ระเบียบ ว่าด้วยการใช้รถ (ภูเก็ต)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
ว่าด้วย การใช้รถ
พ.ศ.2548
..............................................

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วย การใช้รถของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 17/2548 วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2548 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ข้อ 66(9) และ ข้อ 90 จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วย การใช้รถของสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ.2548”

 
ข้อ 2.
ระเบียบนี้ใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของสหกรณ์
ข้อ 3.

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2548

ข้อ 4.

ในระเบียบนี้

 
  • “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
  • “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
  • “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
  • “รถ” หมายถึง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ข้อ 5.
ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 6.
รถของสหกรณ์ทุกคัน ให้มีตัวอักษรชื่อเต็มของสหกรณ์ หรือตราสัญญาลักษณ์ หรือทั้งตัวอักษรและ ตราสัญญาลักษณ์ ขนาดที่สามารถเห็นได้ชัดเจนไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
ข้อ 7.

รถสหกรณ์ ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของสหกรณ์ หรือเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์ จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ สมุดบันทึก ให้มีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 8.

การเก็บรักษา ให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของสหกรณ์ โดยเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณ สหกรณ์ และมอบหมายผู้จัดการเป็นผู้ดูแลรักษา

ข้อ 9.
ให้สหกรณ์จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ละคันตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้
ข้อ 10.
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ข้อ 11.

ผู้ใดกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทำการโดยเจตนาทุจริต หรือ ปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดให้สหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ หรือตามกฎหมาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของสหกรณ์

ข้อ 12.

การนำรถยนต์ของสหกรณ์ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 764
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155