สารละลาย (ม.1 แผน 12)


หัวข้อ :
ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร, ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

สาระสำคัญ :
สารละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะบอกความเข้มข้นโดยใช้การประมาณจำนวนสารละลายในสารละลาย ได้แก่ สารละลายเจือจาง สารละลายเข้มข้น และสารละลายอิ่มตัว

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. ทำการทดลองเพื่อเตรียมสารละลาย ที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร


 2. ทำการทดลองเพื่อเตรียมสารละลาย ที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร


สาระการเรียนรู้ :
ความเข้มข้นของสารละลาย

ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร หรือเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (ปริมาตรต่อปริมาตร) เป็นการบอกปริมาตรของตัวละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร

ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร หรือเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตร (มวลต่อปริมาตร) เป็นการบอกมวลของตัวละลายในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร ซึ่งโดยทั่วไปมวลตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัม และปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อมวล และวิธีการคำนวณหา ร้อยละโดยมวลต่อมวล ที่เรียนผ่านมา และครูอธิบายต่อว่า การบอกหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายที่เป็นค่าร้อยละ ยังมี การบอกหน่วยที่เป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร และ ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร


 2. การบอกหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายเป็นค่าร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร โดยครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ เช่น


  วิธีคำนวณร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร

  จากตัวอย่างวิธีแสดงการคำนวณหาความเข้มข้นร้อยละโดยปริมาตรของแอลกอฮอล์


 3. นักเรียนศึกษาวิธีการคำนวณหาปริมาตรของแอลกอฮอล์ตามตัวอย่างแล้วทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำและตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร


 4. ครูอธิบายต่อโดยการยกตัวอย่าง การบอกหน่วยของความเข้มข้นของสารละลายเป็นค่าร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ประกอบคำอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ เช่น


  วิธีคำนวณ ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

  จากตัวอย่างวิธีแสดงการคำนวณหาความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรของน้ำตาลทราย


 5. นักเรียนศึกษาวิธีการคำนวณหาร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรของน้ำตาลทรายตามตัวอย่างแล้วทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำและตอบคำถามในใบกิจกรรม ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร


 6. ครูสุ่มให้นักเรียน 5-6 คนออกมาแสดงวิธีทำหาคำตอบ ในใบกิจกรรมที่ครูให้ทำหน้าชั้นเรียน เรื่อง การคำนวณหาร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร และร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร บนกระดานดำหน้าชั้นเรียน


 7. นักเรียนในห้องเรียนช่วยเพื่อนที่ออกมาหาคำตอบหน้าชั้นเรียน แสดงวิธีการคำนวณหาคำตอบ


 8. จากนั้นครูตรวจและเฉลยใบกิจกรรม ทั้งสอง โดยการให้นักเรียนตรวจคำตอบบนกระดานดำ ข้อใดผิดแก้ให้ถูกต้อง ลงในสมุดจดบันทึกส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. วิธีคำนวณร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร


 2. วิธีคำนวณ ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร


 4. ใบกิจกรรม เรื่อง ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5885
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155