เอกภพ (ม.3 แผน 12)


หัวข้อ :
ดาวฤกษ์

สาระสำคัญ :
ดาวฤกษ์ (the stars) เป็นมลกลุ่มแก๊สรูปทรงกลมที่สามารถเปล่งพลังงานแสง พลังงานความร้อนและรังสีต่างๆ ออกมาอย่างมหาศาล ดาวฤกษ์จึงเป็นดาวที่มีพลังงานในตัวเอง เช่น ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลก ดาวทั้งหลายมีขนาด อายุ และอุณหภูมิพื้นผิวต่างๆ กัน จึงทำให้เรามองเห็นสีของดาวแตกต่างกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. นักเรียนสามรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดาวฤกษ์ได้

 2. อธิบายองค์ประกอบของดาวฤกษ์ได้

 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีกับอุณหภูมิของดาวฤกษ์ได้

 4. อธิบายและบอกถึงกลุ่มดาวจักรราศีได้


สาระการเรียนรู้ :
ดาวฤกษ์ (the stars) เป็นมลกลุ่มแก๊สรูปทรงกลมที่สามารถเปล่งพลังงานแสง พลังงานความร้อนและรังสีต่างๆ ออกมาอย่างมหาศาล ดาวฤกษ์จึงเป็นดาวที่มีพลังงานในตัวเอง เช่น ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลก ดาวทั้งหลายมีขนาด อายุ และอุณหภูมิพื้นผิวต่างๆ กัน จึงทำให้เรามองเห็นสีของดาวแตกต่างกัน

ดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้านั้นส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์ (the stars) ดวงอาทิตย์เป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ส่วนดาวดวงอื่นๆ อยู่ไกลจากโลกมาก แสงจากดาวที่มองเห็นนั้นใช้เวลาเดินทางหลายปีจึงจะมาถึงโลก

กลุ่มดาวจักรราศี เป็นกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่มที่เห็นปรากฏบนโลก เมื่อโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์รอบละ 12 เดือน ผู้สังเกตจากโลกจึงมองเห็นคล้ายกับว่าดวงอาทิตย์ที่ผ่านกลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่ม ในเวลา 12 เดือน ซึ่งเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์เรียกว่า สุริยวิถี

กลุ่มดาวฤกษ์ที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มดาวจระเข้หรือกลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวสุนัขใหญ่ กลุ่มดาวสุนัขเล็ก กลุ่มดาวพิณ กลุ่มดาวหงส์ กลุ่มดาวอินทรีย์ และกลุ่มดาวกางเขนใต้


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่อง ดาวหางและอุกกาบาต ที่เรียนผ่านมาแล้วว่า ดาวหาง (Comets) คือ วัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะ มีส่วนที่ระเหิดเป็นไอ เมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดชั้นฝุ่นและก๊าซที่ฝ้ามัวล้อมรอบ และทอดเหยียดออกไปภายนอกจนดูเหมือนหาง

  อุกกาบาต เป็นวัตถุที่มีสถานะเป็นของแข็ง หรือเศษของดาวหางหรือเศษหินและโลหะที่มีขนาดเล็ก เมื่ออยู่ในอวกาศ เรียกว่า สะเก็ดดาว


 2. จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • กลุ่มดาวเคราะห์ต่างๆ มีลักษณะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่

  • กลุ่มดาวที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เราเรียกกลุ่มดาวนั้นว่าอะไร (ดาวฤกษ์)

 3. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามได้ว่า กลุ่มดาวที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เราเรียกกลุ่มดาวนั้นว่าอะไร ดาวฤกษ์ ครูให้ความหมายของดาวฤกษ์ ว่า เป็นมลกลุ่มแก๊สรูปทรงกลมที่สามารถเปล่งพลังงานแสง พลังงานความร้อนและรังสีต่างๆ ออกมาอย่างมหาศาล ดาวฤกษ์จึงเป็นดาวที่มีพลังงานในตัวเอง เช่น ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลก ดาวทั้งหลายมีขนาด อายุ และอุณหภูมิพื้นผิวต่างๆ กัน จึงทำให้เรามองเห็นสีของดาวแตกต่างกัน

  ดาวที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้านั้นส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์ (the stars) ดวงอาทิตย์เป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด ส่วนดาวดวงอื่นๆ อยู่ไกลจากโลกมาก แสงจากดาวที่มองเห็นนั้นใช้เวลาเดินทางหลายปีจึงจะมาถึงโลก กลุ่มดาวจักรราศี

  กลุ่มดาวจักรราศี เป็นกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่มที่เห็นปรากฏบนโลก เมื่อโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์รอบละ 12 เดือน ผู้สังเกตจากโลกจึงมองเห็นคล้ายกับว่าดวงอาทิตย์ที่ผ่านกลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่ม ในเวลา 12 เดือน ซึ่งเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์เรียกว่า สุริยวิถี


 4. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดาวฤกษ์ในหนังสือเรียน และห้องสมุด


 5. ครูอธิบายต่อไปว่า กลุ่มดาวจักรราศี เป็นกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่มที่เห็นปรากฏบนโลก เมื่อโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์รอบละ 12 เดือน ผู้สังเกตจากโลกจึงมองเห็นคล้ายกับว่าดวงอาทิตย์ที่ผ่านกลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่ม ในเวลา 12 เดือน ซึ่งเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์เรียกว่า สุริยวิถี


 6. ครูนำแผนภาพกลุ่มดาวจักรราศี มาประกอบคำอธิบายให้นักเรียนดู 7. จากนั้นครูยกตัวอย่างกลุ่มดาวฤกษ์ที่สำคัญพร้อมทั้งอธิบายถึงการที่เราใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์


 8. ให้นักเรียนแต่ละคนไปศึกษาเรื่องกลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่ม ว่ามีกลุ่มดาวใดบ้าง พร้อมทั้งอธิบายตำแหน่งและประโยชน์ของกลุ่มดาวแต่ละราศีมาพอเข้าใจ ลงในสมุดจดบันทึกนักเรียน ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
ภาพกลุ่มดาวจักรราศี 12 กลุ่ม

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8491
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155