พลังงานไฟฟ้า (ป.6 แผน 17)


หัวข้อ :
วงจรไฟฟ้า (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
วงจรไฟฟ้า คือ เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร การต่อวงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ คือ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆ เซลล์มาต่อเรียงสลับขั้วกัน หรือนำหลอดไฟมาต่อเรียงกัน การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน โดยนำขั้วบวกของเซลล์แต่ละเซลล์มาต่อรวมกัน นำปลายขั้วลบมาต่อรวมกัน หรือนำหลอดไฟแต่ละหลอดต่อเข้ากับแบตเตอรี่ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม โดยนำหลักการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานมาผสมผสานกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อธิบายความหมายของวงจรไฟฟ้า วงจรปิด วงจรเปิด ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง


 2. บอกและยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง


สาระการเรียนรู้ :
วงจรไฟฟ้า (electrical circuit) หมายถึง เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

แหล่งกำเนิดไฟฟ้า มีหลายแหล่งด้วยกัน เช่น

 1. จากการเสียดสีของวัตถุ ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุสองชนิดมาเสียดสีหรือถูกัน แล้วเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า เรียกว่า ไฟฟ้าสถิต

  ไฟฟ้าสถิต มีประโยชน์ คือ ใช้ในการกรองฝุ่นและเขม่าควันหรือพ่นสีโลหะ โทษ คือ ทำให้เกิดฟ้าผ่า


 2. จากพลังงานทางเคมี ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานเคมี หรือจากปฏิกิริยาทางเคมี เรียกว่า ไฟฟ้ากระแสตรง ได้แก่ ถ่านไฟฟ้าฉาย แบตเตอรี่


 3. จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็ก มีทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ได้แก่ ไดนาโม ซึ่งใช้หลักการให้ขดลวดตัวนำ เคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่านขดลวดตัวนำที่จะเกิดกระแสไฟฟ้า


 4. จากพลังงานแสง ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่า โซลาร์เซลล์ (Sola Cell) ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้า


 5. พลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ได้โดยใช้หลักการปล่อยน้ำในเขื่อนให้ไปหมุนกังหันน้ำ ซึ่งกังหันน้ำจะไปดึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ทำงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า


 6. จากพลังงานไอน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้หลักการต้มน้ำจนได้แรงดันมากพอ ที่จะไปหมุนกังหันที่จะไปดึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ทำงาน
ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง ตัวกลางที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ โดยนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า คือ โลหะ โดยเฉพาะทองแดง มีสมบัตินำไฟฟ้าได้ดีและราคาถูก ดังนั้น สายไฟจึงต้องมีฉนวนห่อหุ้มเส้นลวดทองแดง เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง วงจรไฟฟ้า โดยครูตั้งประเด็นคำถามว่า จากอุปกรณ์ที่ครู ที่นักเรียนเห็นนี้ คือ หลอดไฟ สายไฟ ถ่านไฟฉาย เมื่อนำมาต่อเข้าด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้น (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถาม)


 2. จากนั้นครูให้นักเรียน 2 – 3 คน ออกมาทำการทดลองต่อวงจรไฟฟ้า โดยครูใช้คำถามในประเด็น

  • เพราะเหตุใด หลอดไฟจึงสว่าง

  • ถ้านำสายไฟฟ้าออกจากขั้วบวกหรือขั้วลบ หลอดไฟฟ้าจะสว่างหรือไม่ เพราะเหตุใด แล้วให้นักเรียนทดลอง

 3. จากนั้นนักเรียนฟังครูอธิบายถึงความหมายของวงจรไฟฟ้าว่า หมายถึง เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นนักเรียนดูภาพประกอบคำอธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า


 4. ครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น นักเรียนทราบหรือไม่ว่าไฟฟ้ามีแหล่งกำเนิดมาจากไหน? (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ)


 5. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้า พร้อมทั้งดูภาพประกอบตัวอย่างและคำอธิบายจากครู เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น


 6. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า จากการทดลองตามข้อ 2 เมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้าเข้าด้วยกัน หลอดไฟจะสว่างนั้น เป็นเพราะตัวกลางที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ โดยนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเข้าสู่หลอดไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือที่เราเรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า นั่นเอง

  ซึ่งวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า คือ โลหะ โดยเฉพาะทองแดง มีสมบัตินำไฟฟ้าได้ดีและราคาถูก ดังนั้น สายไฟจึงต้องมีฉนวนห่อหุ้มเส้นลวดทองแดง เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว


 7. จากนั้นนักเรียนดูตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ครูนำมาให้ดูแล้วร่วมกันตอบคำถามว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานใดบ้าง


 8. นักเรียนทบทวนความรู้ความเข้าใจ และตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง วงจรไฟฟ้า ส่งครู


 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าว่า หมายถึง เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า


 10. นักเรียนศึกษารูปแบบการต่อวงจรไฟฟ้าในหนังสือเรียนมาล่วงหน้าก่อนจะเรียนในชั่วโมงต่อไป


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้า


 2. ใบความรู้เรื่อง แหล่งกำเนิดไฟฟ้า


 3. ตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า


 4. ใบกิจกรรม เรื่อง วงจรไฟฟ้า


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมตอบคำถาม, ทดลอง
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 17096
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155