ประเภทการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ 1. แบบเลือกตอบ

  ข้อสอบแบบเลือกตอบซึ่งประอบด้วยคำถามที่ตัวเลือกให้เลือกหลายตัวเลือก ข้อสอบถูก - ผิด และการจับคู่เป็นแบบฟอร์มการประเมินผลธรรมดารู้จักกันเป็นอย่างดี ข้อสอบแบบเลือกตอบเหล่านี้ เหมาะกับการประเมินผลในแนวกว้างครอบคลุมเนื้อหา (Merel, 2000) อย่างไรก็ตาม ข้อสอบแบบเลือกตอบเคยใช้ประเมินผลการระลึกได้การจำได้ในข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน ในบางครั้งก็สามารถสร้างข้อสอบแบบนี้ประเมินผลระดับการคิดระดับสูงได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พวกเราเคยใช้ในการประเมินความเข้าใจในกรอบคิดรวบยอดต่างๆ ของนักเรียน ความสามารถเหล่านี้เป็นการประยุกต์ใช้ขององค์ความรู้ (knowledge) หรือทักษะเหล่านี้เป็นการพยากรณ์ถึงการได้มากของการกระทำ

  รูปแบบการเลือกคำตอบเหมาะกับการใช้ในรูปแบบการเขียนเฉพาะเมื่อท่านเชื่อมั่นได้ว่านักเรียนของท่านมีระดับที่สูงในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถอ่านและเกิดความเข้าใจในข้อสอบเหล่านี้ ถ้าหากท่านต้องบริหารจัดการด้วยการประเมินผลแบบเลือกคำตอบกับนักเรียนของท่านซึ่งอ่านไม่ค่อยออก อ่านไม่ได้เลย หรือกำลังเรียนภาษา (ไทย, อังกฤษ) อยู่ ท่านต้องช่วยเหลือพวกเขาที่เจอกับการอ่านในสิ่งที่ยากๆ เหล่านั้น เพื่อที่จะกำหนดการรอบรู้ในเนื้อหานั้นและประสบผลสำเร็จการประมาณค่าที่แน่นอนแม่นยำของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่จะใช้การประเมินผลแบบเลือกตอบกับนักเรียนชั้นเล็กๆ หรือนักเรียนที่กำลังเรียนภาษ ถ้าครูอ่านคำถามและเขียนชุดคำตอบเป็นรูปภาพ เป็นตัวเลือกให้เลือกตอบ

  รูปแบบการเลือกคำตอบเป็นการใช้ที่เหมาะสมเมื่อท่านต้องการความมีประสิทธิภาพท่านสามารถบริหารจัดการกับนักเรียนจำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน และท่านสามารถตรวจให้คะแนนพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว


 2. แบบคำตอบที่ต้องเขียนขึ้นเอง (constructed)

  ข้อสอบที่ให้เขียนตอบสั้นๆ บางทีเป็นคำถามที่ต้องการให้นักเรียนผลิตผลงานการเรียนสั้นๆ เพื่อที่ตอบสนองคำถามของการเขียนเรียงความสั้นๆ ตัวอย่างเช่น ครูวิทยาศาสตร์มักจะถามนักเรียนจัดเตรียมการคำอธิบายสาระสำคัญอย่างรวบรัดของการเกิดเมฆ ตามสภาพภูมิอากาศและฤดูว่าเกิดขึ้นอย่างไร หรือครูคณิตศาสตร์อาจถามนักเรียนโดยการให้แสดงวิธีการได้มาของคำตอบของการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทำมาได้อย่างไร ครูที่สอนภาษาอาจจะถามนักเรียนถึงแหล่งที่มาและอธิบายตัวอย่างของอุปมาอุปไมยพิเศษๆ จากคำพูดในบทความที่กำหนดให้คุณค่าของข้อสอบแบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนสร้างสรรค์คำตอบด้วยตัวเขาเอง ซึ่งคงจะไม่เคร่งครัดกับเวลามากนัก เหมือนกับการประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ในทางบวกข้อสอบในรูปแบบนี้ สามารถใช้ประเมินผลความเข้าใจในความคิดรวบยอดต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ


 3. แบบประเมินผลความสามารถ (performance assessments)

  ภาระงานความสามารถ (performance tasks) ต้องการให้นักเรียนนำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับภาระงานที่มีลักษณะเฉพาะและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแสดงถึงองค์ความรู้ (knowledge) นั้นๆ ภาระงานเหล่านี้จะประกอบด้วยสายงานการสัมภาษณ์การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน หรือการสร้างผลผลิตทางกายภาพต่างๆ การนำเสนอด้วยปากเปล่า เทป วีดิทัศน์ฯ ผลงานทางดนตรี หรือประวัติการตอบโต้ บทบัญญัติข้อกฎหมาย หรือการแสดงออก การวิจัยที่ทำให้รู้ว่าภาระงานความสามารถ (performance tasks) สามารถเชื่อมต่อกับนักเรียนทุกคนอย่างลึกลงไปมากในการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้และสามารถนำไปสู่การเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างมากในเนื้อหาสาระ (Newmann, Secada & Wehlage 1995) ภาระงานความสามารถ สามารถอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนอย่างมาก ภายในระยะเวลาที่ต้องการสำหรับการสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์และในขอบเขตเนื้อหาที่ต้องการประเมินผล ตัวอย่างเช่น นักเรียนถูกสั่งให้ทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น การอ่านคำประพันธ์ง่ายๆ หรือคำประพันธ์ที่เป็นกาพย์ โคลง กลอน ยากๆ การเขียนและสร้างเพลงขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนใคร หรือการดำเนินการสืบสวนสำรวจกันเป็นกลุ่มๆ ในบางกรณีครูผู้สอนควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนในรายละเอียดของธรรมชาติผลิตขั้นสุดท้าย แหล่งทรัพยากรที่นักเรียนต้องการใช้ และเกณฑ์การให้คะแนนที่จะใช้ในการประเมินผลผลิต ผลงาน ครูผู้สอนควรตรึงแน่นภาระงานความสามารถในบริบทต้องดูที่มีความหมายเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ตรงประเด็นและมีประโยชน์ขององค์ความรู้ (knowledge) และทักษะต่างๆ ที่พวกเขากำลังเรียนรู้ สำหรับนักเรียนทั้งหมดต่อการอธิบายแสดงอะไรให้นักเรียนต้องรู้ สำหรับนักเรียนที่เยาว์วัย หรือเริ่มเรียนควรบรรลุก่อให้เกิดภาระงานความสามารถโดยการจูงใจสนับสนุนและเข้าไปช่วยเหลืออย่างพิเศษ เพราะว่าพวกเขามีโอกาสนำเสนอที่ก่อให้เกิดพื้นฐานทางวัฒนธรรม ประสบการณ์การเรียนรู้ภายในชั้นเรียน ภาระงานความสามารถ สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นกัน เมื่อมันมีความต้องการสำหรับความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะการทำให้เกิดความเหมาะสมในเนื้อหา รูปแบบขั้นตอน การบริหารจัดการ การให้คะแนน และงานอธิบายชี้แจงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ทำได้ในภาระงานความสามารถ (performance tasks) มากกว่าข้อสอบแบบเลือกคำตอบ (Farr & Trumbull, 1997)


 4. แบบประเมินอย่างไม่เป็นทางการ และประเมินผลด้วยตนเอง (informal & self-assessment)

  การประเมินผลแบบไม่เป็นทางการเกิดขึ้นในทุกๆ ห้องเรียนและทุกๆ วัน เมื่อครูผู้สอนสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม พวกเขาก็กำลังถูกประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อครูผู้สอนสังเกตการทำงานของนักเรียนในการแก้ปัญหาหรือ การอ่านตำราเรียนนักเรียนกำลังถูกประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อนักเรียนถามหรือตอบคำถาม หรือสนทนาโต้ตอบกับครูผู้สอนหรือกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน หรือทำงานในกลุ่มเล็กๆ ครูผู้สอนก็ประเมินผล องค์ความรู้และความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการ การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการเป็นการกระทำประจำปกติอัตวิสัยของแต่ละบุคคล ตลอดเวลาครูผู้สอนจะใช้เกณฑ์เฉพาะ (specific criteria) ระหว่างการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการหรือการอภิปรายโต้แย้งหาเหตุผลอยู่เป็นประจำ การประเมินตนเองเป็นตัวอย่างชนิดหนึ่งด้วยเช่นกันของการประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ นักเรียนหรือครูผู้สอนอาจใช้แบบสำรวจรายการ (checklists) เป็นแบบไม่เป็นทางการ หรือประเมินผลด้วยตนเอง การประเมินผลตนเองของนักเรียนเมื่อพวกเขามาเป็นผู้ติชมวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ในการทำงานของเขาเอง หรือประเมินผลความเจริญก้าวหน้าในสิ่งนั้นๆ หรือความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้เหล่านั้น การประเมินผลการทำงานของตนเองเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จะต้องไปรับการสั่งสอน แต่เมื่อนักเรียนเรียนรู้การประเมินตนเอง พวกเขาสามารถจะดูแลรับผิดชอบการเรียนรู้ตนเองเหล่านั้น และการพัฒนาความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์เหล่านั้นได้

ที่มาข้อมูล : วารสารวิชาการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2550

  เรื่อง : ห้องพักครู
  เข้าชม : 2095
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155