ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู (สุรินทร์)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ว่าด้วย
การประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
พ.ศ.2543

........................................

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2542 ข้อ 72(8) ข้อ 94(19) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 44 ครั้งพิเศษที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2543 จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ไว้ดังนี้

ข้อ 1.
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2543”
ข้อ 2.
ให้ถือใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543
ข้อ 3.
คำนิยาม
 • สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 • สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 • กรรมการ หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 • คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 • การประชุมใหญ่ หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีแล้วแต่กรณี
 • ญัตติ หมายถึง ข้อเสนอหรือคำอภิปรายที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก หรือคณะกรรมการเสนอที่ประชุมใหญ่คราวนั้น
ข้อ 4.
ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ บรรดาระเบียบหรือมติที่ได้กำหนดใช้ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5.
ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
   
 
หมวด 1
วิธีการประชุมใหญ่
   
 
องค์ประชุมตามวรรคแรก หากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาลงชื่อแล้ว ในระหว่างประชุมหากไม่อยู่ในห้องประชุม หรือเดินออกจากห้องประชุมไป ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้ประธานดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระ แต่ในการลงมติจะกระทำไม่ได้
 
ข้อ 6.
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต้องมีสมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 7.
การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดหรือตามที่มีมติในที่ประชุมใหญ่เห็นด้วย ในการจัดระเบียบวาระการประชุมตามความจำเป็นก่อนแล้ว
ข้อ 8.
เมื่อสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมและหรือให้เป็นไปตามข้อ 5
ข้อ 9.
ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมใหญ่ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้ และต้องเป็นคำกล่าวกับประธานเท่านั้น
ข้อ 10.
การชี้แจงตอบปัญหา ประธานในที่ประชุมอาจให้รองประธานกรรมการ เลขานุการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ชี้แจงตอบปัญหาได้
ข้อ 11.
ประธานในที่ประชุมมีอำนาจสั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
   
หมวด 2
การเสนอญัตติ

   
ข้อ 12.
ผู้มีสิทธิ์เสนอญัตติในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต้องเป็นผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านั้น ส่วนการประชุมใหญ่โดยสมาชิก หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เสนอญัตติ ในการเสนอญัตติต้องมีสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 คน เป็นผู้รับรอง
ข้อ 13.
ญัตติที่เป็นของคณะกรรมการเสนอ ไม่ต้องมีสมาชิกรับรอง
ข้อ 14.
ญัตติที่เป็นการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 97
ข้อ 15.
ญัตติที่เสนอหากผู้เสนอเห็นว่าเป็นญัตติที่ซ้ำซ้อน หรือเป็นญัตติที่ใกล้เคียงกันอาจขอถอนญัตติ เพื่อความกระชับในการลงมติก็ย่อมกระทำได้
ข้อ 16.
ญัตติใดตกไปแล้วห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในการประชุมครั้งเดียวกัน เว้นแต่มติที่ยังมิได้มีการลงมติ หรือมติที่ประธานในที่ประชุมจะอนุญาต ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
 
หมวด 3
การอภิปราย
 
ข้อ 17.
ผู้มีสิทธิ์อภิปรายก่อน คือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับญัตติที่คณะกรรมการเสนอ หรือไม่เห็นด้วยกับญัตติที่มีสมาชิกในที่ประชุมเสนอ ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว
ข้อ 18.
เมื่อผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในลำดับต่อไป จะต้องเป็นการอภิปรายสลับกันระหว่างผู้ไม่เห็นด้วยกับผู้เห็นด้วยโดยประธานในที่ประชุมเป็นผู้สอบถามว่าจะอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้าน
ข้อ 19.
ถ้ามีผู้ขออภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คำนึงผู้เสนอญัตติผู้รับรองญัตติ และผู้ซึ่งยังมิได้อภิปรายด้วย
ข้อ 20.
ในการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกันกับประเด็นที่กำลังปรึกษากันอยู่ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ำซาก หรือซ้ำกับผู้อื่น และห้ามมิให้นำเอกสารใด ๆ มาอ่านหรือแสดงในที่ประชุมโดยเว้นแต่ที่ประธานอนุญาต
 
ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใดและห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ หรือออกชื่อบุคคลใดโดยไม่จำเป็น หรือออกชื่อผู้ที่ไม่อยู่ในที่ประชุมโดยไม่จำเป็น
ข้อ 21.
ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดอภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นอภิปรายก็ได้
ข้อ 22.
ถ้าสมาชิกผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นได้พูด และประธานอาจแจ้งหรือมอบให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงหรือวินิจฉัยว่าการประท้วงถูกต้องหรือไม่ คำวินิจฉัยของประธานเป็นเด็ดขาด
ข้อ 23.
ผู้อภิปรายอาจถอนคำพูดของตนได้ เมื่อประธานแจ้งให้ถอน
ข้อ 24.
การอภิปรายถือเป็นอันยุติเมื่อ
 1. ไม่มีผู้อภิปราย
 2. ที่ประชุมลงมติปิดอภิปราย
ข้อ 25.
ในกรณีที่ประธานเห็นว่ามีการอภิปรายกันเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้
 
หมวด 4
การลงมติ
 
ข้อ 26.
ในกรณีที่ต้องมีมติของที่ประชุม ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ ถ้าความเห็นของที่ประชุมมีสองฝ่ายให้ถือเอาจำนวนคะแนนเสียงที่มากกว่า และถ้าความเห็นของที่ประชุมเกินกว่าสองฝ่ายให้ถือเอาจำนวนคะแนนเสียงฝ่ายที่มากที่สุด ยกเว้นกรณีที่มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงชี้ขาด การออกเสียงชี้ขาดของประธานให้กระทำเป็นการเปิดเผย โดยจะให้เหตุผลหรือไม่ก็ได้
ข้อ 27.
การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำเป็นการเปิดเผยโดยยกมือขึ้นพ้นศีรษะ และสมาชิกผู้ออกเสียงได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งญัตติหรือประเด็น
ข้อ 28.
การลงมตินั้นให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน แล้วย้อนไปหาญัตติต้น แต่มิให้ถือว่าความผิดพลาดในการเรียงลำดับดังกล่าวมานี้ เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จแล้วเป็นอันเสียไป
ข้อ 29.
ประธานมีอำนาจสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ 30.
การนับคะแนนเสียง ให้ประธานที่ประชุม มอบหมายให้สมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้นับคะแนน
ข้อ 31.
สมาชิกที่เข้าประชุม ซึ่งเข้ามาประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ให้ลงคะแนนทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนเสียงยังไม่เสร็จได้
ข้อ 32.
เมื่อได้นับคะแนนเสียงแล้วให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเรื่องใดที่มีกำหนดไว้ในข้อบังคับจะต้องมีเสียงเป็นเท่าใด ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงข้างมากถึงจำนวนที่กำหนดไว้นั้นหรือไม่
ข้อ 33.
การนับคะแนนเสียงครั้งใดที่เห็นว่าควรนับใหม่ สมาชิกในที่ประชุมต้องร้องขอ แต่ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม การนับคะแนนเสียงตามนี้ จะมีผู้เสนอให้นับใหม่อีไม่ได้
ข้อ 34.
ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วย
ข้อ 35.
ให้ปรานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ
   
   

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2543


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1261
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155