มารู้จักรูบริคกันเถอะรูบริค (Rubric) คืออะไร

รูบริค คือ เครื่องมือในการให้คะแนนซึ่งประกอบด้วย

 1. เกณฑ์ด้านต่างๆ ที่ใช้พัฒนาชิ้นงานหรือการปฏิบัติ เช่น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ รายละเอียด น้ำเสียงของการเขียนและกลวิธีการเขียน เป็นต้น

 2. คำอธิบายระดับคุณภาพของเกณฑ์แต่ละด้านระดับดีเยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุง
ทำไมต้องใช้รูบริค

เหตุผลที่ครูและนักเรียนต้องใช้รูบริคมีหลายประการ ดังนี้

 1. รูบริคเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการเรียนการสอนและการประเมิน ช่วย
  ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียนในขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมการปฏิบัตินั้นๆ ด้วยโดยครูต้องกำหนดความต้องการหรือความคาดหวังในผลการเรียนของนักเรียนอย่างชัดเจน และแสดงให้นักเรียนทราบว่าจะทำให้ถึงความคาดหวังนั้นได้อย่างไร ซึ่งปรากฏว่าคุณภาพผลงานของนักเรียนและการเรียนรู้ มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด ข้อโต้แย้งถกเถียงที่มักพบเสมอในเรื่องการใช้รูบริคคือ การให้คำอธิบายในเรื่องการให้คุณภาพ เมื่อนักเรียนมีข้อบกพร่องตามเกณฑ์ใด ครูจะช่วยชี้แนะและบอกได้ว่าครูคาดหวังให้นักเรียนทำอะไร

 2. รูบริคช่วยให้นักเรียนตัดสินคุณภาพ ผลงานของตนเอง และของคนอื่นๆ อย่างมีเหตุผล
  เมื่อใช้รูบริคเป็นแนวทาวการประเมินตนเองและผู้อื่น นักเรียนจะสามารชี้แนะและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลงาน ของตนและผู้อื่นได้อย่างตรงจุด การฝึกซ้ำๆ เกี่ยวกับการประเมินงานกลุ่มและผลงานของตนเอง ทำให้นักเรียนเพิ่มความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลงานของตนเองมากขึ้นและยุติการถามตนเองว่า “ฉันทำเสร็จ หรือยัง”

 3. รูบริคช่วยลดเวลาครูในการประเมินงานของนักเรียน ผลงานที่ผ่านประเมินโดยเจ้าของ
  ผลงานเองและโดดกลุ่มซึ่งยึดเกณฑ์หรือรูบริคเป็นหลักนั้น ทำให้ข้อบกพร่องเหลือมาถึงครูน้อยมาก หากมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงบอกกล่าวกันก็เพียงแต่วงประเด็นนั้นๆ ในรูบริค แทนที่จะต้องอธิบายกันยืดยาว รูบริคยังช่วยให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนมากขึ้นเกี่ยวกับจุดเด่นและสิ่งที่ต้องปรับปรุง

 4. ธรรมชาติของรูบริคมีความยืดหยุ่น คือ มีระดับคุณภาพ ทำให้ครูนำไปใช้กับนักเรียนที่
  คละความสามารถได้ คือนำไปใช้กับนักเรียนที่เรียนเก่งจนถึงสามารถอ่อนหรือไร้ความสามารถ โดยใช้เกณฑ์สะท้อนผลงานของเขา

 5. รูบริคใช้ง่ายและอธิบายได้ง่าย นักเรียนจะรู้อย่างชัดเจนว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้าง และใน
  ปลายปีก็จะประเมินได้ถูกต้อง ผู้ปกครองก็เกิดความกระตือรือร้น และรู้ชัดเจนว่าลูกหลานจะต้องทำอย่างไรเพื่อประสบความสำเร็จ
จะสร้างรูบริคได้อย่างไร

ปัจจุบันมีการจัดพิมพ์รูบริคในหนังสือต่างๆ ครูอาจนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรและการสอนของตนเองได้ การยกระดับการเรียนโดยเพิ่มอิทธิพลของรูบริคก็สามารถทำได้ กระบวนการสร้างรูบริคอาจให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดูรูปแบบหรือดูตัวอย่าง ให้นักเรียนดูตัวอย่างงานที่ดีและงานที่ไม่ดี แล้วให้บอกลักษณะที่ทำให้งานดีหรือไม่ดี

 2. ทำรายการเกณฑ์ ให้อภิปรายตัวอย่างงานเพื่อเริ่มทำรายการเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาคุณภาพของงาน

 3. ทำระดับคุณภาพให้ชัดเจน อธิบายลักษณะคุณภาพดีที่สุดและแย่ที่สุด แล้วจึงอธิบายคุณภาพของงานระดับกลาง โดยใช้พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับปัญหาทั่วไปและการอภิปรายเกี่ยวกับงานที่คุณภาพไม่ค่อยดี

 4. ฝึกให้นักเรียนใช้รูบริคที่สร้างขึ้นกับงาน ตัวอย่าง โดยให้ประเมินงานตัวอย่างที่ให้ดูในขั้นที่ 1

 5. กำหนดงานให้นักเรียนทำและให้ประเมินโดยตนเองและโดยกลุ่ม ในขณะที่นักเรียนทำงานก็ให้มีการประเมินตนเองและประเมินโดยกลุ่มเป็นระยะๆ

 6. ทบทวน ให้เวลานักเรียนทบทวนงาน โดยใช้ข้อติชมโดยขั้นตอนที่ 5

 7. ให้ครูประเมิน ให้ครูประเมินงานของนักเรียนโดยใช้รูบริคเดียวกับที่นักเรียนใช้
  ขั้นตอนที่ 1 อาจจำเป็นต้องทำ หากงานที่ให้นักเรียนทำนั้น เป็นงานที่นักเรียนไม่คุ้นเคย
  ขั้นตอนที่ 3 และ 4 มีประโยชน์แต่ต้องเสียเวลา ครูสามารถทำเองได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้รูบริคนั้นระยะหนึ่ง การให้นักเรียนมีประสบการณ์การประเมินโดยใช้รูบริค อาจเริ่มตั้งแต่การที่ครูกำหนดระดับคุณภาพ กำหนดรายการเกณฑ์ ตรวจสอบกับนักเรียน ทบทวนและใช้รูบริคนั้นประเมินตนเองประเมินกับกลุ่ม และครูประเมิน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 5-7
Ann Tanona ซึ่งเป็นครูสอนเกรด 2 ดำเนินการสอน 7 ขั้นตอนข้างต้นร่วมกับนักเรียนในห้อง และได้รูบริคสำหรับการประเมินการเล่าเรื่องหนังสือที่นักเรียนไปอ่านมามีดังนี้

เกณฑ์ (Criteria)
คุณภาพ (Quality)
ฉันทำให้คนฟังสนใจหรือไม่
เริ่มต้นอย่างสร้างสรรค์
เริ่มต้นอย่างน่าเบื่อ
ไม่มีการอารัมภบท
ฉันบอกประเภทของหนังสือ
หรือไม่
บอกแน่นอน
ไม่แน่ใจ
ไม่ได้บอก
ฉันบอกอะไรเกี่ยวกับลักษณะเด่นของหนังสือหรือไม่
บอกและมีเนื้อหาของลักษณะ
นั้นด้วย
บอกไม่ชัดเจนนัก
ไม่ได้บอก
ฉันเล่าเรื่องฉากหรือไม่
เล่าเรื่องเวลาและสถานที่ในเรื่อง
ไม่แน่ใจ,ไม่ชัดเจน
ไม่ได้พูดถึงเลย
ฉันเล้าเรื่องที่น่าสนใจตอนหนึ่งหรือไม่
เล่าและทำให้เกิดความสนใจจนอยากไปซื้ออ่าน
เล่าเพียงบางส่วนและกระโดดไปเล่าเรื่องอื่นๆ
ลืมเล่า
ฉันบอกได้ไหมว่าใครจะชอบหนังสือเล่มนี้
บอกแน่นอน
ข้ามไป
ลืมบอก
ท่าทางบุคลิกฉันเป็นอย่างไร
ผมหวีเรียบร้อย ดูดี เสื้อผ้าสะอาด ยิ้มแย้ม มั่นใจ มีความสุข
ท่าทางเหมือนคนขี้เกียจ
พูดเหมือนเพิ่งลุกจากที่นอน ก้มหน้าก้มตาพูด
น้ำเสียงฉันเป็นอย่างไร
ชัดเจน ดังและมีชีวิตชีวา
ไม่แสดงความรู้สึกใดๆ
เข้าใจยากเพราะเสียงค่อย หรือเสียงแหลมไม่น่าฟัง


หน้าถัดไป


ที่มาข้อมูล : กิ่งกาญน์ สิริสุคนธ์ วารสารวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2549

  เรื่อง : ห้องพักครู
  เข้าชม : 3823
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155