ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์
วันเกิด 14 มีนาคม พ.ศ.2489
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 3 ระดับ 9 สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2518 ครูตรี โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
พ.ศ.2520 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
พ.ศ.2529 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พ.ศ.2528 - 2537 หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
พ.ศ.2533 - 2537 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2533 อาจารย์ 3 ระดับ 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์์
พ.ศ.2534 - 2541 คณะกรรมการผลิตสื่อนิเทศทางไกล หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
พ.ศ.2536 - 2540 คณะทำงานการผลิตสื่อวิดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2538 อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พ.ศ.2538 - 2541 หัวหน้างานนิเทศภายใน งานพัฒนาบุคลากร และงานวิชาการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
พ.ศ.2548 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัจจุบัน อาจารย์ 3 ระดับ 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก


การศึกษา :
พ.ศ.2505 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
พ.ศ.2508 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
พ.ศ.2514 ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) เรียนด้วยตนเอง
พ.ศ.2518 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
พ.ศ.2525 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การสอนชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ผลงาน :
พ.ศ.2529 - 2541 ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียน ซึ่งส่งเข้าประกวดได้รางวัลระดับภาคเหนือและระดับประเทศจำนวนมาก
พ.ศ.2530 วิจัย ร่วมกับรองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การศึกษาต่อสน (ดิพริโอนิดี้ : ไฮเมนนอพเทอรา)
พ.ศ.2530 - 2531 วิจัย เรื่อง การศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอก และนิเวศวิทยาของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ที่พบในบึงหล่ม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ.2532 ผลิตสื่อแผ่นโปร่งใส เรื่อง ยีนและโครโมโซม และได้รับรางวัลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2533 ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง อาณาจักรพืช และได้รับรางวัลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2533 - 2541 วิทยากร ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาชีววิทยา และโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2539 - 2540 วิจัย ร่วมกับรองศาสตราจารย์ยุทธนา สมิตะสิริ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เรื่อง การนำรูปแบบการเรียนรู้ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากร โครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พ.ศ.2540 - 2541 วิจัย ร่วมกับรองศาสตราจารย์ยุทธนา สมิตะสิริ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จ.นครราชสีมา เรื่อง การนำรูปแบบการเรียนรู้ ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 2 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


แนวคิด และแผนการปฎิบัติงาน :
อาจารย์ประดิษฐ์มีแนวคิดในการทำงานการทำงานว่าการที่จะก่อให้เกิดความพัฒนาและมีความก้าวหน้า จะต้องทำอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อเหตุการณ์ด้วยความตั้งใจ และทำให้สำเร็จ

จากประสบการณ์สอนชีววิทยาหลายสิบปีของอาจารย์ พบว่าธรรมชาติของเด็กไม่ค่อยชอบเรียนเนื้อหาวิชาชีววิทยา จึงคิดวิธีดึงดูดใจและสร้างบรรยากาศให้น่าเรียน โดยหันมาใช้สื่อการสอนแบบใหม่ๆ เสริมกับตำราเรียน แผ่นใส ลงมือถ่ายทำวิดิโอวงจรชีวิตพืช - สัตว์ด้วยตัวเอง ตัดต่อภาพให้มีความเคลื่อนไหวเหมือนให้เด็กนั่งดูสารคดี ออกเสาะแสวงหาสิ่งมีชีวิตและพืชโบราณที่หาดูได้ยากมาเพาะเลี้ยงไว้ให้นักเรียนได้ศึกษา

เด็กนักเรียนจะได้ร่วมปฏิบัติด้วยกันเป็นกลุ่ม แบ่งงานสืบค้นพืชและสัตว์ที่ตัวเองสนใจ ร่วมกันเขียนแผนผังความคิด เป็นใบความรู้ สรุปย่อเนื้อหาด้วยตัวเอง แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่ม เหมือนเป็นตลาดนัดวิชา ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน หรือแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล

นอกจากนี้ยังบูรณาการความรู้วิชาอื่นๆ เข้ากับวิชาชีววิทยาด้วย เช่น เรื่องของบัว นอกจากจะได้ศึกษาวงจรชีวิตของบัว ยังให้นักเรียนคำนวณเงินลงทุนการปลูกบัวอย่างไรถึงจะได้กำไร ทำให้เด็กได้คิดเลขเป็น สอดแทรกวิชาภาษาไทยด้วยการสอนความหมายของคำว่าบัว และยังแนะนำให้นักเรียนนำความรู้วิชาชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น วิธีถนอมอาหาร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

หัวใจวิชาชีววิทยาอยู่ที่การได้ลงมือทดลองเองและได้เห็นของจริง เด็กนักเรียนจะมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มากกว่ามานั่งพร่ำสอนในห้องเรียน นักเรียนก็นั่งหลับ สุดท้ายไม่ได้อะไร

แต่ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาอยู่ที่การขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทดลอง เด็กจะเรียนรู้อย่างไรในเมื่อไม่ไม่กล้องจุลทรรศน์ บิกเกอร์ หลอดทดลอง หรือแม้แต่กระดาษลิตมัสยังต้องแบ่งกันคนละนิดละหน่อย คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีให้สืบค้นข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขกันโดยด่วน

แผนงานโครงการที่วิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ

"การนำรูปแบบการสอนตามแนว CONSTRUCTIVISM (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ของครูเครือข่ายที่สอนวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย"

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเทคนิควิธีการสอนตามแนว Constructivism มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา ให้แก่ครูเครือข่าย เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการเรียนการสอนของครูเครือข่าย

เป้าหมาย

ในปี 2542 จะมีอาจารย์ที่สอนวิชาชีววิทยา จำนวน 15 คน จาก 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร ได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอน โดยใช้เทคนิควิธีการสอนตามแนว Constructivism แล้วนำไปใช้ในการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่จัดทำไว้อย่างจริงจัง พร้อมทั้งขยายผลให้กับครูเครือข่ายอีก 45 คน รวมเป็น 60 คน โดยจะมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ในส่วนของนักเรียนจะทำให้นักเรียนสามารถได้ความรู้ ได้ค้นพบความถนัด และวิธีการศึกษาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของนักเรียนเองหรือได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่ม ตลอดจนได้ฝึกกระบวนการคิด การทำ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น


  2. ในส่วนของครู ทำให้ครูเห็นความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือล้นที่จะปรับปรุงเทคนิคการสอนอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง


  3. เทคนิคการสอนดังกล่าวจะส่งผลแก่นักเรียนในด้านเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา ต่อวิธีการสอนและครูผู้สอน


  4. การพัฒนาตนเองที่เกิดขึ้นกับครูเครือข่ายจะทำให้ครูแสดงออกในด้านความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้นำในการจัดทำและการขยายผลให้กับครูคนอื่น และยังได้เรียนรู้ถึงกระบวนการแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตัวนักเรียน


  5. ได้สื่อการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่จะได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง


รางวัลอื่น ๆ :
พ.ศ.2530 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสำนักงานศึกษาธิการ เขตการศึกษา 7
พ.ศ.2531 ครูดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2532 ครูดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2533 1). ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2). บุคลากรดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.นครสวรรค์
3). รางวัลยอดเยี่ยมสื่อประเภทเอกสารประกอบการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
พ.ศ.2541 1). รางวัลการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา (ทุนถาวร-นิภา รัศมีดารา)
2). ครูแห่งชาติ สาขาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา


สถานที่ติดต่อ :
ที่ทำงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เลขที่ 63 ถ.ชนบท-กุดรู ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5524-5115ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2549ที่มาข้อมูล : www.thaiteacher.org
http://kroo.ipst.ac.th
www.soc.soc.go.th
www.onec.go.th

    เรื่อง : บันทึกคุณครู
    เข้าชม : 3121
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155