ประวิทย์ บึงสว่าง
วันเกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ.2499
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2524 - ปัจจุบัน รับราชการที่โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว โดยสอนวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิชาลูกเสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ.2529 คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมี
พ.ศ.2531 คณะกรรมการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขบทเรียนด้วยตนเอง เพื่อใช้ซ่อมเสริมวิชาเคมี หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2532 1). คณะกรรมการผลิตสื่อการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชี้วัด หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
2). คณะกรรมการจัดทำรูปแบบการสอนการสอบและเครื่องมือวัดผลวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตการศึกษา 7
พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญสาขาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2533 คณะกรรมการผลิตต้นฉบับและปรับแก้คู่มือการจัดกิจกรรมการทดลอง
พ.ศ.2534 คณะทำงานดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความสามารถด้านทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2537 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว
พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและอินเทอร์เน็ต โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว


การศึกษา :
พ.ศ.2519 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
พ.ศ.2522 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
พ.ศ.2537 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2538 ประกาศนียบัตร The Use of Micro-Computer Applications in the Teaching And Learning of
Science And Mathematics ศูนย์เรคแซม ปีนัง ประเทศมาเลเซีย


ผลงาน :
พ.ศ.2531 บทเรียนด้วยตนเอง เรื่องการสมดุลสมการรีดอกซ์ โดยใช้เครื่องปฏิกิริยา ซึ่งหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษาได้เผยแพร่เพื่อเป็นบทเรียนซ่อมเสริมวิชาเคมีทั่วประเทศ
พ.ศ.2532 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เรื่องยา และเรื่องการลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
พ.ศ.2537 งานวิจัย เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์และสรุปผล การทดลองวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน 1). สื่อช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียวิชาเคมี เรื่องเซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ โลหะอัลคาไล และธาตุแฮโลเจน
2). วิทยากร เผยแพร่ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียและอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู อาจารย์ในโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว และในโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ
พ.ศ.2538 สื่อช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย เรื่อง Tool book Multimedia in the Teaching and Learning of Science on "Human Digestive System" เสนอศูนย์เรคแซม ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
แนวคิด และแผนการปฎิบัติงาน :
แนวคิดในการทำงาน

ครูผู้สอนวิชาเคมีมีหน้าที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ด้วยรูปแบบ วิธีการ เนื้อหาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

บทบาทหน้าที่ของครู

ในความคิดของอาจารย์ประวิทย์นั้นมีหลายประการได้แก่

 1. การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

 2. การเอาใจใส่นักเรียน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

 3. ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตามสภาพจริง

 4. การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งครูมีหน้าที่ใช้ เข้าใจและพัฒนาหลักสูตร

 5. การพัฒนาตนเองในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

 6. มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง

 7. การพัฒนาเพื่อนครู เป็นการพัฒนาสู่เพื่อนครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 8. ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 9. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
แผนงานโครงการที่วิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ

"โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี"

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชาเคมีให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์มัลติมีเดีย เพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี และนำไปใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
เป้าหมาย

อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมีที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Windows จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตการศึกษา 1 และส่วนกลาง จำนวน 50 คน ได้รับการฝึกอบรม ประชุมปฏิบัติการ นิเทศและติดตามผลตลอดปีงบประมาณ 2542 - 2544 ในเรื่องการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี ให้ได้สื่อมัลติมีเดียอย่างน้อยระดับชั้นละ 6 เรื่อง รวม 18 เรื่อง และนำสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากการดำเนินงานตามโครงการ อาจารย์จำนวน 50 คน จะมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมีในโรงเรียน โดยจัดให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองแล้วใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดจากการปฏิบัติการทดลองสู่ทฤษฎีและจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และหาคำอธิบายให้แก่ตนเองในสิ่งที่ได้พบจากการทดลองจนสามารถสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ ครู อาจารย์ ทั้ง 50 คน ยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีที่ร่วมกันผลิตขึ้นให้แก่ครูอาจารย์โรงเรียนต่างๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางต่อไป

รางวัลอื่น ๆ :
พ.ศ.2531 รางวัลโล่พระราชทานครูดีเด่นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ.ศ.2538 รางวัลผู้ที่มีผลงานทางการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
พ.ศ.2539 1). รางวัลครูยอดนักค้นคว้าของโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว
2). รางวัลครูดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา สังกัดส่วนกลางกลุ่มที่ 9
พ.ศ.2541 รางวัลครูแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2541 สาขาวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษา


สถานที่ติดต่อ :
บ้าน เลขที่ 21/515 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2393-2209
ที่ทำงาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เลขที่ 31 หมู่ 13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-316-6313, 0-316-6801
โทรสาร 0-316-9668, 0-316-9670ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2546ข้อมูลเพิ่มเติม : ครูแห่งชาติปี 2541 สาขาเคมีและฟิสิกส์ เผยเทคนิคการสอน

ที่มาข้อมูล : www.thaiteacher.org

  เรื่อง : บันทึกคุณครู
  เข้าชม : 2618
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155