พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 23) พ.ศ.2551


พระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 23) 2551


..........................


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2551
เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบั บที่ 23) พ.ศ.2551"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคเจ็ดของมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2494
"การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษให้เป็นไปตามมาตรา 19 สัตต"
มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 19 สัตต แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2494

"มาตรา 19 สัตต ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือ ระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษและจะต้องพ้นจากราชการ ตามมาตรา 19 อาจรับราชการต่อไปได้ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน"

มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา 21 ก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณทุกปี ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตามมาตรา 20 ยื่นบัญชี รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญ เนื่องจากการเกษียณอายุตามมาตรา 19 มาตรา 19 ทวิ มาตรา 19 ตรี มาตรา 19 จัตวา และมาตรา 19 สัตต ในปีงบประมาณถัดไปต่อเจ้ากระทรวงของผู้นั้นและกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีของข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี งบประมาณที่ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นมี อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นบัญชีรายชื่อก่อนสิ้นปีงบประมาณดังกล่าวไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการให้แก่ ข้าราชการผู้ใดให้เจ้ากระทรวงแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุทราบ และให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุแจ้งต่อไปยังกระทรวงการคลัง"

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและ ทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสหรือ ระดับทักษะพิเศษ จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินห้าปีก็ได้ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดงกล่าวจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


ที่มาข้อมูล : สกอ.

    เรื่อง : กฎหมายและพระราชบัญญัติ
    เข้าชม : 7724
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155