ระเบียบ ว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา (ภูเก็ต)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
ว่าด้วย
ว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
พ.ศ.2543
..............................................

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ข้อ 66(9) และ ข้อ 90(6) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12/2543 วันที่ 20 ธันวาคม 2543 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2543”

ข้อ 2.
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2543
ข้อ 3.

ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา สำหรับ พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ.2536 และบรรดาระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่ง ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใชัระเบียบนี้แทน

ข้อ 4.

ในระเบียบนี้

 
 • “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 • “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 • “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 • “เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง” หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างให้ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งภารโรง เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้จัดการ
ข้อ 5.
การลาแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ
 
 1. ลาป่วย
 2. การลากิจส่วนตัวและพักผ่อน
 3. ลาคลอดบุตร
 4. การลาเข้าระดมราชการทหาร
 5. ลาอุปสมบท
 6. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

การลาป่วย

ข้อ 6.
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะลาป่วยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวได้ไม่เกิน 60 วัน ในปีหนึ่งๆ โดยได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็ม
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะลาป่วยได้โดยรับเงินเดือนหรือ เงินค่าจ้างเต็ม ได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวได้ แต่ไม่เกิน 120 วัน

การลาป่วยต่อเนื่องกันเกิน 5 วัน ต้องยื่นใบตรวจรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมกับใบลา

 

การลาคลอดบุตร

ข้อ 7.
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะลาคลอดบุตรได้ตามความจำเป็น โดยได้รับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างเต็มไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ให้ยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมใบลา
 

การลากิจส่วนตัวและหยุดพักผ่อนประจำปี

 
ข้อ 8.

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง จะลากิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้โดยได้รับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างเต็ม ในปีหนึ่งๆ ลากิจ ส่วนตัวไม่เกิน 30 วัน หยุดพักผ่อนประจำปีไม่เกิน 10 วัน แต่ในปีที่เริ่มเข้าทำงาน ถ้าได้รับการบรรจุหลัง วันที่ 30 มิถุนายน จะลาได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง

 

การลาอุปสมบท

 
ข้อ 9.
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทและได้ทำงานประจำในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี จะลาเพื่ออุปสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 120 วัน
ในกรณีที่ลาสิกขาบทก่อนครบกำหนดวันลา ผู้นั้นจะต้องกลับเข้าทำงานภายใน 7 วัน นับแต่วันลาสิกขาบท และถือว่าวันลาอุปสมบทเป็นอันสิ้นสุด
 
การลาเข้าระดมราชการทหาร
 
ข้อ 10.

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายระดมเป็นต้นไป และไปเข้าระดมตามวัน เวลา ในหมายระดมนั้น เวลาที่เข้าระดม ราชการ ทหารนี้ ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม

 

การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

 
ข้อ 11.
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ และได้ทำงานในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี จะลาใบประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซา อุดิอาระเบีย โดยได้รับเงินเดือนเต็ม มีกำหนดไม่เกิน 120 วัน
 

การขออนุญาตลา

 
ข้อ 12.

ผู้ขออนุญาตลา ต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจอนุญาตการลาโดยเร็ว

ข้อ 13.
ผู้ขออนุญาตลาป่วย หรือลาคลอดบุตรต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน หรือในวันเริ่มลาเว้นแต่อาการป่วย ทำให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ พร้อมทั้งชี้แจง เหตุผลด้วย
ข้อ 14.
ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัว หรือลาหยุดพักผ่อนประจำปี ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเริ่มลา ตามสมควร และต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้ แต่ในกรณีลากิจ ส่วนตัว ที่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจรอรับอนุญาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้อมทั้งชี้แจงเหตุจำเป็นต่อ ผู้บังคับบัญชาแล้วหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวนั้นก็ได้
ข้อ 15.
ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบทต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบท ไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการแล้ว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้
ข้อ 16.
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งถูกเรียกเข้าระดมราชการทหารเมื่อได้รับรายงาน และเสนอใบลาต่อผู้บังคับ บัญชาแล้ว ให้ไประดมตามที่กำหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้นได้ โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต
ข้อ 17.
ผู้ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเสนอตามลำดับจนถึงคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อได้รับอนุญาต แล้ว จึงจะหยุดงานเพื่อไปประกอบพิธีดังกล่าวได้

ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา

 
ข้อ 18.
ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในปีหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน ดังต่อไปนี้
 
 • ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ลา ลาได้ทุกตำแหน่ง ตามที่เห็นสมควร

 • ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ลา ผช.ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ลาป่วยได้ 15 วัน ลากิจได้ 7 วัน และลา พักร้อนได้ 7 วัน

ข้อ 19.
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ทุกกรณี ตามระเบียบนี้
ข้อ 20.

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ลาป่วย ลาคลอดบุตรหรือลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครบกำหนดตาม ระเบียบแล้ว ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดำเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ ก็อาจอนุญาตให้ลาต่อได้ตามที่เห็นสมควร แต่การลาต่อ ดังกล่าวนี้ไม่ให้ ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และผู้ให้อนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งต่อไป

 

การนับวันลา

 
ข้อ 21.
ถ้ามีการมอบหน้าที่การงาน ให้นับวันลาเริ่มตั้งแต่วันมอบเป็นต้นไป ถ้ามอบภายหลังเที่ยงให้นับเริ่มต้น ตั้งแต่วันรุ่งขึ้น

วันลาเป็นอันสิ้นสุดในวันก่อนวันรับมอบภายหลังเที่ยงให้ถือว่าสิ้นสุดในวันรับมอบ

ข้อ 22.
ถ้าเป็นวันหยุดทำงานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน หรือ วันหยุดทำงานที่ต่อเนื่อง กันก่อนหรือหลังวันลา ไม่นับรวมเป็นวันลา
ข้อ 23.
ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้ลา ถูกเรียกกลับเข้าทำงานก่อนครบกำหนดการลาตามความในข้อ 24 ให้ถือว่าวันลาสิ้นสุด ในวันก่อนวันกลับเข้าทำงาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี

ข้อเบ็ดเตล็ด

ข้อ 24.
ถ้าสหกรณ์เห็นว่ามีความจำเป็นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรียกให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ลากลับเข้าทำงาน ก่อนครบกำหนดการลาก็ได้
ข้อ 25.
การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาหรือหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบนี้ เว้นแต่เกิดจาก เหตุสุดวิสัย ให้ถือเป็นการขาดงานและให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างตามส่วนเฉลี่ยรายวันตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นให้พิจารณาการลงโทษผิดวินัยสำหรับผู้ขาดงาน ตามควรแก่กรณี
กำหนดไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2543

ธงชัย ณ ถลาง
(นายธงชัย ณ ถลาง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1126
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155