สารเคมีในชีวิตประจำวัน (ป.6 แผน 8)


หัวข้อ :
สารเคมีทำความสะอาด (2-3 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด มีส่วนประกอบหรือส่วนผสมของสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้น ใช้ในการทำความสะอาดขจัดความสกปรกและฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีการซักล้าง ขัด ถู ชำระร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องใช้ ภาชนะ และสุขภัณฑ์ ถ้าใช้แล้วกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกตและจำแนกประเภทของสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง


 2. สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้


 3. เขียนคำขวัญหรือรณรงค์การใช้สารเคมีทำความสะอาด โดยคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด


สาระการเรียนรู้ :
สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด หมายถึง คุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดมีหลายชนิด เช่นสบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น ถ้าทิ้งสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดลงในแหล่งน้ำปริมาณมาก จะทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เพราะสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ หรือทำให้สภาพของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม จนสัตว์น้ำดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้

ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด เช่น

ผงซักฟอก มีส่วนผสมของฟอสเฟตซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำ เมื่อมีฟอสเฟตมาก จะทำให้พืชน้ำเจริญอย่างรวดเร็ว และออกซิเจนในน้ำลดลง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้นๆ อีกด้วย

ส่วนประกอบของผงซักฟอก

 1. บิลเดอร์ ฟอสเฟตปนประมาณ 30-50% มีประโยชน์และหน้าที่ดังนี้

  • ทำให้น้ำมีสภาพเป็นเบส เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายได้ดี

  • ฟอสเฟตจะรวมตัวกับไอออนของโลหะในน้ำกระด้างเป็นสารเชิงซ้อน ทำให้ไอออนของโลหะ ในน้ำกระด้างไม่สามารถขัดขวางการกำจัดสิ่งสกปรกของผงซักฟอกได้

 2. สารลดแรงตึงผิว เป็นสารที่ใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายได้ ได้แก่ เกลือโซเดียมแอลคิล - ซัลโฟเนต โซเดียมแอลคิลเบนซิลซัลโฟเนต ผสมอยู่ประมาณ 30%
ผลเสียที่เกิดจากการใช้ผงซักฟอก ทำให้เกิดมลภาวะของน้ำ ดังนี้

 1. สารพวกฟอสเฟตเป็นปุ๋ยจากผงซักฟอกเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ จะทำให้พืชน้ำเจริญเติบโต รวดเร็ว ทำให้ขวางทางคมนาคมทางน้ำ ทำลายทัศนียภาพ ทำให้ O2 ละลายน้ำไม่ได้ สิ่งมีชีวิต ขาด O2 ตายได้ และพืชน้ำเกิดมากอาจจะตาย เน่า ทำให้น้ำเสีย

 2. ผงซักฟอกชนิด C ใน R แตกกิ่งก้านสาขาจุลินทรีย์ในน้ำสลายไม่ได้ ทำให้ตกค้างในน้ำ เมื่อ เข้าสู่ร่างกายของคนจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้
สารฟอกขาว เป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาขัดโลหะ และน้ำยาหรือผงขจัดคราบบนเสื้อผ้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ พืชน้ำ ทำให้น้ำเน่าและเสีย


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง สารเคมีที่ใช้ในการปรุงอาหาร หมายถึง สารชนิดหนึ่งเมื่อเจือปนในอาหารแล้วทำให้อาหารมีรสชาติหรือสีสัน บางชนิดได้จากการสกัดจากพืชและสัตว์ บางชนิดสังเคราะห์จากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เมื่อรับประทานก็จะสะสมอยู่ในร่างกาย ซึ่งอาจทำให้พิการหรือตายได้ จึงควรใช้ให้ถูกต้องและระมัดระวังจึงปลอดภัย


 2. จากนั้นครูนำเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด โดยการนำภาพมาให้นักเรียนดูแล้วตั้งคำถามในประเด็น

  • ภาพต่อไปนี้แบ่งได้เป็นกี่กลุ่มหรือกี่ประเภท

  • นักเรียนเคยใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง ผลของการใช้เป็นอย่างไร

 3. จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ทำใบงานเพื่อศึกษาวิธีใช้ ประโยชน์และโทษ ปริมาณสุทธิ ราคามาตรฐาน ของสินค้าต่อไปนี้ (ครูอาจเตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นฐานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา)

  • ฐานสารเคมีที่ใช้ซักผ้า

  • ฐานสารเคมีที่ใช้ล้างจาน

  • ฐานสารเคมีที่ใช้ล้างห้องน้ำ

  • ฐานสารเคมีใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ

 4. แต่ละฐานต่อนักเรียน 1 กลุ่ม ให้ศึกษาฐานที่ตนเองรับผิดชอบให้ละเอียด แล้วเขียนวิธีใช้ ประโยชน์และโทษ ปริมาณสุทธิ ราคามาตรฐาน ของสินค้า อย่างละเอียดลงในใบงานส่งครู (ภาพตัวอย่างประกอบในแต่ละฐาน ในการศึกษา)


 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการศึกษา วิธีใช้ ประโยชน์และโทษ ปริมาณสุทธิ ราคามาตรฐาน ของสินค้าที่กลุ่มนักเรียนศึกษาหน้าชั้นเรียน


 6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์และโทษจากสารเคมีที่ให้ทำความสะอาด ได้ว่า สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด หมายถึง คุณสมบัติในการกำจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดมีหลายชนิด เช่นสบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น ถ้าทิ้งสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดลงในแหล่งน้ำปริมาณมาก จะทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เพราะสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ หรือทำให้สภาพของแหล่งน้ำเสื่อมโทรม จนสัตว์น้ำดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้


 7. จากนั้นครูสรุปอีกครั้งได้ว่า สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด มีส่วนประกอบหรือส่วนผสมของสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้น ใช้ในการทำความสะอาดขจัดความสกปรกและฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีการซักล้าง ขัด ถู ชำระร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องใช้ ภาชนะ และสุขภัณฑ์ ถ้าใช้แล้วกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


 8. ให้นักเรียนเขียนคำขวัญรณรงค์ การใช้สารเคมีทำความสะอาด โดยคำนึงถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด และอนุรักษ์แหล่งน้ำได้อย่างสร้างสรรค์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างสารเคมีทำความสะอาด


 2. ภาพตัวอย่างประกอบในแต่ละฐานในการศึกษา


 3. อุปกรณ์สารเคมี ประเภทต่างๆ ในแต่ละฐานให้นักเรียนศึกษา เช่น ผงซักฟอก, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาขัดห้องน้ำ เป็นต้น


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมตอบคำถาม
1. .........................................................
2. ตรวจใบงาน 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 29120
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155