ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยหน่วยบริการสหกรณ์สาขา พ.ศ.2546


กลับหน้า ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
ว่าด้วยหน่วยบริการสหกรณ์สาขา พ.ศ.2546

เพื่อให้การดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความข้อบังคับ ข้อ ข้อ 59 (7) และ ข้อ 60 (1) คณะกรรมการดำเนินการจึงกำหนดระเบียบว่าด้วยหน่วยบริการสหกรณ์สาขา ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.

ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยหน่วยบริการสหกรณ์สาขา พ.ศ.2546"

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยหน่วยบริการสาขา พ.ศ.2544 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ให้มีหน่วยบริการสหกรณ์สาขา ดังต่อไปนี้
 
(1) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอเมืองเพชรบูรณ
 
(2) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอหล่มสัก
 
(3) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอหล่มเก่า
 
(4) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอชนแดน
 
(5) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอวิเชียรบุรี
 
(6) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอหนองไผ
 
(7) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอศรีเทพ
 
(8) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอบึงสามพัน
 
(9) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอวังโป่ง
 
(10) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอน้ำหนาว
 
(11) หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอเขาค้อ
 
ข้อ 4. สถานที่ตั้งหน่วยบริการสหกรณ์สาขา ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 5. ให้หน่วยบริการสหกรณ์สาขาตาม ข้อ 3. ดำเนินการบริการสมาชิกทุกสังกัดภายในอำเภอของตนเอง
ข้อ 6. ให้หน่วยบริการสหกรณ์สาขาตาม ข้อ 3. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
(1)  จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์ไว้บริการสมาชิก
 
(2)  รวบรวมเอกสาร หลักฐานของสมาชิกและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจัดส่งสหกรณ์
 
(3)  รับผิดชอบดูแลและรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสหกรณ์
 
(4) เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานต่างๆ ของสหกรณ์
 
(5) ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์
 
(6) รับจ่ายเช็ค หรือเงินสดระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
 
(7) เสริมสร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การดำเนินการระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
 
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สหกรณ์มอบหมาย
ข้อ 7. ให้หน่วยบริการสหกรณ์สาขามีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 8. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสหกรณ์สาขา ให้มีตำแหน่งดังนี้
 
  (1)   หัวหน้าหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสาขา
 
(2) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสหกรณ์สาขา
ข้อ 9. คุณสมบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานตาม ข้อ 8.
 
(1)  ต้องเป็นสมาชิกหน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สาขาอำเภอ
 
(2)  ต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหน่วยบริการสหกรณ์สาขา

ข้อ 10.

การแต่งตั้งบุคลากรตาม ข้อ 8.
 
(1) ให้ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 
(2) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยบริการสหกรณ์สาขา
 
(3)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 11. การพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
 
(1) ตาย
 
(2) ลาออก
 
(3) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 9.
 
(4) คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 
(5) หมดวาระสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 12. ให้หัวหน้าหน่วยสหกรณ์สาขา และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยสหกรณ์สาขาดำเนินงานบริการสมาชิกตาม ข้อ 6. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดี
ข้อ 13. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการสหกรณ์สาขาได้รับค่าตอบแทนหรือเงินรายได้อื่นตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 14. หากมีปัญหาในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2546
(ลงชื่อ)
(นายสายัณห์ ผาน้อย)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 3847
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155