ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2549


กลับหน้า ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2549

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด พ.ศ.2549 ข้อ 77. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2549 ได้มีมติให้กำหนดระเบียบดังนี้
 
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2549"
 
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
   
ข้อ 3.   ในระเบียบนี้
     
    "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
     
  "สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
     
"กลุ่มบุคคล" หมายถึง บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์โดยชอบและไมขัดต่อความสงบเรียบร้อยอันดีของสังคม
     
    "คณะกรรมการดำเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
   
    "ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
   
    "ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
     
 
หมวดที่ 1
สมาชิกสมทบ
   
ข้อ 4. สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 
(1) เป็นผู้เห็นขอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 
(3) เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรทั่วไป หรือสถาบันต่างๆ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบูรณ์
 
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 
(5) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติ และคำสั่งสหกรณ์
ข้อ 5. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบนี้ จะต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมจำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่สมาชิกสมทบที่ลาออกประสงค์สมัครใหม่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ และต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดใน ข้อ 4. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเป็นสมาชิกสมทบได้
ข้อ 6. การลาออก สมาชิกสมทบที่มีความประสงค์ลาออกจากสมาชิกสมทบ จะต้องยื่นใบลาออกต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสมทบ และลาออกเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลาออก ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ ให้ยื่นใบสมัคร และต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ วันที่ออกจากสหกรณ์ครั้งก่อน
หมวดที่ 2
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ข้อ 7. สมาชิกสมทบ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
ข้อ 8. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย
ข้อ 9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
ข้อ 10. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
ข้อ 11. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
ข้อ 12. สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 3
สิทธิของสมาชิกสมทบ
ข้อ 13. ให้สมาชิกสมทบมีสิทธิต่างๆ ในสหกรณ์ได้เฉพาะที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้เท่านั้น
การฝากเงิน
ข้อ 14. การฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทออมทรัพย์กับสหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.2544 โดยอนุโลมการถือหุ้น
ข้อ 15. การถือหุ้น สมาชิกสมทบต้องชำระเงินค่าหุ้นตั้งแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น
ข้อ 16. สมาชิกสมทบสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่กำหนด
การกู้ยืมเงิน
ข้อ 17. สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ โดยใช้ค่าหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบเป็นหลักประกัน
ข้อ 18. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตาม ข้อ 17. ซึ่งสหกรณ์กำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดไว้ โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน
ข้อ 19. สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ จะต้องยื่นแบบคำขอกู้ และทำสัญญาเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 20. อำนาจในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2544
ข้อ 21. การชำระหนี้เงินกู้ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 120 งวด
ข้อ 22. สมาชิกสมทบได้รับบริการทางวิชาการ เกี่ยวกับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา การฝึกอบรมวิชาชีพหรือกิจกรรมอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น
หมวดที่ 4
การขาดสมาชิกภาพ
ข้อ 23. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 24. การให้ออกจากสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ เพราะจงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มติสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุเชื่อได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ หรือค้างส่งงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 25. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินฝาก และดอกเบี้ยเงินฝาก บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 26. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวใน ข้อ 25. นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ก่อน
 
ข้อ 27. ข้อความใดไม่ได้กำหนดหรือจำต้องตีความแห่งระเบียบนี้ให้เป็นอำนาจคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2549
 
(ลงชื่อ)
(นายธวัช กงเติม)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
 
    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 3409
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155