สาลี่ ศิลปสธรรม
วันเกิด 18 ธันวาคม พ.ศ.2499

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2521 รับราชการตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ปัจจุบัน อาจารย์ 3 ระดับ 8 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย


การศึกษา :
พ.ศ.2510 ประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดหนองเผาถ่าน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พ.ศ.2513 ประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พ.ศ.2518 มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
พ.ศ.2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
พ.ศ.2522 ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) เรียนด้วยตนเอง
พ.ศ.2526 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2533 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลงาน :
พ.ศ.2532 1). ร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2). งานวิจัย เรื่อง ความสามารถในการฟัง - พูดภาษาอังกฤษของผู้ที่จบชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2526 - 2528 ที่ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นงานวิจัยที่ดีในจำนวน 60 เรื่อง จากการคัดเลือกทั้งหมด 470 เรื่อง และได้ถูกพิมพ์ลงในเอกสารการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ.2536 หนังสือ เรื่อง Visiting Cha-am สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับการจัดพิมพ์เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในปี พ.ศ.2540 โดยกรมวิชาการ
พ.ศ.2537 ผลิตเกมเพื่อสอนซ่อมเสริมและแบบฝึกเสริมทักษะการฟัง - พูด - อ่าน - เขียน สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5
พ.ศ.2538

1). เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.2539 ให้กับกรมวิชาการ
2). เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ของสมาคมไทย - ออสเตรเลีย ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ.2539

1). เขียนบทความและสร้างสื่อประกอบการสอนในชุด สื่อทางไกลที่ใช้อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 จำนวน 6 ตอนให้กับกรมวิชาการ
2). เป็นวิทยากรอบรมวิทยากรแกนนำระดับจังหวัดทั่วประเทศให้กับกรมวิชาการ
3). วิจัยเรื่องการศึกษาหาประสิทธิภาพของการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ หัวข้อ Welcome to Phetchaburi เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ศึกษาผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนภาษาอังกฤษต่อผลสัมฤทธิ์ และ ความคงทนใน การจำความหมายคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ.2539 - 2542 คณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 4 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2540 1). คณะกรรมการคัดเลือกสื่อ Software สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษาของโรงเรียนประถมศึกษา ทั่วประเทศให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
2). ถูกเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เข้าอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่สถาบัน PHOENIX เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย
3). หนังสือ เรื่อง ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม - สอนอย่างไร ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
4). หนังสือ เรื่อง Fun with Grammar Book 1 - 6 ขององค์การค้าของคุรุสภา
พ.ศ.2542 เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ.2543 ให้กับกรมวิชาการ
แนวคิด และแผนการปฎิบัติงาน :
อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม มีแนวคิดว่าครูต้องรู้จักกระบวนการเรียนรู้ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดและชี้แนะให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ การฝึกฝนกระบวนการคิดและพัฒนางานทางวิชาการถือเป็นหน้าที่ของครูที่จะช่วยให้ครูมีความรู้ดีและเข้าใจวิธีการสอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

วิธีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะยึดแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและให้ทฤษฎีการสอนหลายๆ แบบ เช่น การสอนแบบ TPR C.L.E. ฯลฯ มาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาทางภาษาที่สอน ส่วนขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนจะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนโดยผ่านกิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

  • Presentation ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยดึงความสนใจของผู้เรียนให้อยู่รวมกัน ณ จุดจุดเดียวและสามารถโยงใยไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน


  • Practice การฝึกทักษะทางภาษาต้องใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ซึ่งการฝึกอาจใช้วิธีการฝึกเป็นกลุ่ม เป็นคู่ฝึกในหรือนอกห้องเรียนก็ได้ โดยดูความเหมาะสมของเรื่องที่สอน


  • Production ขั้นการนำไปใช้ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ เป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวน การคิด กระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง การฝึกกระบวนการคิดในขั้นตอนนี้จะช่วยสร้างเสริม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกคิด ฝึกทำ และฝึกแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รู้จักคิด รู้จักทำ และรู้จักแก้ปัญหา จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผลงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาเองแม้จะเพียงประโยค หรือข้อความสั้นๆ ก็สร้างความภูมิใจให้เกิดกับตัวนักเรียนและตัวครู

รางวัลอื่น ๆ :
พ.ศ.2534 1). รางวัลครูสอนภาษาอังกฤษดีเด่น ระดับประถมศึกษา ของ จ.เพชรบุรี
2). รางวัลครูดีเด่น ของคุรุสภา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พ.ศ.2535 รางวัลครูดีเด่น ของคุรุสภา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พ.ศ.2538 รางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ.เพชรบุรี
พ.ศ.2541 1). รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ของ จ.เพชรบุรี
2). รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ของเขตการศึกษา 5 จ.เพชรบุรี
3). รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอน อันดับที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 รางวัลครูแห่งชาติ สาขาภาษาอังกฤษ


สถานที่ติดต่อ :

บ้าน

เลขที่ 369 หนองเผาถ่าน ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0-3244-9305
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0-6316-7861, 0-6319-7921ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2550ที่มาข้อมูล : www.geocities.com/bandonkhunhuay
www.thaiteacher.org

    เรื่อง : บันทึกคุณครู
    เข้าชม : 3884
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155