สุรชัย บุญญานุสิทธิ์
วันเกิด 19 ธันวาคม พ.ศ.2491 ที่บ้านธงชัย หมู่ 2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ครอบครัว สมรสกับนางอัจฉรีย์ บุญญานุสิทธิ์ มีบุตร 2 คน
ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2512 ครูตรี โรงเรียนบ้านหนองโดน จ.นครราชสีมา
พ.ศ.2516 ครูตร ีโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา
พ.ศ.2521 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
พ.ศ.2523 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
พ.ศ.2530 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
พ.ศ.2532 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
พ.ศ.2534 อาจารย์ 3 ระดับ 7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
พ.ศ.2538 อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
พ.ศ.2545 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


การศึกษา :
พ.ศ.2507 ม.ศ.3 จากโรงเรียนมัธยมปักธงชัยวิทยากร จ.นครราชสีมา
พ.ศ.2512 ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร์ฺ) จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา
พ.ศ.2514 พิเศษมัธยม (พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเอง
พ.ศ.2525 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ภาษาอังกฤษ) จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา
พ.ศ.2528 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผลงาน :
 1. นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชา 2 รายวิชา จำนวน 12 รายการ

 2. ชุดการเรียนทักษะพัฒนาการเรียนรู้ภาอังกฤษ อ่าน เขียน จำนวน 6 ชุด

 3. หนังสือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุดบทเพลงและวิถีชีวิตไทย

 4. เอกสารพัฒนาผลงานทางวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู จำนวน 4 เล่ม

 5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียน และหนังสือการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ

 6. เอกสารรวมเล่มเพื่ออบรมปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 4 เล่ม

 7. แฟ้มพัฒนางานครู จำนวน 24 แฟ้มแนวคิด และแผนการปฎิบัติงาน :
การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูอาชีพจะต้องมีกระบวนการ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานแห่งแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการศึกษา โดยจะพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานดังนี้

 1. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 4 มาตรา 22 - 30 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด เน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ กระบวนการ และคุณธรรม ประเมินผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้เป็นที่มาของการปฏิรูปการเรียนรู้ อันเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา


 2. ศึกษาสภาพของผู้เรียนทั้งด้านกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


 3. วิเคราะห์หลักสูตรแกนทั้งด้านมาตรฐาน สาระสำคัญ และสติปัญญา


 4. เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน


 5. ประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ จิตพิสัย และชิ้นงาน หลังจากที่พิจารณาองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว จึงออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ คือ

  • สำรวจความต้องการ ความสนใจ และพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน

  • ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงระบบ

  • เตรียมการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ที่สนับสนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นต้น

  • วางแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเตรียมการก่อนการสอนจริง

  • ดำเนินการจัดสภาพการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอน

  • ประเมินผลตามสภาพจริงและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  • จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการเรียนของผู้เรียนอย่างเที่ยงตรงและยุติธรรม

  • จัดทำแฟ้มพัฒนางานของตนเอง และแฟ้มสะสมงานของนักเรียนให้เป็นระบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาภาษาอังกฤษ เหมาะสมกับสภาพของสังคม ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยให้ความสนใจในเรื่องการเตรียมการจัดสิ่งเร้า ให้คำปรึกษา วางแนวกิจกรรมและวิธี การประเมินผลเพื่อส่งเสริมศักยภาพทั้งความดี ความเก่ง และความสุขของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งรายบุคคล คู่ กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ ซึ่งจะตรวจสอบนักเรียนอย่างสม่ำเสมอว่านักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการสอน พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนที่หลากหลาย และนำวิธีการเรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ ? เพียงใด ? ซึ่งเป็นคำตอบที่ท้าทายต่อการพัฒนา

แผนงานโครงการที่วิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นทักษะพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาอังกฤษเชิงวิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาชุดการเรียน ทักษะพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และพัฒนาการสอนครูเครือข่าย

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

 1. แผนการสอนทักษะพัฒนา 12 แผน

 2. นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นทักษะพัฒนา 12 ชุด

 3. การประเมินผลตามสภาพจริง 1 ชุด ประกอบด้วย
  • ข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 ฉบับ

  • สมุดแบบฝึกปฏิบัติการของนักเรียนคนละ 1 เล่ม

  • แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ 1 ฉบับ

  • โครงงาน / ชิ้นงาน / แฟ้มสะสมงาน 1 ชุด
 4. แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 3 ฉบับ

 5. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นทักษะพัฒนา 80/80
ด้านคุณภาพ

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสูงขึ้น

 2. นักเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในระดับดี

 3. นักเรียนเป็นบุคคลที่ดี เก่ง และมีความสุขในการเรียนภาอังกฤษ

 4. นักเรียนมีศักยภาพและลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามที่หลักสูตรกำหนด

 5. นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นทักษะพัฒนา นำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นทักษะพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

 2. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เจตคติ ศักยภาพ และมาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น

 3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครูเครือข่ายและการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 - 30 อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

 4. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและชุดการเรียนทักษะพัฒนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ตามหลักสูตรแกนและพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน


รางวัลอื่น ๆ :
พ.ศ.2530 ครูดีเด่น จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ.2533 Goodwill Ambassador Award จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
พ.ศ.2535 ครูผู้สอนดีเด่น จากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
พ.ศ.2537 ครูผู้นำองค์กรเอกชนสัมพันธ์ (NGO) จากรัฐบาลประเทศศรีลังกา
พ.ศ.2539 ครูผู้สอนดี จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ.2541 ครูต้นแบบ (ภาษาอังกฤษ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น จากคุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.2543

1). เครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มคุรุสดุดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2). ผู้อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา-วัฒนธรรมไทย จากชมรมไทยคู่ฟ้า
3). ผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษา จากชมรมอนุรักษ์สร้างสรรค์สังคมไทย
4). ครูแห่งชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาสถานที่ติดต่อ :
บ้าน เลขที่ 376 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีพลรัตน์ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 0-4444-1237
ที่ทำงาน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 0-4444-1080
โทรสาร 0-4444-1201ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2550ที่มาข้อมูล : http://www.edu.nrru.ac.th
www.pakthongchai.ac.th
www.thaiteacher.org

  เรื่อง : บันทึกคุณครู
  เข้าชม : 3713
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155