ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (สุรินทร์)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ.2547

........................................

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2542 ข้อ 72(8) ข้อ 94(11) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 48 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2547”
ข้อ 2.
ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2543 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3.
คำนิยาม
 • สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 • สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 • ประเภทสหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 29 ถนนปอยปริง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร 0-4451-2091, 0-4451-5139, 0-4452-0639-41
 • คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 • การโอนสมาชิก หมายถึง การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด หรือการโอนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ไปเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น
 • ประธานกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ข้อ 4.
สมาชิกที่ได้รับคำสั่งหรือโอนไปรับราชการจังหวัดอื่นหรือนอกเขตพื้นที่ดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ให้ดำเนินการดังนี้
 
 1. ให้สมาชิกที่ต้องย้ายหรือโอนแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ภายในไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งย้าย หรือโอนไปที่สังกัดอื่นว่า ขอคงสมาชิกหรือจะขอโอนสมาชิกภาพไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่
 2. ให้สหกรณ์รีบแจ้งสถานภาพของสมาชิกที่ย้าย หรือโอนตามแบบที่สหกรณ์กำหนดโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก เป็นสำคัญภายในไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่สหกรณ์หักเงินเดือนชำระหนี้ไม่ได้ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ที่สมาชิกย้ายหรือโอนไปรับราชการ หรือในเขตท้องที่ดำเนินการสหกรณ์แห่งใหม่
 3. ให้สหกรณ์งดการเรียกเก็บเงินทุกประเภทของสมาชิกที่ย้ายหรือโอนไว้ก่อนในขณะที่รอให้สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่สหกรณ์หักเงินเดือนชำระหนี้ได้ครั้งสุดท้าย หากเกินกำหนด 60 วันให้สหกรณ์โอนสภาพการเป็นสมาชิกตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ข้อ 31 และข้อ 17(4)
ข้อ 5.
เมื่อมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้าย หรือโอนเข้ามารับราชการในเขตท้องที่ดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ให้ดำเนินการดังนี้
 
 1. เมื่อได้รับทราบจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่แจ้งการโอนของสมาชิกมายังสหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่นำรายชื่อลงทะเบียนควบคุมสำหรับสมาชิกที่จะรับโอนไว้โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นสำคัญ
 2. ให้สหกรณ์ทำหนังสือตอบรับไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งการโอนมา ว่าได้รับทราบและได้ทะเบียนควบคุมสำหรับสมาชิกที่จะรับโอนไว้แล้ว ภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ
 3. ให้สมาชิกที่ย้ายหรือโอนมารับราชการในท้องที่ดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ และให้สหกรณ์ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็นสำคัญจึงถือว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 4. เมื่อสหกรณ์พิจารณารับโอนสมาชิกรายนั้นแล้ว และสมาชิกมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมได้เป็นรายๆ ไป ทั้งนี้จะต้องสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งการโอนสมาชิกได้ด้วยเป็นประการสำคัญ และต้องคำนึงถึงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์
 5. หากสมาชิกที่โอนดำเนินการตาม (4) แต่ไม่ยินยอมหรือยินยอมบางส่วนที่ให้สหกรณ์หักเงินกู้ยืม เพื่อโอนไปชำระหนี้กับสหกรณ์ที่แจ้งการโอนมา ก็ให้สหกรณ์ระงับการอนุมัติให้เงินกู้กับสมาชิกรายนั้นไว้ก่อน จนกว่าสมาชิกจะยินยอมให้หักเงินกู้ยืมเพื่อชำระหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งโอนมา จึงอนุมัติให้กู้ยืมได้
 6. สมาชิกที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด รับโอนจากสหกรณ์อื่นย่อมได้สิทธิในการนับเวลาการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์เดิมด้วย และให้นับอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่สมัครครั้งแรกจากสหกรณ์เดิม
ข้อ 6.
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาใดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 7.
ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2547


(นายสมนึก บุญใหญ่)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1672
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155