในหน่วยงานนั้นๆ ก่อนวันสิ้นปีการบัญชี
 2. ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ทั้งต้นเงิน ทั้งดอกเบี้ยและค่าหุ้นรายเดือน
 3. ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 9.
การดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ เว้นแต่ทางผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ให้มีวาระการเป็นผู้แทนสมาชิกจนครบวาระการเป็นกรรมการดำเนินการ
 
ข้อ 10.
ผู้แทนสมาชิกต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 
 1. ลาออก
 2. ออกตามวาระ
 3. ย้ายหรือโอนไปต่างสังกัด
 4. ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ที่ประชุมที่หน่วยที่ตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 11.
ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ให้สหกรณ์มอบหมายให้หน่วยเลือกตั้งที่มีสมาชิกว่างลงดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้แทนสมาชิกซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
 
ข้อ 12.
ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งตามความเหมาะสม
   
ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
   
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2543

(นายสันทัด อินทริกานนท์)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

ที่มาข้อมูล : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 771
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155