การวัดผลประเมินผล อิงมาตรฐานการเรียนรู้


ทุกท่าน คงทราบกันดีแล้วว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ที่รัฐพึงจัดการศึกษาให้กับทุกคน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคในสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่เน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด และสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องทำหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

กระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการจัดการศึกษานั่นก็คือ การวัดและประเมินผล เพราะนอกจากจะเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนแล้ว ยังช่วยให้ทราบถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า ความสำเร็จของการจัดการศึกษาด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน โดยยึดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระเป็นหลัก

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินได้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารการวัดและประเมินผล อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักการ ขณะนี้ได้จัดพิมพ์ 5 เล่ม คือ

  1. ภาษาไทย

  2. คณิตศาสตร์

  3. ภาษาต่างประเทศ

  4. อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

  5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และส่งผ่านเขตพื้นที่การศึกษาในทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนละ 1 ชุด ดังนั้น หากโรงเรียนใดยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อขอรับได้ที่เขตพื้นที่การศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวโหลดจากเว็ฟไซด์ http://academic.obec.go.th/ ได้ ส่วนที่เหลืออีก 6 เล่ม คือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำลังอยู่ในระหว่างการบรรณาธิการต้นฉบับหากจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งให้โรงเรียนทุกแห่งต่อไป

ที่มาข้อมูล : ฟาฏินา วงศ์เลขา วารสารวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2549

    เรื่อง : ห้องพักครู
    เข้าชม : 3578
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155