ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
ไฟฟ้า (ม.3 แผน 21)
   
หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วยเรื่อง ไฟฟ้า (1 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
นักเรียนสามารถตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า ได้


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า ได้

สาระการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า ในหัวข้อ ต่อไปนี้


 • การผลิตกระแสไฟฟ้า

 • กระแสไฟฟ้า ความต่างศักดิ์ไฟฟ้า และความต้านทาน

 • วงจรไฟฟ้าในบ้าน

 • การต่อวงจรไฟฟ้า

 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

 • การคำนวณค่าไฟฟ้า


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้วอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อ

  • การผลิตกระแสไฟฟ้า

  • กระแสไฟฟ้า ความต่างศักดิ์ไฟฟ้า และความต้านทาน

  • วงจรไฟฟ้าในบ้าน

  • การต่อวงจรไฟฟ้า

  • เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

  • การคำนวณค่าไฟฟ้า

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า


 3. เฉลย และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้า

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................


ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 3472 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved