แรงและการเคลื่อนที่ (ป.6 แผน 14)


หัวข้อ :
มวลและความหนาแน่น (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
มวล หมายถึง ปริมาณของสารในวัตถุ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดวัตถุจะมีมวลเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง แต่

น้ำหนักของวัตถุ หมายถึง แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย น้ำหนักของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วง

ความหนาแน่นของวัตถุ หมายถึง ค่ามวลของวัตถุนั้นต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร ซึ่งค่านี้จะแสดงว่าเนื้อของสารนั้นอัดกันแน่นเพียงใด


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกความหมายของมวล, น้ำหนักและความหนาแน่นของวัตถุ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน


 2. อธิบายความแตกต่างระหว่างมวลและน้ำหนักด้วยความเข้าใจ


สาระการเรียนรู้ :
วัตถุต่างๆ ในโลกมีมวลและน้ำหนัก มวลของวัตถุ คือ ปริมาณเนื้อสารในวัตถุ มีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม เช่น กล่องใบหนึ่งมีมวลเท่ากับ 10 กิโลกรัม ส่วนน้ำหนักของวัตถุหรือน้ำหนักของมวลมีหน่วยวัดเป็นนิวตัน ซึ่งถ้านำกล่องใบนี้ไปวัดน้ำหนักในระดับน้ำทะเลจะมีน้ำหนักมากกว่าไปวัดบนยอดเขาสูงเพียงเล็กน้อย แต่มวลของกล่องใบ นี้ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น มวลกับน้ำหนักจึงไม่เหมือนกัน และมีค่าแตกต่างกัน แต่มวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กัน คือ วัตถุที่มีมวลมาก แสดงว่ามีปริมาณของสารมาก โลกก็จะดึงดูดวัตถุนั้นมาก วัตถุก็จะมีน้ำหนักมาก ในทางตรงข้าม วัตถุที่มีมวลน้อย โลกจะดึงดูดวัตถุนั้นน้อย วัตถุก็จะมีน้ำหนักน้อย

วัตถุใดๆ ก็ตาม ถ้าออกไปนอกโลกแล้ว น้ำหนักของวัตถุนั้นจะน้อยลงกว่าเดิม ทั้งที่มวลยังคงเท่ากับที่อยู่บนโลกไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบนดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเป็น 1/6 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก เป็นเพราะบนดวงจันทร์มีขนาดน้อยกว่าโลก จึงมีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลก นักบินอวกาศเดินทางไปดวงจันทร์ ขณะที่อยู่บนโลก ถ้าเขาหนัก 600 นิวตัน เมื่อเขาอยู่บนดวงจันทร์เขาจะหนักเพียง 100 นิวตัน เท่านั้น

น้ำหนักของวัตถุ คือ มวลของวัตถุ x แรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 9.8 หรือ ประมาณ 10 นิวตัน วัตถุชนิดเดียวกัน น้ำหนักเท่ากัน จึงอนุมานได้ว่าวัตถุนั้นมีมวลเท่ากัน หรือในบางครั้งเรานำค่าของน้ำหนักมาใช้แทนค่าของมวล ก็เนื่องจากวัตถุนั้นมีมวลคงที่ ค่าไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ความหนาแน่นของวัตถุ หมายถึง มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาณของวัตถุนั้น ดังนั้น ความหนาแน่นของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับมวลและปริมาตร น้ำมีความหนาแน่น 1 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุที่ลอยน้ำได้แสดงว่าวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง มวลและความหนาแน่น โดยอ่างน้ำมา 1 อ่าง เพื่อมาทดลองการลอยของสิ่งของต่างๆ เริ่มโดยครูชูสิ่งของ 1 สิ่ง แล้วให้นักเรียนช่วยกันทายว่า สิ่งที่ครูชูให้นักเรียนดูนั้นจะลอยหรือจมน้ำ จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียน 2-3 คน นำสิ่งของออกมาคนละ 1 อย่าง เพื่อออกมาทดลองว่า สิ่งที่นักเรียนนำออกมานั้นจะจมหรือลอยน้ำ ให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนร่วมกันทาย


 2. ครูซักถามนักเรียนว่า มีหลักการคิดอย่างไรในการทายว่า สิ่งของเหล่านั้นจะจมหรือลอยน้ำ และร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น

  • เพราะเหตุใดสิ่งของบางอย่างจึงจมน้ำ สิ่งของบางอย่างจึงลอยน้ำ

  • สิ่งของเหล่านั้นมีความหนาแน่นมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำ

 3. จากนั้นครูอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า วัตถุต่างๆ ในโลกมีมวลและน้ำหนัก มวลของวัตถุ คือ ปริมาณเนื้อสารในวัตถุ มีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม เช่น กล่องใบหนึ่งมีมวลเท่ากับ 10 กิโลกรัม ส่วนน้ำหนักของวัตถุหรือน้ำหนักของมวลมีหน่วยวัดเป็นนิวตัน ซึ่งถ้านำกล่องใบนี้ไปวัดน้ำหนักในระดับน้ำทะเลจะมีน้ำหนักมากกว่าไปวัดบนยอดเขาสูงเพียงเล็กน้อย แต่มวลของ กล่องใบ นี้ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น มวลกับน้ำหนักจึงไม่เหมือนกัน และมีค่าแตกต่างกัน แต่มวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กัน คือ วัตถุที่มีมวลมาก แสดงว่ามีปริมาณของสารมาก โลกก็จะดึงดูดวัตถุนั้นมาก วัตถุก็จะมีน้ำหนักมาก ในทางตรงข้าม วัตถุที่มีมวลน้อย โลกจะดึงดูดวัตถุนั้นน้อย วัตถุก็จะมีน้ำหนักน้อย


 4. ครูอธิบายต่อไปว่า วัตถุใดๆ ก็ตาม ถ้าออกไปนอกโลกแล้ว น้ำหนักของวัตถุนั้นจะน้อยลงกว่าเดิม ทั้งที่มวลยังคงเท่ากับที่อยู่บนโลกไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบนดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงเป็น 1/6 เท่าของแรงโน้มถ่วงโลก เป็นเพราะบนดวงจันทร์มีขนาดน้อยกว่าโลก จึงมีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลก นักบินอวกาศเดินทางไปดวงจันทร์ ขณะที่อยู่บนโลก ถ้าเขาหนัก 600 นิวตัน เมื่อเขาอยู่บนดวงจันทร์เขาจะหนักเพียง 100 นิวตัน เท่านั้น


 5. ครูให้ความหมายของของ น้ำหนักของวัตถุ คือ มวลของวัตถุ x แรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 9.8 หรือ ประมาณ 10 นิวตัน วัตถุชนิดเดียวกัน น้ำหนักเท่ากัน จึงอนุมานได้ว่าวัตถุนั้นมีมวลเท่ากัน หรือในบางครั้งเรานำค่าของน้ำหนักมาใช้แทนค่าของมวล ก็เนื่องจากวัตถุนั้นมีมวลคงที่ ค่าไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และ

  ความหนาแน่นของวัตถุ หมายถึง มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาณของวัตถุนั้น ดังนั้น ความหนาแน่นของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับมวลและปริมาตร น้ำมีความหนาแน่น 1 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร วัตถุที่ลอยน้ำได้แสดงว่าวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ


 6. นักเรียนดูสูตร ความหนาแน่นของวัตถุ บนกระดาน พร้อมทั้งฟังคำอธิบายจากครู


 7. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปสั้นๆ ได้ว่า มวล หมายถึง ปริมาณของสารในวัตถุ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดวัตถุจะมีมวลเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง แต่น้ำหนักของวัตถุ หมายถึง แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ วัตถุที่มีมวลมาก วัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อย น้ำหนักของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วง


 8. นักเรียน เขียนสรุปลงในสมุดจดบันทึก และศึกษาความหนาแน่นของวัตถุมาล่วงหน้าก่อนจะเรียนในชั่วโมงต่อไป


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
ตัวอย่างสูตร ความหนาแน่นของวัตถุ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมตอบคำถาม
1. .........................................................
2. ตรวจสมุดจดบันทึก 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 15586
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155