สารเคมีในชีวิตประจำวัน (ป.6 แผน 9)


หัวข้อ :
เครื่องสำอาง (3 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
เครื่องสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ทำความสะอาด หรือทำให้เกิดความสวยงามต่อร่างกาย โดยวิธีทา นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ เครื่องสำอางทุกชนิดต้องระบุส่วนประกอบที่สำคัญ วิธีใช้ ข้อควรระวัง วัน เดือน ปี ที่ผลิต ควรเลือกใช้เครื่องสำอางที่ทำให้ไม่เกิดผื่นแพ้ หรือผิวเสีย และสังเกตเครื่องหมาย อย. คือได้ผ่านการตรวจรับรองจากองค์การอาหารและยาแล้ว โดยไม่เชื่อถือคำโฆษณาและค่านิยมของยี่ห้อเครื่องสำอาง เพราะเครื่องสำอางราคาแพงที่สุดไม่ใช่เครื่องสำอางที่ดีที่สุด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. จำแนกเครื่องสำอางตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้


 2. บอกวิธีการเลือกซื้อเครื่องสำอางได้อย่างสมเหตุสมผล


 3. อธิบายถึงประโยชน์และโทษของเครื่องสำอางได้อย่างสมเหตุสมผล


สาระการเรียนรู้ :
เครื่องสำอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบร่างกายเพื่อใช้ทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความสดชื่น ความสวยงาม และเพิ่มความมั่นใจ

ประเภทของเครื่องสำอาง แบ่งออกได้ 5 ประเภท

 1. สำหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวดผม เจลแต่งผม เป็นต้น

 2. สำหรับร่างกาย เช่น สบู่ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาทาเล็บ น้ำยาดับกลิ่นกาย แป้งโรยตัว เป็นต้น

 3. สำหรับใบหน้า เช่น ครีมและโฟมล้างหน้า แป้งผัดหน้า ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้วและดินสอเขียนขอบตา เป็นต้น

 4. น้ำหอม

 5. เบ็ดเตล็ด เช่น ครีมโกนหนวด ผ้าอนามัย ยาสีฟัน เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องสำอาง

 1. ช่วยทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 2. ช่วยทำให้ใบหน้าผิวพรรณสวยงาม

 3. ช่วยตกแต่งส่วนที่ไม่สวยงามให้เหมือนธรรมชาติ

 4. ช่วยให้ร่างกายหอมสดชื่น ระงับกลิ่นกาย

 5. ช่วยตกแต่งผมให้สวยงาม อยู่ทรง

 6. ช่วยป้องกันผิวไม่ให้แห้ง แตกกร้าน
อันตรายที่เกิดจากเครื่องสำอาง

เครื่องสำอาง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ส่วนใหญ่เกิดอาการอักเสบ เป็นผื่นแดง เป็นเม็ดหรือตุ่มคัน เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง เยื่อตา บางชนิดทำให้ผมร่วง บางชนิดทำให้เกิดอาการอักเสบรุนแรง แผลเน่าเปื่อย เป็นเพราะเครื่องสำอางมีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบ อาการแพ้เครื่องสำอางจะเกิดขึ้นกับคนบางคนเท่านั้น ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ควรเลือกเครื่องสำอางที่ผ่านการตรวจรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) และทดสอบใช้ก่อนว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ เกิดอาการแพ้หรืออักเสบหรือไม่


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูยกตัวอย่างการโฆษณาเครื่องสำอางซึ่งเป็นที่นิยม คุ้นหูของนักเรียนมาโฆษณาให้นักเรียนฟัง แล้วถามนักเรียนว่า ประโยคที่ครูพูด หรือครูอาจนำเครื่องสำอางหลายชนิดมาให้นักเรียนสังเกต แล้วซักถามเกี่ยวกับเครื่องสำอางชนิดนั้นๆ โดยถามนักเรียนว่า

  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ครูนำมาให้ดูนี้ เรียกว่าอะไร? (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถาม/ (ตอบว่าเครื่องสำอาง)

 2. ครูให้ความหมายของเครื่องสำอางว่า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบร่างกายเพื่อใช้ทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความสดชื่น ความสวยงาม และเพิ่มความมั่นใจ


 3. จากนั้นครูตั้งคำถามนักเรียนว่า ถ้าให้นักเรียนเลือกซื้อเครื่องสำอาง 1 ชนิดนักเรียนจะซื้อเครื่องสำอางชนิดใด เพราะเหตุใด ให้นักเรียนเขียนตอบลงในสมุดจดบันทึก


 4. จากนั้นครูสุ่มตัวอย่างนักเรียน 2-3 คนออกมาพูดถึงเครื่องสำอางที่ตนเองจะเลือกซื้อ และเหตุผลที่เลือกเครื่องสำอางชนิดนั้น


 5. ครูอธิบายต่อไปว่า เครื่องสำอางที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ด้วยกัน คือ

  (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  • สำหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวดผม เจลแต่งผม เป็นต้น

  • สำหรับร่างกาย เช่น สบู่ ครีมและโลชั่นทาผิว ยาทาเล็บ น้ำยาดับกลิ่นกาย แป้งโรยตัว เป็นต้น

  • สำหรับ ใบหน้า เช่น ครีมและโฟมล้างหน้า แป้งผัดหน้า ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้วและดินสอเขียนขอบตา เป็นต้น

  • น้ำหอม

  • เบ็ดเตล็ด เช่น ครีมโกนหนวด ผ้าอนามัย ยาสีฟัน เป็นต้น

 6. จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถาม โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ร่วมเขียนแสดงความคิดเห็นลงในสมุดจดบันทึก ซึ่งมีคำถาม ดังนี้

  • เครื่องสำอางหมายถึงอะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง มีประโยชน์และอันตรายอย่างไร

  • เรามีวิธีเลือกซื้อเครื่องสำอางอย่างไร

 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้ศึกษา ใบความรู้เรื่อง หลักการใช้เครื่องสำอาง


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเครื่องสำอางและสรุปได้ว่า "เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ทำความสะอาด หรือทำให้เกิดความสวยงามต่อร่างกาย โดยวิธีทา นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ เครื่องสำอางทุกชนิดต้องระบุส่วนประกอบที่สำคัญ วิธีใช้ ข้อควรระวัง วัน เดือน ปี ที่ผลิต ควรเลือกใช้เครื่องสำอางที่ทำให้ไม่เกิดผื่นแพ้ หรือผิวเสีย และสังเกตเครื่องหมาย อย. คือได้ผ่านการตรวจรับรองจากองค์การอาหารและยาแล้ว โดยไม่เชื่อถือคำโฆษณาและค่านิยมของยี่ห้อเครื่องสำอาง เพราะเครื่องสำอางราคาแพงที่สุดไม่ใช่เครื่องสำอางที่ดีที่สุด"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างเครื่องสำอาง


 2. ใบความรู้เรื่อง หลักการใช้เครื่องสำอาง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมตอบคำถาม
1. .........................................................
2. ตรวจใบงาน 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8523
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155