ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด มีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

ระเบียบ ว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้ค้ำประกัน
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
ระเบียบ ว่าด้วยการช่าวยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต
ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้น'48
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก'45
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก
ระเบียบ ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษาสมาชิก
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม)
ระเบียบ ว่าด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมาชิก'50
ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้น'50

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 5111
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155