ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จํากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2550 (1)


กลับหน้า ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2550

เพื่อให้การบริการสมาชิกในด้านเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการได้ร่วมกันพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 เกี่ยวกับการบริการเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ข้อ 17 (1) และข้อ 17 (2) ข้อ 59 (7) ข้อ 60 (1) และข้อ 77 (4) คณะกรรมการดำเนินการจึงได้มีมติอนุมัติให้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2550 ไว้ดังต่อไปนี้
   
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2550"
ข้อ 2. ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2549
(2) บรรดาระเบียบข้อบังคับ มติของคณะกรรมการดำเนินการ คำสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่มีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
"เงินได้รายเดือน" หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
"กรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
หมวด 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกู้สามัญ
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 5. เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
หมวด 2
เงินกู้สามัญ

ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ สมาชิกจะเป็นลูกหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษในคราวเดียวกันไม่ได้
ข้อ 8. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญ ต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
ข้อ 9. คำขอกู้สามัญสมาชิกต้องเสนอผ่านการพิจารณาตามความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บังคับบัญชาสูงกว่าของสมาชิก แต่ถ้าผู้ขอกู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชานั้นแล้วจะไม่ผ่านการพิจารณาตามความเห็นดังกล่าวก็ได้
ข้อ 10. จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในข้อจำกัดไม่เกินหกสิบเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท
(1) ผู้กู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือนให้กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินสี่แสนบาท
(2) ผู้กู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือนให้กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินหกแสนบาท
(3) ผู้กู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท
(4) ผู้กู้ที่ขอกู้เกินกว่าสองแสนบาท ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเงินที่ขอกู้นั้น
(5) ผู้กู้ที่ขอกู้เกินกว่าห้าแสนบาท กรณีมีหนี้ต่อสหกรณ์ต้องชำระหนี้มาแล้วตามจำนวนงวดที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าสามงวดติดต่อกัน
(6) ผู้กู้ที่ขอกู้เกินกว่าเจ็ดแสนบาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยสี่คน โดยคนที่สี่ไม่กำหนดเงินได้รายเดือน และผู้กู้ต้องไม่ผิดนัดการชำระหนี้เงินกู้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
(7) ผู้ที่กู้เกินกว่าแปดแสนบาท ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยห้าคน โดยมีคนที่ห้าไม่กำหนดเงินได้รายเดือน และผู้กู้ต้องไม่ผิดนัดการชำระหนี้เงินกู้ไม่ว่ากรณีใดๆ
(8) กรณีสมาชิกใช้บริการเกินกว่าแปดแสนบาท แต่ไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท ต้องมีเงินสะสมในกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2550
(9) กรณีสมาชิกผู้กู้ตาม ข้อ 10 (1) - (8) ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2550
(10) กรณีสมาชิกใช้บริการเงินกู้สามัญเกินกว่าหนึ่งล้านบาท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
---(ก) ต้องชำระหนี้ตามสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
---(ข) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
---(ค) ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยหกคน ค้ำประกันโดยไม่จำกัด
---(ง) ต้องมีเงินได้รายเดือนหัก ณ ที่จ่ายไม่เกินร้อยละ 75
---(จ) ต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระโดยหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ โดยตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 1 ป
---(ฉ) กรณีกู้เงินไปชำระหนี้แหล่งเงินกู้อื่นต้องเปิดเผยแหล่งเงินกู้นั้น
(11) กรณีสมาชิกกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านสองแสนบาท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
---(ก) ต้องชำระหนี้ตามสัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
---(ข) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
---(ค) ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยหกคน ค้ำประกันโดยไม่จำกัด
---(ง) ต้องมีเงินได้รายเดือนหัก ณ ที่จ่ายไม่เกินร้อยละ 75
---(จ) ต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระโดยหัก ณ ที่จ่ายไม่ได้ โดยตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี
---(ฉ) กรณีกู้เงินไปชำระหนี้แหล่งเงินกู้อื่นต้องเปิดเผยแหล่งเงินกู้นั้น
---(ช) ต้องทำประกันสินเชื่อพิเศษทุกกรณี
คณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณาให้กู้เงินสามัญแก่สมาชิกนั้นได้เกินกว่าจำกัดที่กล่าวข้างต้น แต่ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์นี้
ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องการใช้เงินจำนวนเกินกว่าจำกัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจจะมอบหมายให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการที่เห็นสมควร พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมถัดไปทราบ
ข้อ 11. ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำกัดที่กล่าวใน ข้อ 10. สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 12. ในการให้เงินกู้สามัญ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การอันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลำดับในการพิจารณาเงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกันนั้น พึงให้ได้ในลำดับก่อนเงินกู้ ซึ่งมีหลักประกันอื่น
(2) เงินกู้ที่มีหลักประกันอย่างเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
หมวด 3
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 13. เมื่อสมาชิกมีเหตุและประสงค์จะขอกู้เงินให้ยื่นคำขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
ข้อ 14. คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนั้น เสนอรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบทุกเดือน
ข้อ 15. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 2 ประเภท คือ
15.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ กู้ได้ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น สุดแ่ต่จำนวนไหนน้อยกว่า
15.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (เอทีเอ็ม) สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ กู้ได้ไม่เกินสองเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินสี่หมื่นบาท ในกรณีที่สมาชิกยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่ และรายก่อนรวมกันจะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
หมวด 4
หลักประกันสำหรับเงินกู้
ข้อ 16. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือเงินกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ถ้ายังไม่ครบหนึ่งปีต้องเสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญาครั้งละหนึ่งร้อยบาท
ข้อ 17. หลักประกันสำหรับเงินกู้นั้น ให้มีข้อกำหนดดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนอกจากหนังสือกู้ ซึ่งผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณ์แล้ว ก็มิต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
(2) เงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญมีจำนวนเงินไมเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก เงินกู้สามัญมีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ด้วย
---(ก) วงเงินกู้ไม่เกินสี่แสนบาท ต้องมีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนค้ำประกัน อย่างไม่จำกัด
---(ข) วงเงินกู้เกินกว่าสี่แสนบาท ต้องมีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนค้ำประกันอย่างไม่จำกัด
---(ค) วงเงินกู้เกินกว่าเจ็ดแสนบาท ต้องมีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่าสี่คน ค่ำประกันอย่างไม่จำกัด
---(ง) วงเงินกู้เกินกว่าแปดแสนบาท ต้องมีผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนค้ำประกันอย่างไม่จำกัด
---(จ) วงเงินกู้เกินกว่าหนึ่งล้านบาท ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่าหกคนค้ำประกันอย่างไม่จำกัด ถ้าผู้กู้มีเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือเงินฝากประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภทรวมกันอยู่ในสหกรณ์แห่งนี้เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเงินกู้ จะใช้ผู้ค้ำประกันเพียงหนึ่งคนก็ได้
สมาชิกผู้ค้ำประกันต้องทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่กำหนดไว้ สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าหกคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตาย หรือพ้นจากสมาชิกภาพโดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าไม่สมควร หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไปได้ ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด การที่สมาชิกผู้ค้ำประกันพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน
---(ฉ) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบห้าแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
---(ช) มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์แห่งนี้ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกัน โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น


หน้าต่อไป
    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 13021
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155