ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด มีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยทำศพยาทสมาชิกสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งดำเนินกิจการ
ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
   

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 3553
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155