ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (จันทบุรี) (3)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก

พ.ศ.2550

.............................................

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด พ.ศ.2550 ข้อ 13 ข้อ 15  ข้อ 73 (9) และข้อ 88 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2550  ไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 7
เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
ข้อ 61.
เงินงวดชำระหนี้สำหรับการกู้นั้นให้กำหนดไว้ดังนี้
 
 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เต็มจำนวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน ยี่สิบสี่งวด งวดแรกให้ส่งเงินต้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งในยี่สิบสี่ ของจำนวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนเงินต้นที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย ให้ส่งเป็นงวดรายเดือนถัดไป
 2. เงินกู้สามัญทั่วไป ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด

  ในกรณีที่ผู้กู้มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้ตามจำนวนเงิน ที่สหกรณ์เรียกเก็บเป็นรายเดือนตามหนังสือสำหรับเงินกู้ได้ หากคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาสอบสวนแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นจริงก็ให้ผู้กู้รายนั้น ทำสัญญาประนอมหนี้ตามแบบและเงื่อนไขในหนังสือสัญญาประนอมหนี้แนบท้ายระเบียบนี้ โดยกำหนดชำระเงินกู้ที่ขอประนอม ได้ไม่เกิน 240 งวด หรือชำระเงินกู้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร

  สำหรับเงินกู้สามัญประเภทอื่น ผู้กู้จะต้องส่งเงินงวดชำระหนี้คืนเป็นงวดรายเดือนงวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 120 งวด พร้อมดอกเบี้ย

 3. เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย

  การกู้เงินพิเศษทุกประเภท ต้องชำระไม่เกิน 240 งวด

  ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดให้ส่งคืนเงินกู้รายเดือนเท่ากันได้เพราะเศษไม่ลงตัว เศษของงวดจะนำไปรวมกับงวดแรกหรืองวดสุดท้ายได้ สุดแต่คณะกรรมการดำเนินการจะเห็นสมควร

 4. เงินกู้ประเภทอื่น ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย)พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็ได้ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี ส่วนลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ชำระเงินกู้ไม่เกิน 60 ปี

  ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดให้ส่งคืนเงินกู้รายเดือนเท่ากันได้เพราะเศษไม่ลงตัวเศษของงวดจะนำไปรวมกับงวดแรกหรืองวดสุดท้ายได้ สุดแต่คณะกรรมการดำเนินการจะเห็นสมควร
ข้อ 62.
การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งเงินชำระหนี้ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก และให้ส่งโดยวิธีหักเงินจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่ในกรณีสมาชิกผู้กู้ตามข้อบังคับ ข้อ 43 ให้นำส่งเงินงวดชำระหนี้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ
 
ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวด ถึงกำหนดส่งวันรับเงินเดือนนั้นๆ
 
หมวดที่ 8
ดอกเบี้ยเงินกู้
 
ข้อ 63.
ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินอัตรา ตามประกาศของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยสหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเรียกเก็บดอกเบี้ย ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมและจำเป็น
ข้อ 64.
ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ
 
หมวดที่ 9
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
 
ข้อ 65.
ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกราย มีหลักประกันตามกำหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ข้อ 66.
ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกคืนโดยไม่ชักช้า
 
 1. เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
 2. เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่า ผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
 3. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
 4. ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึง สามคราว สำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 67.
ในกรณีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 66 ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการดำเนินการ อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามสัญญาเงินกู้ที่ผู้กู้ได้ทำหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ ส่วนสิทธิในการฐานะผู้ค้ำประกันอาจเพิ่มให้ได้ตามความจำเป็น สุดแต่คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 68.
ผู้กู้และหรือผู้ค้ำประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำตามข้อบังคับ ข้อ 31(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำนั้นได้ เว้นแต่กรณียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับ ข้อ 43
ข้อ 69.
ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ 70.
ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 
หมวดที่ 10
บทเฉพาะกาล
 
ข้อ 71.
ให้ถือว่า บรรดาสัญญาการกู้เงินตามระเบียบการกู้เงินประเภทต่างๆ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด รายชื่อผู้กู้และผู้ค้ำประกันตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้กระทำตามอำนาจหน้าที่ก่อน วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับย่อมมีผลสมบูรณ์
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2550

ลงชื่อ ธงชัย พุ่มขลิต
(นายธงชัย พุ่มชลิต)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 969
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155