ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | สหกรณ์เพื่อนครู

:: สหกรณ์เพื่อนครู
ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 2549 (อ่างทอง)
   

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ.2549

...........................................

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ข้อ 66 และข้อ 87 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ให้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2549 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

หมวด 1
ข้อกำหนดทั่วไป

 
ข้อ 1.

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2549”

ข้อ 2.

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป

ข้อ 3.

ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระเบียบ อื่นใด ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น

 
ข้อ 4.

ในระเบียบนี้

 
  • “สหกรณ์” หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัดี้
  • “ผู้ฝาก” หมายถึง สหกรณ์ผู้ฝากเงิน
ข้อ 5.

สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ

 
  1. เงินฝากออมทรัพย์
  2. เเงินฝากประจำ
หมวด 2
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน
 
ข้อ 6.

สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตาม ที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

ข้อ 7.

พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว

ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้อง เขียนด้วยลายมือของผู้นำฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ

ข้อ 8.

ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้

 
  1. เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวนเงินฝาก ในบัญชีนั้น ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด โดยจำนวนเท่าใดก็ได้
  2. เงินฝากประจำรายหนึ่งๆ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้อ 9.
ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากยึดถือไว้

สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินถอนและเงินคงเหลือ บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย

การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่งประธานกรรมการหรือ รองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย คนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลายมือ ชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดย ไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพัน สหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะ แก้ไข โดยประการอื่นไม่ได้

สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชุดรุดจนใช้การไม่ได้ ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อ จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝาก เล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือ ไว้ต่อไป มุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิก นั้นผู้ฝากจะ รับไปก็ได้

ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝาก ต้องแจ้งเป็นหนังสือ ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือ ไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก

ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ จากเล่มก่อนซึ่งลงรายการ เต็มแล้วก็ดี หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใด สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20.- บาท

ข้อ 10.

ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนดยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก และจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้

เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่ฝาก และ ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

ข้อ 11.

ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการ เช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

 

หมวด 3
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย

 
ข้อ 12.

สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินตามที่กฎหมาย กำหนด โดยจะได้ประกาศ อัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุด คู่ฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ บันทึกรายการดอกเบี้ยให้

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนด ระยะเวลาการฝากสำหรับเงินฝาก ที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวนเดือนเต็ม

กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้ฝาก ตกลง ฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

 

หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี

 
ข้อ 13.
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์

ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อ สหกรณ์ ควรมารับเงินที่สำนักงาน สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อมกับสมุดคู่ฝาก ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องทำใบถอนเงินฝาก และต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทน เป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ ได้ให้ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบ ถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อ เจ้าหน้าที่ของสหกรณื ณ สำนักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียก หลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบ อำนาจก็ได้

เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อม ทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก

อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มี อำนาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อ ตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย

ข้อ 14.
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น จะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได

ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อน ครบกำหนด แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคำขอ เป็นหนังสือโดยชี้แจงความจำเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงิน ฝากก่อนครบกำหนดก็ได้

ข้อ 15.

ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชี เงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจดแจ้ง ไว้ท้ายรายการ จำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า เพื่อปิดบัญชี”

ข้อ 16.

ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ สหกรณ์ หรือ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของ ผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ฝาก

ข้อ 17.

การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบ ตามข้อ 16 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวัน ที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด

สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสำหรับบัญชีนั้น
ข้อ 18.
ในกรณีที่มีความจำเป็น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้

ที่มาข้อมูล :
 
ปฏิกิริยาผันกลับได้
ภาวะสมดุล
ค่าคงที่สมดุล
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
หลักของเลอชาเตอลิเอ

ภาวะสมดุล

เมื่อนำของเหลวที่ระเหยได้จำนวนหนึ่งใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดตั้งทิ้งไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิคงที่ จะพบว่า ระดับของเหลวจะลดลงจนในที่สุดจะคงที่ การที่เป็นเช่นนี้เพราะของเหลวบางส่วนระเหยกลายเป็นไอ และไอบางส่วนก็ควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอีก ในตอนแรกการระเหยจะมากกว่าการควบแน่น ทำให้ระดับของเหลวลดลง แต่เมื่อเวลาผ่านไป การควบแน่นจะมากขึ้น และในที่สุดอัตราการระเหยและการควบแน่นจะเท่ากัน ทำให้ระดับของของเหลวคงที่ เรียกภาวะที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลงเท่ากันนี้ว่า ภาวะสมดุล

ภาวะสมดุล หมายถึง ภาวะที่ระบบมีสมบัติคงที่ ซึ่งระบบยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ


ลักษณะทั่วไปของภาวะสมดุล

  1. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยระบบมิได้หยุดนิ่ง เรียกว่าสมดุลไดนามิก (Dynamic Equilibrium) ซึ่งเป็นสมดุลที่โมเลกุลของสารในระบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในระบบปิด


  2. ระบบจะดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุลได้เอง โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ


  3. การดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุลของระบบอาจเริ่มจากทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้
เราสามารถสรุปได้ว่า ในปฏิกิริยาผันกลับได้ใดๆ ที่เกิดขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาจนถึงภาวะหนึ่ง ที่การเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์คงที่ ภาวะที่จุดนี้เรียกว่า ภาวะสมดุล ณ ภาวะสมดุลนี้การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยายังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา ให้พิจารณาปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ เช่น

H2(g) + I2(aq) 2 HI(g)

ถ้าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในระบบเปิด จะไม่มีก๊าซ HI เหลือในระบบ ภาวะสมดุลไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าทำปฏิกิริยาในระบบปิดแล้ว ก๊าซทุกชนิดที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยายังคงอยู่ในระบบ ทำให้เกิดภาวะสมดุลได้ ดังนั้น ภาวะสมดุลจะเกิดขึ้นในระบบปิดเท่านั้น

เมื่อระบบอยู่ในภาวะสมดุล สมบัติต่างๆ ของระบบจะคงที่ เช่น ความดัน ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ ความเข้มข้น และความเข้มของสี เป็นต้น

การพิจารณาว่าระบบหนึ่งๆ อยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ ต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะอยู่ในภาวะสมดุล ให้พิจารณาจากสมบัติต่างๆ ของระบบดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น อาจจะดูจากสีของระบบ จากปริมาณของตะกอนในระบบ หรือจากความดันของระบบ นอกจากจะดูด้วยตาเปล่าแล้วอาจจะทำให้เห็นชัดขึ้นโดยการนำสมบัติต่างๆ ของระบบมาเขียนกราฟร่วมกับเวลาที่ใช้ ถ้าเป็นระบบที่เกิดภาวะสมดุล เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งสมบัติเหล่านั้นจะคงที่จำนวนคนอ่าน 281 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved