ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | Tips & Tricks
   

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
   
"ภาษาไทย" จำเป็นต้องฝึกทักษะมากพอจึงจะใช้ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว แต่สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน คือ นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างเพียงพอ ทำให้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง อ่านช้า จับใจความไม่ได้ อ่านแล้วแสดงความคิดเห็น หรือวิเคราะห์ วิจารณ์ไม่ได้ เรียนไม่สนุก

การสอนและการวัดผลประเมินผลเน้นท่องจำ ทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย ไม่เห็นความหมายและคุณค่าของการนำไปใช้แต่ละโอกาส


กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทยที่ชัดเจน แก่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยระดมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ มานำเสนอ การจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จ 5 รายการ คือ

การเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการทางสมอง
วิธีสอนเพื่ออ่านเก่ง อ่านเร็ว
วิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
วิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
วิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย และกระบวนการคิด  1. ให้มีเรื่องราวดีๆ ที่ผูกเรื่องได้สนุก น่าสนใจหรืองานเขียนรูปแบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตเป็นส่วนนำ ให้นักเรียนสนใจอ่าน และรักที่จะอ่านเป็นเบื้องต้น


  2. นำเสนอให้สังเกตการณ์การใช้ภาษาจากเรื่องราวดีๆ นั้น เพื่อนำไปใช้โดยใช้หลักภาษาเป็นประเด็นรอง หรือให้เรียนภาษาอย่างมีความหมาย ไม่เน้นการท่องจำ กฎเกณฑ์ไวยากรณ์


  3. นำเสนอเนื้อหาในลักษณะบูรณาการ กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ


  4. นำเสนอเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิต ให้เห็นได้ชัดเจนในการศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมของชาติ


  5. ปรับรูปลักษณ์ของหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ให้สวยงามน่าสนใจใคร่อ่าน


  6. จัดทำบทอาขยานภาษาไทย โดยเน้นการคิด วิเคราะห์ ควบคู่กับการให้ความเห็นความสำคัญของการจำเพื่อประโยชน์ต่างๆ

ที่มาข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนคนอ่าน 10618 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved