สมาชิกคุรุสภาพ.ร.บ.ครู พุทธศักราช 2488 มาตรา 26 กำหนดว่า "ครูทุกคนต้องเป็นสมาชิกคุรุสภา" ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูถือว่าเป็นสมาชิกคุรุสภาแล้ว โดยไม่ต้องยื่นใบสมัคร แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อการเป็นสมาชิกคุรุสภาที่สมบูรณ์ สมาชิกทุกคนต้องทำทะเบียนประวัติและทำบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา เพื่อแสดงในการใช้สิทธิ์ รับการบริการต่างๆ จากคุรุสภา ผู้ที่เป็นครูเป็นสมาชิกคุรุสภาโดยกฎหมายไม่ต้องสมัครแต่อย่างใด แต่ต้องเขียนประวัติ สมาชิกคุรุสภา (คุรุ 23) พร้อมสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นครูหรือใบอนุญาตเป็นครูนับแต่เริ่มเป็นครู จะได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสมาชิกคุรุสภา และได้เลขประจำตัวสมาชิกคุรุสภา (ครู หมายถึงข้าราชการครู พนักงาน ครูเทศบาล ครูโรงเรียนเอกชน ข้าราชการครู-กรุงเทพมหานคร)

สมาชิกคุรุสภา มี 3 ประเภท คือ สามัญ วิสามัญ และสมทบ

  1. ผู้ที่เป็นครูและมีวุฒิทางครู (เช่น พ. พ.กศ. ป.ม. ป.กศ.ฯ) หรือวุฒิปริญญาจะเป็นสมาชิกประเภทสามัญ


  2. ผู้ที่เป็นครูแต่ไม่มีวุฒิทางครูหรือไม่มีวุฒิปริญญาตามข้อ 1 แต่มีพื้นความรู้ในการเป็นครูตามกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ (อย่างต่ำวุฒิ ม.6 หลักสูตร 2524 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า) จะเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ ภายหลังถ้าได้วุฒิครูหรือจบขั้นปริญญาให้ยื่นเรื่อง (ตามแบบคุรุ 2) เพื่อเปลี่ยนประเภทเป็นสามัญ


  3. ครูที่เป็นสมาชิกสามัญอยู่แล้ว ต่อมาย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นในกระทรวงศึกษาธิการหรือตำแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับการให้การศึกษาในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา) ถ้ามีระยะเวลาเป็นครูติดต่อกัน 15 ปีขึ้นไปมีสิทธิเป็นสมาชิกสามัญตามเดิมโดยแจ้งให้คุรุสภาทราบ (ตามแบบคุรุ 28) และจัดเป็นการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ แต่ถ้าไม่ถึง 15 ปี จะต้องเปลี่ยนเป็นประเภทสมทบ


  4. ครูที่เป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญอยู่เดิม ต่อมาพ้นจากตำแหน่งโดยไม่มีความผิด โดยมีระยะเวลาเป็นครูรวม 20 ปีขึ้นไป จะดำรงสมาชิกภาพสามัญหรือวิสามัญตามเดิมและใช้เลขประจำตัวเดิม แต่ต้องแจ้งให้คุรุสภาทราบ (ตามแบบคุรุ 27) แต่ถ้าไม่ถึง 20 ปี ต้องเปลี่ยนเป็นสมาชิกสมทบ


  5. ผู้ที่จะเป็นสมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 และมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.6 หลักสูตร 2524 หรือ ป.กศ. หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า โดยยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ (คุรุ 24)

ที่มาข้อมูล : http://www.moe.go.th/webkuru

    เรื่อง : ห้องพักครู
    เข้าชม : 6008
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155