ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด
หมวด 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน
หมวด 2 วัตถุประสงค์
หมวด 3 ทุน
หมวด 4 การดำเนินงาน
หมวด 5 สมาชิก
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 7 คณะกรรมการดำเนินงาน
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
หมวด 9 การประชุมและรายงานการประชุม
หมวด 10 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หมวด 11 ผู้ตรวจสอบกิจการ
หมวด 11 ข้อเบ็ดเสร็จ


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 2320
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155