สาร (ป.6 แผน 6)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สาร (1 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
นักเรียนสามารถตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สาร ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบได้อย่างน้อย 8-10 ข้อ ใน 12 ข้อ

สาระการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สาร ในหัวข้อ ต่อไปนี้


 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

 • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน (กิจกรรม)

 • สารและสารสังเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารสังเคราะห์

 • พลังงานทดแทน


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้วอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อ

  • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

  • ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน (กิจกรรม)

  • สารและสารสังเคราะห์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • ปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารสังเคราะห์

  • พลังงานทดแทน

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สาร


 3. เฉลย และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สาร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการทำแบบทดสอบประจำหน่วย
1. .........................................................
2. ตรวจแบบทดสอบ 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6048
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155