กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (ป.6 แผน 27)


หัวข้อ :
ชนิดของหิน

สาระสำคัญ :
วัฏจักรของหิน คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก นักธรณีวิทยาแบ่งหินออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการเกิดของหิน ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน หินแปร

ชนิดของหิน

ประเภทต่างๆ ของหินนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปมา โดยอาศัยกระบวนการสึกกร่อน ทับถมความกดดัน และอุณหภูมิ จึงเรียกว่า วัฏจักรของหิน


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. วิเคราะห์ตัวอย่างของหินชนิดต่างๆ และลงข้อสรุปลักษณะของหินแต่ละชนิดได้อย่างสมเหตุสมผล


 2. อธิบายและบอกประโยชน์ของหินชนิดต่างๆ ได้


สาระการเรียนรู้ :
หิน (Rock) เป็นสารผสมซึ่งเป็นของแข็ง ประกอบด้วยกลุ่มของแร่ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลก

ชนิดของหิน

หินแบ่งออกตามลักษณะการเกิดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ตัวอย่างหินชนิดต่างๆ
 1. หินอัคนี (Igneous rocks) คือ หินที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวา (Lava) หรือหินหนืด (Magma) ที่ประทุจากเปลือกโลก หรือภูเขาไฟ หินอัคนีมีอยู่ 2% ของหินบนเปลือกโลก ตัวอย่างของหินอัคนี ได้แก่ หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินออบซิเดียน หินไดโอไรต์ และหินไรโอไลต์ เป็นต้น


 2. หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rocks) คือ หินที่เกิดจากการผุพังของหินอัคนีหรือหินแปรที่แตกตัวเป็นเศษหินขนาดเล็ก หรือเกิดจากการผุพังของซากพืชและซากสัตว์ หรือ ทราย ดิน โคลน และแร่ธาตุต่างๆ แล้วถูกลมและน้ำพัดพามาตกตะกอนทับถมและอัดตัวเป็นเวลานาน หินชั้นมีอยู่ 75% ของหินบนเปลือกโลก ตัวอย่างของหินชั้นหรือหินตะกอน คือ หินทราย หินปูน หินดินดาน หินกรวด หินศิลาแลง และหินถ่าน เป็นต้น


 3. หินแปร (Metamorphic rocks) คือ หินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินอัคนีและหินชั้น ซึ่งได้รับความร้อนและความกดดันสูง แต่ยังไม่ถึงจุดลอมเหลว จนทำให้มีรูปร่างโคลงสร้างและส่วนประกอบเปลี่ยนไป ทำให้ได้แร่และหินชนิดใหม่ หินแปรมีอยู่ 23% ของหินบนเปลือกโลก ตัวอย่างของหินแปร เช่น หินอ่อน หินชนวน หินควอตซ์ไซด์ หินเชลต์ และหินไนส์ เป็นต้น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูชีแจงถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เรื่อง วัฏจักรของหิน โดยอธิบายความหมายของหิน ว่า หิน (Rock) เป็นสารผสมซึ่งเป็นของแข็ง ประกอบด้วยกลุ่มของแร่ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลก


 2. จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • หินที่นักเรียนรู้จักมีหินอะไรบ้าง (นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม)

  • นักเรียนทราบหรือไม่ว่าหินแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้กี่กลุ่ม

 3. จากนั้นครูอธิบายนำเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง ชนิดของหินว่า หินแบ่งออกตามลักษณะการเกิดได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

  • หินอัคนี (Igneous rocks) คือ หินที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวา (Lava) หรือหินหนืด (Magma) ที่ประทุจากเปลือกโลก หรือภูเขาไฟ หินอัคนีมีอยู่ 2% ของหินบนเปลือกโลก ตัวอย่างของหินอัคนี ได้แก่ หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินออบซิเดียน หินไดโอไรต์ และหินไรโอไลต์ เป็นต้น

   ตัวอย่าง หินอัคนี

  • หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rocks) คือ หินที่เกิดจากการผุพังของหินอัคนีหรือหินแปรที่แตกตัวเป็นเศษหินขนาดเล็ก หรือเกิดจากการผุพังของซากพืชและซากสัตว์ หรือ ทราย ดิน โคลน และแร่ธาตุต่างๆ แล้วถูกลมและน้ำพัดพามาตกตะกอนทับถมและอัดตัวเป็นเวลานาน หินชั้นมีอยู่ 75% ของหินบนเปลือกโลก ตัวอย่างของหินชั้นหรือหินตะกอน คือ หินทราย หินปูน หินดินดาน หินกรวด หินศิลาแลง และหินถ่าน เป็นต้น

   ตัวอย่าง หินตะกอน

  • หินแปร (Metamorphic rocks) คือ หินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินอัคนีและหินชั้น ซึ่งได้รับความร้อนและความกดดันสูง แต่ยังไม่ถึงจุดลอมเหลว จนทำให้มีรูปร่างโคลงสร้างและส่วนประกอบเปลี่ยนไป ทำให้ได้แร่และหินชนิดใหม่ หินแปรมีอยู่ 23% ของหินบนเปลือกโลก ตัวอย่างของหินแปร เช่น หินอ่อน หินชนวน หินควอตซ์ไซด์ หินเชลต์ และหินไนส์ เป็นต้น

   ตัวอย่าง หินแปร

 4. นักเรียนดูภาพตัวอย่างของหินแต่ละชนิดที่ครูนำมาให้ดู จากนั้นให้แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ทำกิจกรรม เรื่อง การจำแนกหิน ตามขั้นตอนในใบกิจกรรม


 5. แต่ละกลุ่ม ออกแบบการบันทึกกิจกรรม และบันทึกลงในใบกิจกรรมของกลุ่มตนเองออกแบบ แล้วส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทำกิจกรรม หน้าชั้นเรียน


 6. ครูตรวจใบบันทึกกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปเกี่ยวกับชนิดของหิน ว่า หินแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ซึ่งประเภทของหินต่างๆ นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปมา โดยอาศัยระบวนการสึกกร่อน ทับถม ความกดดัน และอุณหภูมิ ซึ่งเราเรียกว่า วัฏจักรของหิน นั่นเอง


 7. นักเรียนไปอ่านศึกษาเรื่องวัฏจักรของหินมาล่วงหน้า ก่อนจะเรียนในชั่วโมงต่อไป


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผนภาพหิน


 2. ตัวอย่างหิน


 3. ใบกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การจำแนกหิน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมตอบคำถาม
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 36564
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155