กฎ ก.ค. ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2539) ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู


กฎ ก.ค.ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523
ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 และมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538 ก.ค.โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) และ (4) ของข้อ 2 แห่งกฎ ก.ค.ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(3) อาจารย์ 1 ให้ได้รับเงินเดือนระดับ 3 ถึงระดับ 5 และถ้าอาจารย์ 1 ผู้ใดได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.กำหนดแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในระดับ 6 ได้ (4) อาจารย์ 2 ให้ได้รับเงินเดือนระดับ 6 ถึงระดับ 7"
- -
ข้อ 2 การใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎ ก.ค.ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู อยู่ในวันที่กฎ ก.ค.นี้ใช้บังคับ การดำเนินการต่อไปสำหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.ค.กำหนด
- -
ข้อ 3 กฎ ก.ค.นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2539 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2539
(ลงชื่อ) ชิงชัย มงคลธรรม
(นายชิงชัย มงคลธรรม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายประธาน ก.ค.    เรื่อง : กฎหมายและพระราชบัญญัติ
    เข้าชม : 1552
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155