ตัวเรา (ป.6 แผน 1)


หัวข้อ :
การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์

สาระสำคัญ :
วัยของมนุษย์เรา จะถือเอาอายุเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 วัย คือ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ซึ่งในแต่ละวัยจะมีการเจริญเติบโตทั้งพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง ความสามารถ ทักษะในการทำหน้าที่ ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นระยะๆ และเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และวัยชราการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ เริ่มเสื่อมโทรมถอยลง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย จิตใจของแต่ละคน และจากสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. จำแนกประเภทวัยต่างๆ ได้ถูกต้อง


 2. อธิบายความแตกต่างการเจริญเติบโตและพัฒนาการของแต่ละวัยได้ถูกต้อง


สาระการเรียนรู้ :
ชีวิตของคนเราเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เซลล์สืบพันธุ์ของไข่จากแม่ผสมกับอสุจิ ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ แล้วเจริญเติบโตอยู่ในท้องแม่ 9 เดือน เมื่อคลอดออกมาจึงเรียกว่า ทารก ทารกได้รับโครโมโซม (chromosome) ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดลักษณะจากพ่อและแม่อย่างละครึ่ง ทำให้ทารกมีหน้าตาและลักษณะต่างๆ คล้ายพ่อแม่

ไข่แต่ละใบจะมีโครโมโซมที่เรียกว่า X ส่วนอสุจิจะมีโครโมโซม X หรือ Y อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไข่มาผสมกับอสุจิที่มีโครโมโซม Y จะได้ทารกเพศชาย ดังแผนภาพนี้วัยของมนุษย์เรา จะถือเอาอายุเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 วัย ดังนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์ ด้วยการใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • นักเรียนทราบหรือไม่ว่า การเจริญเติบโตของมนุษย์เรามีกี่วัย

  • นักเรียนบอกได้ไหมว่า นักเรียนอยู่ในวัยใด

 2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม และฟังครูอธิบายเพิ่มเตอมว่า การเจริญเติบโตของมนุษย์เรามี 5 วัยด้วยกันคือ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา จากนั้นครูอธิบายว่า นักเรียนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุอยู่ระหว่าง 10 – 12 ปี จึงนับได้ว่า นักเรียนอยู่ในช่วงของวัยเด็ก


 3. จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน ศึกษาใบความรู้แต่ละวัย ที่ครูแจก พร้อมทั้งฟังครูอธิบายตามใบความรู้ (ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเพิ่มเติม)


 4. นักเรียนฟังครูอธิบายพร้อมทั้งดูภาพประกอบคำอธิบายจากนั้นเขียนสรุป ความแตกต่างการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย ลงในใบกิจกรรม เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์ ส่งครู


 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานสรุป ความแตกต่างการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ หน้าชั้นเรียน


 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้งได้ว่า วัยของมนุษย์เรา จะถือเอาอายุเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 วัย ดังนี้

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพแสดงการผสมระหว่างไข่ (X) และอสุจิ (Y)


 2. ใบความรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมทำกิจกรรม
1. .........................................................
2. สังเกตการตอบคำถาม 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 26988
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155