ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6
สาร (ป.6 แผน 6)
   
หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สาร (1 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
นักเรียนสามารถตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สาร ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบได้อย่างน้อย 8-10 ข้อ ใน 12 ข้อ

สาระการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สาร ในหัวข้อ ต่อไปนี้


 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน (กิจกรรม)

 • สารและสารสังเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารสังเคราะห์

 • พลังงานทดแทน


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้วอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อ

  • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

  • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน (กิจกรรม)

  • สารและสารสังเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • ปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารสังเคราะห์

  • พลังงานทดแทน

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สาร


 3. เฉลย และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สาร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการทำแบบทดสอบประจำหน่วย
1. .........................................................
2. ตรวจแบบทดสอบ 2 .........................................................


ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 4800 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved